1EUROHOST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 1EUROHOST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.418.843

Publication

16/04/2014
Mod Word 11.1

ovni In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken

kopie

e

111111!IMIJE1111111

ffie van de akte

 1

NEERGELEGD

, -11 APR. 20Ft

RECHTBelegAN KOOPFIANDKETI GENT

Ondernemingsnr : 0543418843

Benaming

(voluit) : 1 EUROHOST

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 842

(volledig adres)

Onderwerp akte: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  PARTILE SPLITSING  KAPITAALVERHOGING - BENOEMING

Op de buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Geassocieerd Notaris Jean-Francis Claerhout te Gent op 31 maart 2014, blijkt dat:

1.- Verzaking in toepassing van artikel 734 Wetboek van vennootschappen aan de verslagen voorzien in de artikelen 730, 731 en 733 Wetboek van Vennootschappen.,

Kennisname, bespreking en goedkeuring door de aandeelhouders, die kosteloos een afschrift bekwamen en verzaken aan de wettelijke termijn voor het ter beschikking stellen van:

a) Het splitsingsvoorstel van 6 februari 2014, opgesteld door de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'STONE INTERNET SERVICES' en '1 EUROHOST met toepassing van artikel 728, neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent op 13 februari daarna gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2014, onder nummer 14049036.

b) Het verslag van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid '1 EUROHOST' en revisoraal vrslag voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid '1 EUROHOST', opgemaakt door 'Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin' Bedrijfsrevisoren, met zetel te Wevelgem, vertegenwoordigd door de Heer Piet Dujardin, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, over inbreng in natura.

2.- Kennisneming op verzoek van zaakvoerders van de belangrijkste wijzigingen, die zich in de activa en passiva van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap 'STONE INTERNET SERVICES' en onderhavige overnemende vennootschap hebben voorgedaan sedert de datum van het splitsingsvoorstel.

3.- Splitsingsbesluit, houdende partile splitsing zonder ontbinding noch vereffening, waarbij een deel van het vermogen, namelijk de bedrijfstak 'Budget Shared Webhosting'- zowel rechten ais verplichtingen - van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'STONE INTERNET SERVICES' bij wijze van partile splitsing overgenomen wordt door de door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid '1 EUROHOST', volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het hierboven ingeroepen splitsingsvoorstel.

4.- Verhoging van het kapitaal van onderhavige vennootschap ingevolge gemelde partile splitsing door overneming onder de vorm van inbreng in natura, met een bedrag van zeshonderd en negen euro zestig cent ( 609,60) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro(E 18.600,-) op negentienduizend tweehonderd en negen euro zestig cent ( 19.209,60), mits aanmaak en uitgifte van zes (6) nieuwe aandelen van hetzelfde type als de heden bestaande aandelen. Vaststelling van de emissievoorwaarden zoals voorgesteld in het voornoemde splitsingsvoorstel.

5.- Vaststelling van de realisatie van de partile splitsing.

6.-Splitsing van elk bestaand aandeel in honderd nieuwe aandelen, die elk een waarde van n honderdste (1/100) van elk oud aandeel vertegenwoordigen en elk een fractiewaarde van n negentienduizend tweehonderdste (1/19.200)in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen; 7.- Cordinatie van de statuten.

Op de laatste 0.1z. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

...... 

beegede -redritersbciif tif TerUifi. Vert drdbn v-erfejhWo-dirdiger Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Elelgisch Staatsblad,. 8.- Benoeming van de heer SCHAMP Stphan, met rijksregisternummer 890919 223 72 wonende te Gent, Edward Pynaertkaal 90 1/02 tot niet-statutaire zaakvoerder;

9.- Machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van voorgaande beslissingen om alle formaliteiten en publicaties in verband met de partile splitsing te verrichten.Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Jean Francis Claerhout.

Tegelijk hiermee neergelegd z afschrift akte ckl 31 maart 2014Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/02/2014
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0543.418.843

Benaming

(voluit) : 1 EUROHOST

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 842

(volledig adres)

Onderwerp akte : NEERLEGGING PARTIEEL SPLITSINGSVOORSTEL

Uittreksel uit het splitsingsvoorstel dd. 6 februari 2014 houdende voorstel tot partile splitsing van de BVBA STONE INTERNET SERVICES door inbreng van een deel van het vermogen in de reeds bestaande BVBA 1EUROHOST, in toepassing van artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen, zoals dit werd neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent.

De BVBA STONE INTERNET SERVICES, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 842, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0873.411.853, werd opgericht middels akte verleden voor meester Eric Willems, notaris met standplaats te Gent op 18 april 2005, bij uittreksel gepubliceerd in de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2005, onder nummer 05063879.

De statuten van de BVBA STONE INTERNET SERVICES werden sinds de oprichting niet meer gewijzigd.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.600,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 186 aandeler zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel 1 / 186ste van het kapitaal vertegenwoordigend. He kapitaal is volledig volstort.

Ingevolge de partile splitsing zal zoals eerder uiteengezet de bedrijfstak budget shared webhosting omvattende een deel van het vermogen van de BVBA STONE INTERNET SERVICES, voornoemd, zowel de rechten ais de plichten, zonder ontbinding overgaan op de reeds bestaande vennootschap BVBA 1EUROHOST.

De BVBA 1EUROHOST met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 842 en ondernemingsnummer 0543.418.843, RPR Gent, werd opgericht dd. 10 december 2013 krachtens akte verleden voor meester Jean-Francis Claerhout, notaris met standplaats te Gent, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2014 onder nummer 14000654.

De statuten van de BVBA 1EUROHOST werden sinds de oprichting niet meer gewijzigd.

Het kapitaai van de vennootschap bedraagt 18.600,00 EUR, vertegenwoordigd door 186 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/186ste van het maatschappelijk kapitaal. Het kapitaal is volstort t.b.v. 6.200,00 EUR.

De vennoten van de BVBA STONE INTERNET SERVICES zullen in ruil voor de overdracht van een deel van haar vermogen bijgevolg 6 nieuw te creren aandelen van de verkrijgende vennootschap BVBA IEUROHOST verwerven in verhouding van 1 aandeel van de verkrijgende vennootschap BVBA IEUROHOST voor 31 aandelen van de partieel te splitsen BVBA STONE INTERNET SERVICES. Deze verrichting zal gebeuren zonder betaling van opleg in geld.

De zaakvoerder van de BVBA 1 EUROHOST zal, onmiddellijk na de notarile akte van de partile splitsing 6 nieuwe aandelen creren van de BVBA 1EUROHOST die zullen toekomen aan de vennoten van de partieel te splitsen vennootschap BVBA STONE INTERNET SERVICES. Tegen voorlegging van bewijs van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden to vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

rwo Wa d t t.t

1 In de bijsagen bij het Beigi Ch Stan f jEs l d te at6en " pie

na neerlegging ter griffie y

III

*19099036*

1

ICI

aandeelhouderschap van de BVBA STONE INTERNET SERVICES zal een inschrijving gebeuren in het register van de aandelen op naam van de BVBA 1EUROHOST a rato van de voornoemde ruilverhouding.

De aldus gecreerde aandelen zullen recht geven te delen in de winst van de BVBA 1EUROHOST gerealiseerd vanaf 1 januari 2014.

De handelingen door de vennootschap BVBA STONE INTERNET SERVICES gesteld sedert 1 januari 2014 met betrekking tot het deel van haar vermogen dat ze zal overdragen aan de BVBA 1EUROHOST zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de BVBA 1EUROHOST.

Alle contracten en vergunningen van de BVBA STONE INTERNET SERVICES met betrekking tot de af te splitsen bedrijfstak worden eveneens onder dezelfde geldende modaliteiten overgedragen naar de verkrijgende vennootschap BVBA 1EUROHOST.

De delen van de activa en de passiva van het vermogen van de BVBA STONE INTERNET SERVICES die aan de bestaande BVBA 1EUROHOST zullen worden overgedragen ingevolge voormelde partile splitsing, zoals deze bulken uit de staat van actief en passief per 31 december 2013 van de BVBA STONE INTERNET SERVICES, worden nader uiteengezet in de bijlagen aan dit voorstel,

Er wordt expliciet overeengekomen tussen de betrokken partijen dat de mogelijke financile gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die betrekking hebben op de afgesplitste bedrijfstak integraal ten laste komen van de bestaande BVBA 1EUROHOST.

De financile gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die betrekkIng hebben op de overige activiteiten van de BVBA STONE INTERNET SERVICES en voortvloeien uit gebeurtenissen voor datum van 1 januari 2014, blijven integraal ten laste van de BVBA STONE INTERNET SERVICES.

Waar geen toewijzing kan gebeuren aan enige activiteit, komen de financile gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles enz .., die voortvloeien uit' gebeurtenissen voor datum van 1 januari 2014 zowel ten laste van de BVBA STONE INTERNET SERVICES als van de BVBA 1EUROHOST en dit in verhouding van het boekhoudkundig eigen vermogen zoals blijkt uit de onderliggende splitsingsstaat.

Er zijn bij de diverse vennootschappen die aan de onderliggende partile splitsing deelnemen geen vennoten die bijzondere rechten hebben en geen andere effecten dan aandelen.

Aan de zaakvoerders van bij de partile splitsing betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Aangezien alle vennoten van aile bij de verrichting betrokken vennootschappen gemeld hebben te zullen aanwezig zijn op de algemene vergadering die over het voorstel tot partile splitsing zal besluiten en dit met al hun aandelen, zal voorgesteld worden bij toepassing van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen af te zien van de verslaggeving overeenkomstig artikel 730 en artikel 733 voorgeschreven publiciteitsmaatregelen ten gunste van de vennoten.

Aldus getekend;

Stein VAN STICHEL

Zaakvoerder

Pierre De LANDSHEERE

Zaakvoerder

Tegelijk hiermee neergelegd : voorstel tot partile splitsing

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/01/2014
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbiac

Mod Word 11.1

ri ls = in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken [copie

na neerlegging ter griffie van de akte

JIllI1159*11,11111,1,1,1111111111

Ondernemingsnr : fl S Lt 1 ~]

Benaming

NEERGELEGD

1 8 CEC,

~~i0~~1ff3~

RECHTC-:~`~t~IK 1/RN

K00t-MANI,J t 5aziv t

(voluit) : IEUROHOST

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 842

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Jean-Francis Claerhout te Gent op 10 december 2013, geregistreerd te GENT 6 de 12 DEC. 2013, boek 206, blad 59, vak 19, zes rollen, geen verz. Ontvangen vijftig euro (50,00 ). De Eerstaanwezend inspecteur (getekend) K. DEVOS BEVERNAGE, Adviseur, blijkt dat:

1/ de Heer VAN STICHEL Stein Henri Marguerite Yves Ghislain, geboren te Gent op 22, augustus 1982; met rijksregisternummer 820822 045 06, echtgenoot van Mevrouw Elke De Pourcq, wonende te Lovendegem, Begoniastraat 28;

21 de Heer DE LANDSHEERE Pierre Benedict Roger Pascal Martine, geboren te Gent op 10 december 1982, met rijksregisternummer 821210 077 71, ongehuwd, wonende te Gent, Kortrijksesteenweg, 842;

Een handelsvennootschap hebben opgericht onder de benaming "1 EUROHOST" die de ' rechtsvorm aanneemt van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 842, met een maatschappelijk kapitaal van 18.600 dat volledig geplaatst en voor 6.200 volstort is.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden, zelfstandig of in samenwerking met derden:

-de analyse, de ontwikkeling, commercialisering en exploitatie van software, evenals de handelingen omtrent de in- en verkoop van ondersteunend materiaal, opleiding in programmeertaal, advies, consultancy, diensten en voorlichting van natuurlijke personen en rechtspersonen in de priv ais in de openbare sector;

-de aankoop, verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie van computer hardware en software, alsmede het onderhoud ervan;

-onderneming in elektronische handel, verkoop van goederen of diensten via het internet of andere; gegevensdragers, opmaken van websites en verlenen van alle diensten aangaande;

-productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimediatoepassingen en elke vorm van interactieve handel of levering van diensten; aankoop, verkoop, verhuur en leasing van ' datacommunicatiesystemen en bandbreedte, zowel hardware, software alsmede alle noodzakelijkheden ter implementatie van het eigen netwerk en integratie met andere netwerken;

-het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken;

-digitale omkadering en ondersteuning van publieke culturele evenementen.

Deze opsomming is niet limitatief en mag niet beperkend genterpreteerd worden.

De vennootschap mag alle commercile, industrile, financile, burgerlijke, roerende en onroerende

verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen; aile fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan; alle plaatsingen verrichten in roerende waarden, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financile tussenkomst of op om het even welke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.

De algemene vergadering mag, mits naleving der bepalingen van het artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, het maatschappelijk doel verklaren, uitbreiden of wijzigen.

De vennootschap is voor een onbepaalde duur opgericht met ingang van 10.12.2013.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (

18.600,-), dat volledig geplaatst is, vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen

zonder nominale waarde.

Op deze aandelen wordt in specin ingeschreven als volgt :

1/ De heer VAN STICHEL Stein, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van NEGENDUIZEND

DRIEHONDERD EURO ( 9.300,00) volstort ten belope van DRIEDUIZEND HONDERD EURO (

3.100,00), waarvoor hem driennegentig (93) aandelen worden toegekend.

2/ De heer DE LANDSHEERE Pierre voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van

NEGENDUIZEND DRIEHONDERD EURO ( 9.300,00) volstort ten belope van DRIEDUIZEND HONDERD

EURO ( 3.100,00), waarvoor hem driennegentig (93) aandelen worden toegekend.

SAMEN: honderd zesentachtig aandelen of de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal.

De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd ten belope van 6.200 op een

bijzondere rekening onder nummer IBAN BE76 7370 4083 2595 bij de KBC BANK, Gent- De Sterre, geopend

ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "1 EUROHOST' in oprichting, zoals

blijkt uit liet bewijs van deponering, afgegeven door vcomoemde instelling op 27 november 2013

De aandelen zijn op naam en onverdeelbaar.

Het boekjaar loopt jaarlijks van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.

Het eerste boekjaar begon op 10.12.2013, en zal eindigen op 31.12.2014.

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de eerste woensdag van juni om twintig uur.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in 2015.

De vennootschap wordt beheerd door n of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders, natuurlijke of

rechtspersonen al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering die hun bevoegdheid,

bezoldiging en de duur van hun mandaat zal vaststelt,

Zaakvoerders:

Worden tot zaakvoerders benoemd voor de duur van de vennootschap:

1/ De heer VAN STICHEL Stein, voornoemd;

2/ De heer DE LANDSHEERE Pierre, voornoemd;

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Rdizondere volmacht

Volmacht wordt door verschijners/oprichters verleend aan de burgerlijke vennootschap onder

de vorm van een besloten vennootschap 'De Prof Consulting', met zetel te 9000 Gent, Oude Houtlei

118-120, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de Heer Rudy De Prol, of n van zijn

medewerkers om alle formaliteiten te vervullen en aile documenten te tekenen die nodig zijn om de

vennootschap te laten inschrijven in de Kruispuntbank Ondernemingen en bij de BTW-administratie

en om alle wijzigingen aan te brengen aan deze inschrijvingen en ten dien einde alles te doen wat

nuttig of noodzakelijk is.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Notaris Jean-Francis Claerhout.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte dd 10 december 2013

-bankattest

Voor-

be,,houden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 03.06.2015, NGL 25.08.2015 15471-0555-014

Coordonnées
1EUROHOST

Adresse
KORTRIJKSESTEENWEG 842 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande