ADVOKATENKANTOOR VERCRAEYE JORIS A.

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ADVOKATENKANTOOR VERCRAEYE JORIS A.
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 461.259.744

Publication

03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.09.2014, NGL 29.09.2014 14618-0057-012
02/01/2014
11111q[11'111111

r~" ^<~

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NorWei Ir ''3 1;03 do re :~ von lfoepdiorr,i~: Antwerpen, op

9 9 DEC. 2013

Griffie

mod 1 i.i

Onderrtemingsnr:0481.259.744

Benaming (voluit) :Advokatenkantoor Joris A. Vercraeye

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2018 Antwerpen, Jozef de Bomstraat 4 bus 2 Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - AANPASSING STATUTEN

!Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op zestien december tweeduizend dertien, v66r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten;; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Advokatenkantoor Joris A. Vercraeye", gevestigd te 2018;; Antwerpen, Jozef de Bomstraat 4 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met;; ondernemingsnummer 0461.259.744, onder meer beslist heeft

1. tot omzetting van het kapitaal in euro, hetzij ACHTTIENDUIZEND!; VIJFHONDERDTWEENNEGENTIG EURO N CENT (E 18.592,01) en tot afschaffing van de nominale;,

waarde van de aandelen. .;

2. kennis te nemen van het besluit dat door de algemene vergadering werd genomen om over te gaan tot de: :; uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande belaste reserves met toepassing van de heffing van 10 procent;? roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92) en dit met het oog om de aldus verworven dividenden onmiddellijk aan te wenden voor het verhogen van het maatschappelijk;; kapitaal. Het bedrag van de uitkering werd bepaald op VIJFHONDERDNEGENENTWINTIGDUIZEND!; DRIEHONDERDTWEENVEERTIG EURO EENENTWINTIG CENT (E 529,342,21).

;; 3, tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van

VIERHONDERDZESENZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERDENZEVEN EURO

NEGENENNEGENTIG CENT (E 476.407,99) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND; VIJFHONDERDTWEENNEGENTIG EURO NCENT (E 18.592,01) op; VIERHONDERDVIJFENNEGENTIGDUIZEND EURO (E 495.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort door inbreng in geld, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank.

4, tot goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten aangepast aan bovengemelde besluiten en aan de gewijzigde wettelijke bepalingen.

Uit de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1)a) Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een eenpersoons-beslo-'; ten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

b) Nam : "Advokatenkantoor Joris A. Vercraeye"

:; 2) Zetel : te 2018 Antwerpen, Jozef de Bomstraat 4 bus 2 s,

=i 3) Doel

De vennootschap heeft tot doel : de uitoefening van het beroep van advokaat en het verrichten van alIe;; aktiviteiten die daarmee verband houden, zoals ondermeer het publiceren van artikelen en boeken, het;, verstrekken van juridisch advies en het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten en het optreden als,; scheidsrechter.

Op de laatste blz. van yik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behou6en ,aan het Belgisch Staatsblad

i. e

Daartoe kan de vennootschap elke overeenkomst van samenwerking of deelneming afsluiten die verenigbaar is met het beroep van advokaat.

De vennootschap zal bij de uitoefening van haar aktiviteit de regels eigen aan de uitoefening van het beroep van advokaat, zoals vastgelegd door de bevoegde instanties, eerbiedigen. Vennoten mogen nooit belangen behartigen die met elkaar tegenstrijdig zijn.

De vennootschap mag alle financile, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, het al binnen de door de wet en de reglementen bepaalde grenzen.

4) Duur De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

5) Geolaast kaaitaal

VIERHONDERD VIJFENNEGENTIGDUIZEND EURO (E 495.000,00), vertegenwoordigd door

ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boekjag : begint op n januari en eindigt op eenendertig december.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

De te bestemmen winst van het boekjaar wordt besteed als volgt:

Jaarlijks wordt van de nettowinst, .zoals. 'die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van de vennootschappenwet.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten Iaste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugrugbetalingen in geld of effekten ten voordele van de aandelen die in een grotergedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de

bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur.

Elk aandeel geeft recht op n stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een zaakvoerder.

Zolang de vennootschap slechts n vennoot telt, dient de zaakvoerder noodzakelijkerwijze de enige vennoot te

zijn.

Wanneer de zaakvoerder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de vennootschap niet langer het beroep

van advocaat uitoefenen.

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene

vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

De vergoeding van de zaakvoerder zal bepaald worden door de algemene vergadering.

De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van

de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de algemene vergadering

bevoegd is.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, Alleen bijzondere en beperkte

volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden

verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de

verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/10/2013 : ANT001611
14/12/2011 : ANT001611
22/10/2010 : ANT001611
19/10/2009 : ANT001611
10/10/2008 : ANT001611
02/10/2007 : ANT001611
30/10/2006 : ANT001611
12/01/2006 : ANT001611
04/11/2005 : ANT001611
05/10/2005 : ANT001611
08/11/2004 : ANT001611
15/10/2003 : ANT001611
28/11/2002 : ANT001611
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 29.09.2015 15604-0243-014
09/11/2001 : ANT001611
15/08/1997 : ANT1611

Coordonnées
ADVOKATENKANTOOR VERCRAEYE JORIS A.

Adresse
JOZEF DE BOMSTRAAT 4, BUS 2 2018 ANTWERPEN (BERCHEM)

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande