A & A CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & A CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 562.906.044

Publication

25/09/2014
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNeergelegd

23-09-2014

Griffie

*14308458*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

0562906044

Ondernemingsnummer :

(voluit) :

Benaming

A&A CONSULT

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Philippe Vernimmen, te Sint-Genesius-Rode, op 22 september 2014, blijkt dat:

1) De Heer STAS de RICHELLE Amaury Luc Adelin Marie Ghislain, geboren te Schaarbeek, op 7 juni 1983, wonende te 3061 Leefdaal, Korbeekstraat 25, en

2) Mevrouw GODART Audrey, geboren te Anderlecht, op 9 oktober 1984, wonende te 3061 Leefdaal, Korbeekstraat 25,

een vennootschap hebben opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "A&A CONSULT".

De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3061 Leefdaal, Korbeekstraat 25. DOEL.- De vennootschap heeft als burgerlijk doel in Belgi en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

1) Boekhouddiensten:

Voor rekening van bedrijfsrevisoren en accountants:

- De organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent;

- Het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;

- Het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm.

- Het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden.

- Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financile, fiscale en sociale aangelegenheden.

- Juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen.

2) Binnenhuisinrichtingen:

- Binnenhuisinrichtingen en afwerkingen van roerende en onroerende goederen.

- Het plaatsen van vloer- en muurbekledingen.

- Het plaatsen van afsluitingen, gyprocplaten en valse plafonds.

- Het plaatsen van meubels.

- De aankoop en verkoop van decoratieartikelen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,

rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van

verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te

geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere burgerlijke vennootschappen met een

gelijkaardig doel.

De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende of

Onderwerp akte :

Korbeekstraat 25 3061 Bertem

Oprichting

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar

maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.- De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, en begint te werken op datum van heden. KAPITAAL.- Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 ).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder n/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de Heer STAS de RICHELLE Amaury, voornoemd sub 1), ten belope van nenvijftig (51) aandelen;

- door Mevrouw GODART Audrey, voornoemd sub 2), ten belope van negenenveertig (49)aandelen. totaal: honderd (100) aandelen.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE89 7360 1021 6285 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financile instelling op 19 september 2014 afgeleverd bankattest, dat aan deze akte zal gehecht blijven.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van n/derde.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 ).

Het kapitaal is volgestort ten belope van n/derde.

BESTUUR.- De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. De statutaire zaakvoerder mag slechts ontslagen worden bij nparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend inzake wijziging der statuten.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

ALGEMENE VERGADERING.- De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand november om achttien uur.

De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Elk aandeel geeft recht op n stem.

BOEKJAAR.- Het boekjaar begint op n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar. WINSTVERDELING.- Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

TITEL III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: de heer STAS de RICHELLE Amaury, voornoemd.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vr de ondertekening van de oprichtingsakte.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op dertig juni 2015.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

BEKRACHTIGING HANDELINGEN GESTELD IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

Partijen erkennen door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, door de zaakvoerder te laten bevestigen. Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om eventuele handelingen die zullen gesteld worden tussen de dag van heden en de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid op dezelfde wijze te laten bekrachtigen door de zaakvoerder zodra de rechtspersoonlijkheid is verkregen.

VOLMACHT BTW/ONDERNEMINGSREGISTERFORMALITEITEN

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap Delca

International, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsregister en voor de aanvraag van een BTW-nummer.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL, afgeleverd met het enige doel te worden neergelegd ter Griffie van de Handelsrechtbankt, ter pubicatie.

Meester Philippe Vernimmen, notaris te Sint-Genesius-Rode.

Gelijktijdige neerlegging: afschrift van de akte, bankattest.

Coordonnées
A & A CONSULT

Adresse
KORBEEKSTRAAT 25 3061 LEEFDAAL

Code postal : 3061
Localité : Leefdaal
Commune : BERTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande