2F INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2F INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.834.314

Publication

25/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 23.09.2014 14594-0332-012
31/07/2013
i

Ondernemingsnr : 0839.834.314

Benaming

(voluit) : 2F INVEST

(verkort)

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : SCHENDELBEEKHOFSTRAAT 34  9300 AALST

(volledig adres)

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING

Uit het verslag van de zaakvoerder d.d. 24/06/2013, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat werd beslist om de zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden te verplaatsen naar 9308 Gijzegem, Meirbeekstraat 80.

De zaakvoerder verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Bofidi Gent, met zetel te  9051, Kortrijksesteenweg 1126A, of aan n van haar lasthebbers, met name de heer Bartel Decroos, wonende te Pieter Colpaertsteeg 26 te 9000 Gent, mevrouw Lindsey Schamp, wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke en mevrouw Tiffany Sipli, wonende te Kerkstraat 21, 9090 Melle, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om aile mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de registratie, de neerleggingen en/of publicaties die verband houden met de oprichting, met beslissingen van de bestuurder(s) en van de algemene vergadering, alsook om de formaliteiten te vervullen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, een Sociaal Verzekeringsfonds en een Sociaal Secretariaat.

De heer Frank Franois

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

idod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte CC

IVAN KOOPHANDENLK

2 2 JULI 2013

DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/10/2011
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteIII i i II I Il I

*11154552*

beh. aai Bel Staa

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

- 3. 10. 2011

DENDERM3QMIEDE

Onderrem ingsnr : $ 39. $ 3 -e .2 Li

Benaming

(voluit) : 2F INVEST

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9300 Aalst, Schendelbeekhofstraat 34

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Lien COUCK, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Maele en Couck geassocieerde notarissen", waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Vrijheidstraat 53 op 29 september 2011, ter registratie, dat:

De heer Franois Frank Achiel, geboren te Anderlecht op negenentwintig september negentienhonderd drienzeventig, nationaal nummer 73.09.29 281-57, ongehuwd, wonende te 9300 Aalst, Schendelbeekhofstraat , 34

Welke oprichters de ondergetekende notaris Lien COUCK, verzocht hebben de statuten authentiek vast te stellen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2F INVEST".

Voor het verlijden van de oprichtingsakte hebben de oprichters aan ondergetekende notaris Lien Couck een financieel plan overhandigd, opgemaakt op 29 september 2011 en ondertekend door hen of hun gemachtigde,: waarin zij het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap, groot TWINTIG DUIZEND EURO ( : 20.000,00) verantwoorden.

Het kapitaal bedraagt TWINTIG DUIZEND EURO ( 20.000,00) vertegenwoordigd door tweeduizend (2000)

aandelen zonder nominale waarde. "

Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in specin. De tweeduizend (2.000) aandelen:

werden als volgt onderschreven:

1. De heer Franois Frank, wonende te 9300 Aalst, Schendelbeekhofstraat 34, titularis van tweeduizend'

(2000) aandelen

Totaal : tweeduizend (2.000) aandelen.

De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volgestort zijn.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van TWINTIGDUIZEND EURO ( 20.000,00).

Het geheel van de inbreng in specin werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 393-;

0303735-20, geopend namens de vennootschap in oprichting bij ING.

Een bankattest, gedateerd op heden, werd als bewijs van de storting aan Ons, instrumenterende notaris,;

overhandigd.

Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het;

Wetboek van vennootschappen.

STATUTEN

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel n - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkter

aansprakelijkheid. Haar naam luidt 2F Invest

De naam moet in aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken;

uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten'

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap,

van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van:

de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s),:

alsook van haar ondememingsnummer.

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd te 9300 Aalst, Schendelbeekhofstraat 34.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in Belgi bij eenvoudig besluit van de

zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel drie - DOEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

-Alle activiteiten van vastgoed- of immobilinmakelaar zoals bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;

-Alle activiteiten als verzekeringsmakelaar zoals de bemiddeling op het vlak van het afsluiten van alle soorten verzekeringen.

-Het aanbrengen van klinteel bij leningskantoren met het oog op het afsluiten van hypothecaire leningen, financiringen, persoonlijke leningen, zonder er daadwerkelijk zelf in op te treden;

-Alle vormen van handelsbemiddeling in roerende goederen.

-Alle vormen van managementdiensten en -assistentie en het verlenen van adviezen en consultancy op administratief, economisch, juridisch en financieel vlak aan ondernemingen. Mede het voorbereiden en opstarten van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer van ondernemingen van industrile of dienstverlenende aard;

-Het organiseren van alle vormen van opleiding en coaching in verband met immobilinmakelaar en verzekeringsmakelaar. Het verstrekken en de begeleiding van beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk of audio-visueel.

- Het verlenen van advies inzake het bestuur van ondernemingen, inclusief het opnemen van bestuursmandaten in ondernemingen;

- Het besturen van vennootschappen in de meest uitgebreide zin.

- De aan- en verkoop, het laten bouwen en doen verbouwen, het ruilen, beheren, de instandhouding, het schatten, het uitbaten, het in waarde brengen, het huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;

- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger; Zij mag haar onroerende goederen , met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf ais voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;

- Borg stellen;

- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels - financile operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille -en kapitaalbestuur;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immaterile duurzame activa;

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel;

- Het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen, voor zover wettelijk toegelaten.

- De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de zaakvoerder(s) en/of personeelsleden.

- Het aankopen, beheren en verhuren van voertuigen

Het organiseren van evenementen en het verzorgen van muzikale ondersteuning op evenementen, feesten en ceremonies

Tevens heeft de vennootschap tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of bij deelneming alle onroerende en hiermee betrekking hebbende roerende verrichtingen te doen, namelijk het verwerven , oordeelkundig uitbreiden, ruilen, vervreemden, beheren huren, verhuren, onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie geven of nemen, de promotie en het makelen, het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden inclusief de onroerende leasing, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan.

De vennootschap zal binnen het kader van dit doel mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. In het voorgaande is begrepen alle verwervingen en overdrachten van zakelijke rechten op gebouwen. Zij mag eveneens handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmede gebouwen worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt of versierd. Zij kan tevens voorzien in de aanleg en onderhoud van tuinen, parken, vijvers en opritten in de meest brede zin van het woord, zowel zelf als via derden. Zij mag beschikbare

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

middelen beleggen in roerende goederen en waarden. Zij mag optreden als inkoop- en verkoopkantoor voor alle goederen (voorbeeld groothandel kleinhandel) en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Op algemene wijze mag zij allerhande commercile, industrile, financile, roerende en onroerende

verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO ( 20.000,00).

Het is vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die

elk n/tweeduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens

betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de

aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd.

Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan

verbonden stemrecht geschorst totdat n enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit

aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de

vruchtgebruiker.

Artikel acht - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT

a) De overdracht onder levenden

indien de vennootschap slechts uit n vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een

gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

b) De overgang wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevormachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

ln afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming;

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;

b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan

drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt

voorgesteld.

Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan

een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt

verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan n of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen

of rechtspersonen, vennoten of niet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

`' Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van n of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts n zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel elf - CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op tweede maandag van juni om 19 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel dertien - AANTAL STEMMEN

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op n stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts n vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn

toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Artikel veertien - BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle

personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de

beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel vijftien - NOTULEN

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige

vennoten en indien er slechts n vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de

vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door

een zaakvoerder.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op n januari en eindigt op nendertig december van ieder jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde

wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste n/twintigste afgenomen voor de vorming van

een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds n/tiende van het

kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van

stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij

besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de

zorgen van n of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een

besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals

bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Artikel negentien - GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek;

van Vennootschappen.

!I!. OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid

verkrijgt, en eindigt het op nendertig december tweeduizend twaalf.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien, overeenkomstig de statuten.

3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd

De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.

De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

IV. SLOTBEPALINGEN - De verschijners hebben bovendien besloten:

a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op n.

b. te benoemen tot deze functie: De heer FRANOIS Frank, ongehuwd, wonende te 9300 Aalst,

Schendelbeekhofstraat 34

die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.

d. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

e. geen commissaris te benoemen.

Volmacht

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, VGD Accountants en belastingconsulenten CVBA met zetel te 9050 Gent, Brusselsesteenweg 562., aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Lien Couck

Tegelijk hiermede neergelegd: de expeditie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 29.09.2015 15616-0114-012

Coordonnées
2F INVEST

Adresse
MEIRBEEKSTRAAT 80 9308 GIJZEGEM

Code postal : 9308
Localité : Gijzegem
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande