A. ROGIERS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A. ROGIERS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 561.973.359

Publication

25/09/2014
ModWaid 1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : DS t 4 3.73 3

Benaming

(voluit) . A. ROGIERS

verkort)

11JIANLII

1

V beh aa Be Stai

II

Griffie Koophandel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm " Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8810 Lichtervelde, Albert Termoteraan 19

(volledig adres)

Onderwerp akte: OPRICHTING-BENOEMINGEN

UIT DE AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder Van de burgerlijke vennootschap die de vomi heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440 te Torhout op twaalf september tweeduizend en veertien.

BLIJKT DAT

De heer ROGIERS Alexandre Roger Jules, bediende, geboren te Torhout op vijfentwintig mei negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 8810 Lichtervelde, Albert Termotelaan 19, echtgenoot van mevrouw CHRISTIAENS Troka Trees Octavie, verpleegster, geboren te Roeselare op negen juli negentienhonderd tachtig.

en gehuwd onder het beheer van het wettelijk stelsel blijkens huwelijkskontrakt verleden voor notaris Christophe Mouriau de Meulenacker te Torhout op tweentwintig mei tweeduizend en zeven, gewijzigd, met aanneming van het stelsel van de zuivere scheiding van goederen, blijkens akte verleden voor voornoemde notaris Christophe Mouriau de Meulenacker op heden voorafgaandelijk aan deze, ter homolgatie, naar zijn verklaring tot op heden niet meer gewijzigd.

Rijksregistemummer Alexandre ROGIERS 79.05.25.339-23 (Nummer identiteitskaart 591 7574115 69 uitgereikt op 16.03.13).

Een besloten vennootschap met beperk-.te aan-'sprake-ilijkheid hebben opgericht onder de benaming A. ROGIERS met zetel te 8810 Lichtervelde, Albert Termotelaan 19.

De vennootschap heeft tot doel

I. VOOR EIGEN REKENING

1, Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ,..), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobilin; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in' eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financile operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

ILVOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o1n(en)

bevoegd do rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Voor-,toFiticapon aan het Belgisch Staatsblad

2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en cerdineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologien en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immaterile vaste activa;

5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III.BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen ais bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financile transacties en de financile markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk don

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFTIGDUIZEND EURO (50.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder n/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig onderschreven en volgestort in specin, ten beloop van vijftigduizend Euro (60.000,00 E), door de voornoemde heer Alexandre ROGIERS..

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. De heer Alexandre ROGIERS, bediende, wonende te 8810 Lichtervelde, Albrt Termotelaap 19, wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder van de vennootschap. De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting zal slechts uitgesproken worden hetzij niet eenparigheid van stemmen van aile vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand maart om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. leder aandeel geeft recht op n stem.

Het boekjaar begint op n oktober en eindigt op dertig september van het volgende jaar. Van de jaarlijkse winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

De sluiting van het eerste boek-'jaar wordt vastgesteld op dertig september tweeduizend en vijftien. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en zestien.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAREND UITTREKSEL

voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Afschrift van de oprichting.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste lob van Luik B vermelden Recto; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtek,ening

25/04/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 06.03.2017, NGL 19.04.2017 17096-0432-014

Coordonnées
A. ROGIERS

Adresse
ALBERT TERMOTELAAN 19 8810 LICHTERVELDE

Code postal : 8810
Localité : LICHTERVELDE
Commune : LICHTERVELDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande