29 MEIR

NV


Dénomination : 29 MEIR
Forme juridique : NV
N° entreprise : 446.081.917

Publication

17/07/2014
(Dn

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter grr vannegrgaellt:gwontven en

P

08JULI2014

ter griffie van de Nederlandstalige Fq.epey?eert koeffedel Brussel

E 11111111JI,!!1Ii 1,1111)111111

Ondernemingsnr : 0446.081.917

Benaming (voluit) :29 MEIR

(verkort)

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Tollaan 107 (A)

1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe)

Onderwerp akte :WIJZIGING DOEL - UITGIFTE WINSTBEWIJZEN - AANPASSING & CORDINATIE STATUTEN

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op dertig juni tweeduizend veertien, veir registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap "29 MEIR" heeft besloten:

WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL

;! Het maatschappelijk doel te wijzigen door artikel 3 van de statuten te herformuleren als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel: het stellen van daden, zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van aankoop, verkoop, promotie, ruil, uitbating, te gelde making, verkaveling, beheer, bestuur en (ver)huur van alle onroerende goederen of onverdeelde delen ervan, alsmede het verstrekken en beheren van financieringen aan gelieerde vennootschappen of derden, en al hetgeen daarmee samenhangt.

Zij kan deelnemen, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, onderschniving, financile tussenkomst of op een andere manier, in alle publieke of private instellingen, vennootschappen, bedrijven.

11Zij kan alle handelingen stellen die een gelijkaardig of aanverwant doel hebben, waardoor deze de vennootschap in staat stellen haar doel te realiseren, of er haar de middelen toe te leveren.

De vennootschap kan aile handelingen stellen, zowel op commercieel, industrieel, financieel, roerend of: onroerend vlak, in direct of indirect verband met haar doel."

WIJZIGING VAN ARTIKEL 11 VAN DE STATUTEN HOUDENDE DE INSCHRIJVING IN DE ST TUTEN VAN DE MOGELIJKHEID TOT UITGIFTE VAN WINSTBEWIJZEN.

De mogelijkheid tot uitgifte van winstbewijzen in te schrijven in artikel 11 van de statuten van de Vennootschap zodat de tekst van dit artikel als volgt zal luiden:

"Artikel 11: Obligaties en winstbewijzen

De vennootschap mag ten allen tijde warrants of hypothecaire of andere obligaties creren en uitgeven, bij eenvoudig besluit van de algemene vergadering of van de Raad van Bestuur.

De vennootschap mag verder winstbewijzen uitgeven, welke het kapitaal van de vennootschap nieti vertegenwoordigen. De winstbewijzen geven recht op een deelname in de winst die op het moment van uitgifte ;Ivan de winstbewijzen wordt bepaald De winstbewijzen geven geen stemrecht, noch op recht op deelname aan: de algemene vergadering, behoudens in de gevallen waarin het Wetboek van Vennootschappen uitdrukkelijk voorziet.

De algemene vergadering is bevoegd om de uitgiftemodaliteiten van de winstbewijzen te bepalen en te wijzigen.i De winstbewijzen zijn op naam en worden ingeschreven in een register dat op de zetel van de vennootschapi wordt bijgehouden.

De winstbewijzen beschikken niet over een voorkeurrecht ingeval van een kapitaalverhoging, of ingeval van de uitgifte van nieuwe winstbewijzen.

De winstbewijzen zijn overdraagbaar binnen de perken van artikel 508 van het Wetboek van Vennootschappen. Ingeval van vereffening van de vennootschap hebben de houders van winstbewijzen recht op terugbetaling vaW de inschnivingspres c.q. recht op terugname van de ingebrachte activa en de vruchten daarvan.

1: Behalve de terugbetaling van de inschrijvingsprijs c.q. terugname van de ingebrachte activa en vruchten; daarvan, hebben de houders van winstbewijzen geen recht op een deel in het vereffeningssaldo

De aansprakelijkheid van de houders van winstbewijzen is, zoals deze van de aandeelhouders, beperkt tot hun respectieve inbreng."

UITGIFTE WINSTBEWIJZEN

Op de laatste blz. van Luik B vemelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

. "

Om, in toepassing van de hiervoor uiteengezette mogelijkheid tot uitgifte van winstbewijzen, over te gaan tot de uitgifte van vierduizend tweehonderdvijfenzeventig (4275) winstbewijzen, welke het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigen, ter vergoeding van een inbreng van vorderingen ter waarde van tweenveertig miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (42.750.000 EUR).

STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE UITGIFTE VAN WINSTBEWIJZEN - INVOEGING VAN EEN ARTIKEL 5BIS IN DE STATUTEN

ingevolge de uitgifte van winstbewijzen tot de invoeging van een nieuw artikel 5bis in de statuten als volgt:

"131j beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 juni 2014 werden vierduizend tweehonderdvijfenzeventig (4.275) winstbewijzen uitgegeven, ter vergoeding van de inbreng verricht door Cool Cal Real Estate B. V. van haar vorderingen op diverse Nederlandse vastgoedvennootschappen ten belope van EUR 42.750.000. De winstbewijzen vertegenwoordigen geen enkel deel van het kapitaal en geven aan hun houders de rechten als vermeld in artikel 11. De winstbewijshouders zullen geen andere rechten hebben behoudens deze hen toegekend door het Wetboek van vennootschappen of onderhavige statuten.

Deze winstbeween zullen recht hebben op de netto-inkomsten uit de ingebrachte financieringsactiviteiten na belastingen via een preferent dividend. Dit bedrag wordt bepaald op basis van de hierna vermelde formule.

In de mate dat er voldoende uitkeerbare winst voorhanden is en in de mate dat de algemene vergadering beslist tot effectieve uitkering van de aan de winstbewijzen toebehorende vergoeding, zal aan de houders van winstbewijzen de vergoeding bepaald overeenkomstig onderstaande formule worden uitgekeerd. In de mate dat de algemene vergadering wenst over te gaan tot effectieve uitkering van de aan de winstbewijzen toebehorende vergoeding en de overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen uitkeerbare winst ontoereikend zou zijn, zal het eventuele saldo aangroeien en zal dit in een later boekjaar worden uitgekeerd. ln de mate dat er voldoende uitkeerbare winst voorhanden is en in de mate dat de algemene vergadering niet zou beslissen tot een effectieve uitkering van de aan de winstbewijzen toebehorende vergoeding, zal het saldo van de aan de houders van de winstbewijzen toekomende vergoeding (i.e. het bedrag zoals bepaald in onderstaande formule verminderd met de effectieve uitkering zoals beslist op de algemene vergadering) op de subrekening 14001 Overgedragen Winst  Voorbehouden aan de houders van de winstbewijzen' worden geboekt. Enkel de houders van de winstbewijzen zullen recht hebben op een eventuele latere uitkering van

deze reserve. "

Formule tot bepaling van het bedrag van het preferent dividend waarop de houders van winstbewijzen recht hebben.

Stap 1:

Interestinkomen gerelateerd aan de door de houders van de winstbewijzen ingebrachte financieringsactiviteiten; Verminderd met de geboekte waardeverminderingen en minderwaarden op deze financieringsactiviteiten; Verminderd met de kosten voor de uitgifte van de winstbewijzen (advocaatkosten, notariskosten, consultancykosten, enz.) evenals toekomstige kosten gerelateerd aan de winstbewijzen;

Vermeerderd met de geboekte terugnemingen van waardeverminderingen en eventuele meerwaarden op deze financieringsactiviteiten;

Stap 2:

in een tweede stap wordt de verschuldigde Belgische vennootschapsbelasting berekend. Hiertoe wordt het overeenkomstig stap 1 bekomen bedrag verminderd met het gedeelte van de aftrek voor risicokapitaal gerelateerd aan de ingebrachte financieringsactiviteiten. Deze vermindering is gelijk aan het tarief van de aftrek voor risicokapitaal van het aanslagjaar vermenigvuldigd met het boekhoudkundig eigen vermogen dat ontstaat na de inbreng van de financieringsectiviteiten. Voor aansiagiaar 2015 wordt het boekhoudkundig eigen vermogen slechts voor 6/12 in rekening genomen,

Voor volgende boekjaren zal dit boekhoudkundig eigen vermogen rekening houden met eventuele geboekte waardeverminderingen, minderwaarden, terugnemingen van waardeverminderingen en meerwaarden op de ingebrachte financieringsactiviteiten en de eventuele boeking op de subrekening 14001 'Overgedragen Winst  Voorbehouden aan de houders van de winstbewijzen'.

Op dit saldo wordt vervolgens de verschuldigde Belgische vennootschapsbelasting berekend.

Stap 3:

In deze laatste stap wordt het saldo berekend dat toekomt aan de houders van de winstbewijzen. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag bekomen in stap .1 verminderd met de verschuldigde Belgische vennootschapsbelasting zoals berekend in stap 2.

De waarde van de inbreng, zijnde EUR 42.750.000, waarvoor als vergoeding winstbewijzen worden toegekend, zal behouden blijven, op een rekening "onbeschikbare reserve winstbewijzen" die op dezelfde wijze als kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden voor wijziging van de statuten. Deze reserve is niet beschikbaar voor uitkering of incorporatie in kapitaal.

Oe duurtijd van de winstbewijzen zal niet verstrijken op het moment van de volledige terugbetaling van de ingebrachte schuldvorderingen ter vergoeding waarvan de winstbewijzen werden uitgekeerd. De liquide middelen verkregen uit de terugbetaling van ingebrachte schuldvorderingen en/of ontvangen rente-inkomsten kunnen aangewend worden ten behoeve van het verstrekken van nieuwe financieringen. Deze aanwending zal in een dergelijk geval ook aangemerkt worden als 'financieringsactiviteiten' in de zin van winstbewijzen." CORDINATIE VAN DE STATUTEN

Oe vergadering heeft aan de ondergetekende Notaris Paul Maselis, woonstkeuze doende te Schaarbeek (1030 E3russel), Lambermontlaan 336, verleend alle machten om de gecordineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

MACHTIGING AAN DE BESTUURDERS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor., behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vergadering heeft elke machtiging verleend aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren,' en in het bijzonder het inschrijven van de winstbewijzen op naam in een bijzonder register dat wordt bijgehouden op de zetel van de Vennootschap.

VOLMACHT ADMINISTRATIES

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht verleend aan Meester Dirk Caestecker, Meester Jim Bauwens, of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te 1050 Brussel, Louizalaan 106, en te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, lasthebber, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten, en alle formaliteiten te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde of enige andere administratie voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, volmachten,

- de gecordineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

23/07/2014
Med Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111!1.!111,1!1.111t111,111

7

Vo( behoL

aan

Belgi Staatz

111111

neergelegd/ontvangen op

1 1 M# 2014

ter griffie van dee#federiandstafige rechtbank vai k

Vuw{ldnaej brussel

Ondernemingsnr : 0446.081.917

Benaming

(voluit) : 29 Meir

tverkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Tollaan 107a, 1932 Sint-Stevens-Woluwe

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van commissaris - Toekenning van bijzondere machten

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 JUNI 2014

1. De vergadering beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met zetel te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Raf Cox, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor de drie volgende boekjaren, te weten de boekjaren eindigend per 31 december 2014, 2015 en 2016, Aldus zal het mandaat van commissaris komen te vervallen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2017,

2. De vergadering besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr, Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper', met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en Il.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Nam en handtekening.

25/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 23.09.2014 14594-0350-030
12/07/2013
Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

EMBUvoor- kehoudE aan het Belgiso Staatsbh *13107563* Griffie 0 3 JUIL. 2013

onOndernemingsnr : 0446.081.917

Benaming

(voluit) : 29 Meir

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Tollaan 107a, 1932 Sint-Stevens-Woluwe

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiger commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN, OP 5 JUNI 2013

1. De algemene vergadering werd door de commissaris van de vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren BCVBA, op de hoogte gebracht van het feit dat de heer Raf Cox (A02195) werd benoemd als vaste vertegenwoordiger ter vervanging van de heer Luc Verrijssen.

2. De algemene vergadering beslist vervolgens, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Dirk Caestecker, Meester Jim Bauwens en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tct de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il en (ii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 03.07.2013 13263-0355-032
27/09/2012
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemin.gsnr : 0446.081.917 Benaming

(voluit) : 29 MEIR (verkort)

Neergelegd fer griffie n r van koophandel te Antwerpen, op

SFP 7.011

Griffie

INS liii 1UI III I UII I

"12160929*

III

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kipdorpvest 28, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderweri3 akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel - Intrekking en toekenning van bijzondere machten

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 29 AUGUSTUS 2012

1. De raad van bestuur beslist met nparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met ingang vanaf 1 september 2012, te verplaatsen naar de Tollaan 107a te 1932 St.-Stevens-Woluwe.

2. De raad van bestuur beslist met nparigheid van stemmen om, met onmiddellijke ingang, alle bijzondere; machten voorheen toegekend aan Mevrouw Nathalie Geuens, ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur' gehouden op 30 augustus 2011, zoals gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober', 2011, onder referentienummer 11150631, in te trekken, en dit zonder uitzondering.

3. De Raad van Bestuur beslist vervolgens, eveneens met nparigheid van de stemmen om, met ingang vanaf 1 september 2012, Mevrouw Vanja Sikic, wonende te Itterbeeksebaan 327, 1701 Itterbeek, en de heer', Frits Rade, wonende te Val Villers 6, 1325 Corroy-le-Grand, te benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de, vennootschap, om volgende handelingen, elk alleen handelend, te verrichten in naam en voor rekening van de vennootschap:

"Het in ontvangst nemen, in naam en voor rekening van de vennootschap, van aile zendingen, brieven, pakketten en aangetekende zendingen daarbij inbegrepen deze die belangrijke waarden omvatten vanwege de post, de douane, de spoorwegen en luchtvaartmaatschappijen en aile andere vervoersondernemingen."

Voor de goede orde bevestigt de Raad van Bestuur tevens nogmaals haar beslissing van 30 augustus 2011, zoals gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2011, onder referentienummer; 11150631, om bovenvermelde machten tot het in ontvangst nemen namens de vennootschap van alle postzendingen en leveringen, eveneens toe te kennen aan Mevrouw Els Celis, wonende te Hamerstraat 28, 2800 Mechelen.

4. De vergadering besluit tenslotte met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "D LA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, and elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en Il.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto.: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

03/08/2012
Voorbehoud aan hc

Bore(

Staatsb'

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

leorgtlegd f#r wjffit 1'0n de iterlenei van II'ocphandd It Atftwrrpaa,

2 5 MU 2812

Griffie

HlltIUU IV I MI I A 11 I Iall

*12137026*

I

Ondernerningsnr : 0446.081.917

Benaming

(voiiI ): 29 MEIR

(verkort).

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kipdorpvest 28, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING GEHOUDEN OP 16 JULI 2012

1. De vergadering stelt vast dat het mandaat van alle huidige in functie zijnde bestuurders op onderhavige algemene jaarvergadering ten einde komt.

De aandeelhouders beslissen vervolgens om (i) de besloten vennootschap naar Nederlands recht Cool Cat Real Estate B.V., met zetel te Hoofdveste 10 (Industrial Park Het Rondeel), 3992 DG Houten, Nederland, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Roland Marcel Kahn, en (ii) de heer Roland. Kahn, wonende te, De Borcht 6, 1083 AC Amsterdam, Nederland, te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap, voor een termijn van 6 jaar, die automatisch een einde zal nemen ter gelegenheid van de algemene jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2018. Mevrouw Gaby Tjoa (Kahn) wordt niet herbenoemd.

Cool Cat Real Estate B.V. en de heer Roland Kahn, zullen hun mandaat ais bestuurder onbezoldigd uitoefenen.

De Raad van Bestuur is op heden dan ook samengesteld uit de volgende personen:

- de heer Roland Kahn; en

- Cool Cat Real Estate B.V., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Roland Kahn.

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, in rechte en tav. derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper', met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met' betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en Il.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Op dS laatste blz. van Luik B ven,lQtden Recto r hoedanrgher:l r,r, riP itr:,rr irnrrlt4,r " nr3r notaris, hetzij vande perso(o)n(en)

,Ie rechtsp,._ , n ~,~n iitril~n IE' ,,eitegenLVoordlgen

verso `. .~T, handteker,h ,a

Bijlagen bij lret-B-elgisch Stgatsblxct -U3>OS/2Q12 xs llg

24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.07.2012, NGL 18.07.2012 12315-0209-031
20/06/2012
ModWorc111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0446.081.917

Benaming

(voluit) : 29 MEIR

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kipdorpvest 28, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte Mededeling in het kader van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Neerlegging van de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders &I. 25 mei 2011, houdende goedkeuring, in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van bepalingen die van toepassing zijn in geval van een controlewijziging.

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ONITEUR B

13 -06- 2 GISCH STA

BEL

Eetipiegel ter gritto MI do frisa&

'an bop/rodai te Imper, .0

012 0 4 JUNI 2012

TSBLAD Griffie

M

11111111111311111111111

*12109331*

II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/12/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.11.2011, NGL 28.11.2011 11619-0532-028
06/10/2011
Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

T~

Itierpind tcr vende

Rechtbank v~n~ot~~~P 2~1~ Antwerpen

o!p

Gberifffer,

IY IN IN CII II III l IVI

*11150631*

b

E

st

Ondernemingsnr : 0446.081.917

Benaming

(voluit) : 29 MEIR

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kipdorpvest 28, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Toekennen van bijzondere machten

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 30 AUGUSTUS 2011

1.De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van de stemmen om, met ingang vanaf 1 september 2011 Mevrouw Els Celis, wonende te Hamerstraat 28, 2800 Mechelen, en Mevrouw Nathalie Geuens, wonende te Prins Boudewijnlaan 233, 2650 Edigem, te benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de vennootschap, om volgende handelingen, elk alleen handelend, te verrichten in naam en voor rekening van de vennootschap:

"Het in ontvangst nemen, in naam en voor rekening van de vennootschap, van alle zendingen, brieven, pakketten en aangetekende zendingen daarbij inbegrepen deze die belangrijke waarden omvatten vanwege de post, de douane, de spoorwegen en luchtvaartmaatschappijen en alle andere vervoersondernemingen."

2. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Uitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, and elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, am alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren f en Il.

Voor nsluidend verklaard uittreksel,

de heer Jim Bauwens

Bijzonder lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/09/2011
Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

*iiiaaaoe"

Ondernerningsnr : 0446.081.917

Benaming

{voluit) : 29 MEIR

YeergelE7d ter griffie van de g o }triJao.

,- , ,~,i te Antwerpen,

Griffie 2 2 AUS.1011

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kipdorpvest 28, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Benoeming van een commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 5 AUGUSTUS 2011

1. De aandeelhouders beslissen nparig om KPMG Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Luc Verrijssen, te benoemen als commissaris van de vennootschap, en dit voor een termijn van 3 jaren (te weten de boekjaren 2011, 2012 en 2013), dewelke automatisch een einde zal nemen ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2014.

2. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Pipe?', met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Uitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, and elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en Il.

Voor nsluidend verklaard uittreksel,

de heer Jim Bauwens

Bijzonder lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.08.2011, NGL 05.08.2011 11383-0164-028
01/03/2011 : BL553302
04/08/2010 : BL553302
18/06/2009 : BL553302
12/09/2008 : BL553302
12/06/2008 : BL553302
14/06/2007 : BL553302
25/04/2007 : BL553302
11/07/2006 : BL553302
04/04/2006 : BL553302
25/08/2005 : BL553302
03/08/2005 : BL553302
02/07/2004 : BL553302
08/10/2003 : BL553302
08/10/2003 : BL553302
14/07/2003 : BL553302
27/06/2002 : BL553302
27/06/2002 : BL553302
20/07/2001 : BL553302
11/10/2000 : BL553302
27/06/2000 : BL553302
27/06/2000 : BL553302
09/06/2000 : BL553302
10/08/1999 : BL553302
31/07/1999 : BL553302
05/07/1996 : BL553302

Coordonnées
29 MEIR

Adresse
TOLLAAN 107A 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

Code postal : 1932
Localité : Sint-Stevens-Woluwe
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande