ADVOCATENKANTOOR HAMELS & PARTNERS

Divers


Dénomination : ADVOCATENKANTOOR HAMELS & PARTNERS
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 452.728.692

Publication

29/04/2014 : Verlenging boekjaar - verplaatsing datum jaarvergadering - ontslag en benoeming
Uit een akte verleden voor notaris Rose Marie Vanhelmont te Hasselt op zevenentwintig maart;

tweeduizend veertien, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3000 Leuven, Herbert; Hooverplein 19 bus 12.

Artikel 3 luidt voortaan als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Herbert Hooverplein 19 bus 12.

Hij kan, zonder statutemvijziging, door beslissing van de raad van bestuur verplaatst worden naar

elke andere plaats în het Nederlandstalig landsgedeelte ofhet Brussels Hoofdstedelijk Gewest. "

Tweede beslissing

De vergadering beslist het huidige boekjaar dat afsluit op 31 maart 2014 te verlengen tôt 31

december 2014.

Het eerstvolgende boekjaar zal bijgevolg aanvangen op 1 januari 2015 om te eindigen op 31

december 2015.

Aile volgende boekjaren zullen voortaan aanvangen op 1 januari om te eindigen op 31 december; van ieder jaar,

Artikel 16, eerste en tvreede zin van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van

ieder jaar. "

Perde beslissing

Ingevolge de hiervoor vermelde beslissing beslist de vergadering de datum van de jaarvergadering te; verplaatsen naar de laatste maandag van juni om twintig uur.

De eerstvolgende algemene vergadering over het boekjaar dat afsluit op 31 december 2014 zal plaats; hebben op de laatste maandag van de maand juni 2015 om twintig uur.

Aile volgende algemene vergaderingen zullen voortaan plaats hebben op de laatste maandag van; de maand juni om twintig uur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzlj van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening., Artikel 15, eerste, tweede en derde zin der statuten luidt voortaan als volgt:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de

maatschappelijke zetel de laatste maandag van de maandjuni om twintig uur.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuwders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vôôr de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast de dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven) tenzij de bestemmelïngen er individueel, uitdrukkelijk en schrijtelijk mee instemmen deze oproepingen via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijkzeven dagen vôôr de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

a> De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze

pS stukken op de algemene vergadering.

g De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tôt de bevoegdheid van § de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten

\ worden verleden. "

Vierde beslissing

g De vergadering verleent ontslag en kwijting aan nagemelde bestuurders voor de uitoefening van hun

•< mandaat tôt op heden:

- De Heer HAMELS Jan Hendrik Maria, wonende te 3020 Herent, Acacialaan 14;

C? - Mevrouw LEYS Lutgarde Mathilde, wonende te 3220 Holsbeek, Kapeldreef 32, voomoemd;

De vergadering verleent ontslag aan nagemelde bestuurder:

- Mevrouw PAUWELS Dominik Eduard, wonende te 2820 Rijmenam, Hellewelweg 2.

Viifde beslissing

es De vergadering beslist te herbenoemen als bestuurders voor een période van zes jaar:

M - De Heer HAMELS Jan, voomoemd .2 - Mevrouw LEYS Lutgarde, voomoemd;

Zesde beslissing

jg5 De vergadering beslist artikel 18, eerste en tweede zin der statuten met betrekking tôt de

benoeming van de vereffenaars te wijzigen als volgt:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de zorgen van de bestuurders in functie, tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders één of meer vereffenaars benoemt, met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden en de bezoldiging van de vereffenaars. De vereffenaars vormen een collège.

Die verklaren hun mandaat te aanvaarden.Voor-

behouden

* aan het

Belgisch

Staatsblad

O ri

•FF

-2f "3

M CS

Luik B -"Vp-rvoln

De benoeming van de vereffenaars moet aan de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tôt de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat aile waarborgen van

rechtschapenheid bieden.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijdzijn met de rechten van derden. "

Zevende beslissing

De vergadering verzoekt de notaris de statuten te coôrdineren.

Beslissing van de raad van bestuur

Onmiddellijk zijn de hiervoor benoemde bestuurders in vergadering bijeen gekomen en nemen zij volgende beslissing:

Wordt benoemd tôt gedelegeerd bestuurder: de Heer HAMELS Jan, voomoemd, die verklaart dit

mandaat te aanvaarden.

VOOR EENSLUTDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, volmacht, gecoôrdineerde statuten. (get.) Notaris Vanhelmont.

Op de laatste blz. van L uikB vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
17/11/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

 5 ril".. ,~~,~,

cu, r

Griffie Rectelt fiesn KcflGhendel

te Leuven.

1111,11.1,141j11,11111.111111111

bel

at

Be Sta

Oncdernemingsnr : 0452.728.692

Benaming (voluit) : Advocatenkantoor Hamels & Partners

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres) : Herbert Hooverplein 19/12 - 3000 Leuven

Onderwerp(en) akte : VEREFFENING - ONTBINDING --- AANSTELLING VEREFFENAAR - VERPLAATSING ZETEL

Uit een akte verleden voor notaris Rose Marie Vanhelmont te Hasselt op vijfentwintig september tweeduizend veertien, dragende volgende melding van registratie: "geregistreerd op het' registratiekantoor van Hasselt I-AA op 10 oktober 2014 register 5 boek 810 blad 083 vak 0004; ontvangen registratierechten: vijftig (50,00 6) euro; de ontvanger" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste agendapunt

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3020 Herent, Acacialaan 14. Artikel 3 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3020 Herent, Acacialaan 14."

Tweede agendapunt

De voorzitter doet voorlezing van de in de agenda aangekondigde verslagen aan de voornoemde aanwezige aandeelhouders.

Het besluit van het verslag de dato 25 september 2014 van de Heer Beckers Luc bedrijfsrevisor, luidt. als volgt:

"ln het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft de raad van bestuur' van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap "ADVOCATENKANTOOR HAMELS & PARTNERS" een boekhoudkundige staat afgesloten op 31 augustus 2014, opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap een balanstotaal opgeeft van; vierhonderd en zesduizend zeshonderd zevenenveertig Euro tweenzeventig Eurocent (406.647,72) en een: netto-actief van driehonderd vijfennegentigduizend zeshonderd eenendertig Euro vijfentachtig Eurocent; (395.631,85). Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke: professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist` weergeeft, onder voorbehoud van latente fiscale, latente sociale en latente juridische verplichtingen inzake hangende geschillen waarvan de uitkomst onzeker is en waarvoor er geen provisies werden aangelegd, en in zoverre de vooruitzichten van de raad van bestuur gerealiseerd zullen worden door de vereffenaar. De raad van bestuur is hieromtrent van mening dat er geen provisies dienen aangelegd te worden,

Kermt (Hasselt), 25 september 2014

Voor de BV BVBA "BECKERS, LOENDERS & C"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

' ' ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bedrijfsrevisoren

Luc BECKERS

Zaakvoerder"

Derde agendapunt

De vergadering besluit tot ontbinding van de vennootschap en spreekt vanaf vijfentwintig september tweeduizend veertien haar in vereffening stelling uit.

Vierde agendapunt

De vergadering verleent ontslag en kwijting aan De Heer HAMELS Jan wonende te 3020 Acacialaan 14 en Mevrouw LEYS Lutgarde, wonende te 3220 Holsbeek, Kapeldreef 32, voor het mandaat als bestuurder tot op vijfentwintig september tweeduizend veertien.

Viifde agendapunt

De vergadering besluit tot vereffenaar te benoemen onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging van die benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel: De Heer HAMELS Jan, voornoemd.

Zesde agendapunt

De vereffenaars hebben de meest uitgebreide bevoegdheden, bepaald bij de artikelen 186 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij mogen de daden stellen bepaald bij artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen zonder om de machtiging van de algemene vergadering te moeten verzoeken ingeval die is vereist en onder meer (het bedrijf of) de handel van de vennootschap voortzetten tot de tegeldemaking, handelspapier uitgeven, de goederen van de vennootschap geheel of gedeeltelijk vervreemden, inbreng doen van alle activa en passiva, of van n of meer bedrijfstakken van de vennootschap, in andere vennootschappen, en de als vergoeding voor die inbrengen ontvangen aandelen verdelen onder de aandeelhouders van de vennootschap volgens de verhoudingen die ten tijde van die inbrengen zullen worden bepaald.

De toekenning boven het gestort kapitaal aan de aandeelhouder-natuurlijke-persoon tijdens de vereffeningsperiode van een substantieel deel van het netto-actief van een in vereffening gestelde vennootschap, waarvan de vereffening nog niet is afgesloten, kwalificeert als een toekenning of betaalbaarstelling van inkomsten in de zin van de artikelen 18, 2ter, 261, eerste lid, 1 en 267, eerste lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB 92), met als gevolg dat overeenkomstig artikel 269, eerste lid, 2bis WIB 92 bij de effectieve toekenning en niettegenstaande het feit dat de vereffening nog niet definitief is afgesloten, een bevrijdende voorheffing in de zin van artikel 313 WIB 92 dient te worden ingehouden van 10 %.

Zij kunnen de hypotheekbewaarder ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen; zij kunnen afstand doen van alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken en vorderingen tot ontbinding van een overeenkomst, met of zonder kwijting opheffing verlenen van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, bevelschriften, verzet of andere beletsels.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

V9or-behbuden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - VArvnin

De vereffenaars zijn ontheven van de verplichting om een inventaris te maken en kunnen verwijzen

naar de boeken en boekingen van de vennootschap.

Zij mogen eveneens alle corrigerende en aanvullende akten ondertekenen in geval van vergissing,

verzuim of onnauwkeurigheden in de verwoording van de goederen en rechten die door hen in

andere vennootschappen zouden worden ingebracht, en de modaliteiten bepalen waarop de algemene

vereffeningsvergaderingen kunnen worden bijgewoond.

Zij kunnen, op hun verantwoording, voor speciale en bepaalde verrichtingen, een door hen bepaald

gedeelte van hun bevoegdheden voor een door hen bepaalde termijn overdragen aan n of meer

lasthebbers.

De vereffenaar kan alleen optreden.

De vereffenaar zal zijn opdracht zonder vergoeding waarnemen,

Zevende agendapunt

De vergadering verleent volmacht aan de vereffenaar om het verzoekschrift om bevestiging of

homologatie van het mandaat van de vereffenaar overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van

Vennootschappen te ondertekenen en bij de bevoegde rechtbank in te dienen.

Achtste agendapunt

De vergadering verzoekt de notaris de statuten te cordineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, verslag raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor,

beschikking rechtbank houdende bevestiging benoeming vereffenaar en gecordineerde statuten.

(get.) Notaris Vanhelmont.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/10/2013 : LET000519
04/10/2012 : LET000519
22/09/2011 : LET000519
28/10/2010 : LET000519
19/10/2009 : LET000519
24/07/2008 : LET000519
10/10/2007 : LET000519
09/11/2006 : LET000519
22/07/2005 : LET000519
21/12/2004 : LET000519
22/07/2004 : LET000519
21/06/2004 : LET000519
06/08/2003 : LET000519
08/10/2002 : LET000519
24/12/1999 : LET000519
06/01/1999 : LET000519
05/11/1997 : LET519
15/06/1994 : LET519

Coordonnées
ADVOCATENKANTOOR HAMELS & PARTNERS

Adresse
KONING LEOPOLD I-STRAAT 20 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande