4CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 892.788.295

Publication

05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 24.12.2014 14708-0227-010
14/01/2013
mod 11.1

L1.11k BI Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*i3ooeas Ill "

Ondernemingsnr : 0892.788.295 - RPR Hasselt Benaming (voluit) : 4consult

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lindelsebaan 83 3900 Overpelt

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING-KAPITAALSVERMINDERING

Uit een akte verleden voor Meester Paul GEEBELEN, geassocieerd notaris te Lomme4 Kerkplein 20-21-22 op 21 december 2012, geregistreerd te Beringen, eerste kantoor, blijkt dat,: de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte;; aansprakelijkheid "4CONSULT", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 390e Overpelt, Lindelsebaan 83, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing - Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van;; honderd vierenveertigduizend en vijftig euro (144.050,00 EUR), teneinde het te brengen van;: honderd tweenzestigduizend zeshonderd euro (162.800,00 EUR) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) en zonder vernietiging van aandelen, maar met; vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het;; maatschappelijk vermogen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. 3i De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door; terugbetaling in specin van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering; aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde;! kapitaalvermindering van honderd vierenveertigduizend en vijftig euro (144.050,00 EUR)'; daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR).

Toelichtinq_van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud; van de artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake rele;; kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de; bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste;! kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde;; bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de;, schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan dei ',! aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste.: kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde; termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben; gekregen.

Tweede be lissin . - Wi "zi " in " van artikel vi'f van de statuten overeenkomsti " de " enomen;: besluiten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

In overeenstemming met het hierboven benomen besluit beslist de vergadering om artikel vijf'

van de statuten als volgt te wijzigen:

ARTIKEL 5. - Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd

vijftig euro (18.550,00 EUR).

Het is verdeeld in achthonderd vierenzeventig(874)aandelen zonder nominale waarde.

r~t Voor-

behouden

aan het

Belgisch

StaatsbladBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belgeDerde beslissing

De vergadering beslist aan artikel 16 van de statuten de tekst zoals vermeld onder punt 3 van de agenda toe te voegen.

Artikel 16 luidt voortaan als volgt:

ARTIKEL 16. - Jaarlijkse vergadering

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op achttien juni om twintig uur in de maatschappelijke zetel; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De bij wet bepaalde stukken worden vijftien dagen voor de vergadering toegezonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief; de buitengewone algemene vergaderingen waar ook in Belgi.

Deelneming op afstand langs elektronische weg

9) De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

2) Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

De voorgaanden paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vr de algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : netto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

tC '

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

1) Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vr de algemene vergadering,' per brief of langs elektronische weg.

2) Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

- de vorm van de gehouden aandelen;

- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste tien (10) werkdagen vr de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

3) Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste op de zesde dag vr de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrijven).

4) Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vr de vergadering.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vr de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

5) Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Vierde beslissing

De vergadering machtigt de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen en geeft

opdracht aan ondergetekende notaris tot cordinatie van de statuten.

Voor ontledend uittreksel.

Notaris Paul Geebelen.

Werden neergelegd : 1) afschrift van de akte; 2) uittreksel van de akte en 3) cordinatie der statuten.

Op de laatste blz. van Luik 5 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 26.07.2012 12372-0096-014
12/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 31.08.2011 11534-0348-015
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 31.08.2010 10535-0227-015
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 30.09.2015 15629-0564-011

Coordonnées
4CONSULT

Adresse
LINDELSEBAAN 83 3900 OVERPELT

Code postal : 3900
Localité : OVERPELT
Commune : OVERPELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande