ARKEUS BEHEER

Société en commandite simple


Dénomination : ARKEUS BEHEER
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 552.931.474

Publication

28/05/2014
Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op 19 mei 2014, zijn verschenen :

1) Filip Peter Touquet, geboren te Asse op 3 mei 1974, N.N. 74.05.03-09546, wonende te 1083 Ganshoren, Koningin Paolaplein 8/bus 8;

2) Mevrouw Micheline Bodson, geboren te Gent op 5 mei 1974, N.N. 74.05.05236.39, wonende te 1083, Ganshoren, Koningin Paolaplein 8/bus 8.

Titel I

Oprichting

Vorm van de vennootschap

De comparanten richten bij deze een gewone commanditaire vennootschap op. De vennootschap is een handels

vennootschap in de vorm van een gewone commanditaire vennootschap.

Naam - zetel

Haar naam luidt: Arkeus Beheer

Zij wordt gevestigd te 1083 Ganshoren, Koningin Paolaplein 8/bus 8.

Kapitaal - plaatsing en storting op het kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt 7.500,00 EUR en is verdeeld in 7500 aandel

en, met een fractiewaarde van n/7500ste van het kapitaal.

Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters, zoals hierna wordt uiteengezet en deze hebben zich onvoor

waardelijk verbonden tot nagemelde inbreng.

OPRICHTINGSAKTE ARKEUS BEHEER COMM.V

OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Gecommanditeerde en stille vennoten

Comparant sub 1 neemt deel aan de oprichting als gecommanditeerde vennoot voor de duur van de vennootscha

p.

Comparant sub 2 treedt op als stille vennoot.

Die de oprichting en de statuten vast wensen te stellen van de hierna genoemde vennootschap.

Inbreng

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : Arkeus Beheer

Onderwerp akte : Oprichting

(afgekort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Koningin Paolaplein 8 8

*14304894*

Luik B

Belgi

1083

0552931474

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ganshoren

Griffie

Neergelegd

25-05-2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

De oprichter sub 1 heeft ingetekend op 6.375 aandelen en betaalde hierop 6.375,00 EUR.

De oprichter sub 2 heeft ingetekend op 1.125 aandelen en betaalde hierop 1.125,00 EUR.

Samen 7.500 aandelen, wat de totaliteit omvat van alle uitgegeven en ingeschreven aandelen.

Verdeling van de participatie in het kapitaal van de vennootschap

De toegekende aandelen naar aanleiding van de inbreng van de hierboven beschreven goederen, komen aan de

comparanten toe als volgt:

- comparant sub 1: 6.375 aandelen;

- comparant sub 2: 1.125 aandelen;

Samen: 7.500 aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Titel II

Statuten van de vennootschap

Artikel 1 - Rechtsvorm - naam - identificatie

De vennootschap is een handelsvennootschap in de vorm van een gewone commanditaire vennootschap.

De naam van de vennootschap luidt: Arkeus Beheer

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1083 Ganshoren, Koningin Paolaplein 8 bus 8.

De zetel kan slechts overgebracht worden naar een andere plaats in Belgi bij eenvoudige beslissing van de zaa

kvoerder of het college van zaakvoerders.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

a) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrij-ven, privpersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitslui-tend op het vlak van management, marke-ting, productie en ontwik-keling, processing en het besture n van vennootschap-pen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze dienst en kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van exter ne raadgever of orgaan van de clint. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor r ekening van de vennootschap.

b) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle ver-richtin-gen met betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrich-ting en decoratie, de huur-en ver-huur, de rui-l, de verkave-ling en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-treeks be-trek-king hebben op het beheer of op het produc-tief maken, van onroe-rende goederen of onroere nde zake-lijke rech-ten.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betre kking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur-en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

Het verwer-ven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, indus-t rile, commer-cile, finan-cile, landbouw- of immo-bilinven-nootschap-pen of -

onder-nemin-gen; het stimuleren, de planning en co-rdi-natie van de ontwik-keling van de ven-nootschappen en onder-nemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelne-men aan hun beheer, bestuur, vereffening , en toezicht alsmede het verlenen van technische, administra-tieve en financile bij-stand aan deze vennootsch ap-pen en ondernemin-gen.

Zij mag bij wijze van inbreng in specin of in natura, van fusie, inschrij-ving, deelneming, financile tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaan-de of op te richten vennoot-schappen of bedrijven, i n Belgi of het buiten-land, waarvan het maat-schappelijk doel identiek, gelijk-aardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefe-ning van haar maatschap-pelijk doel te bevorde-ren.

Deze opsomming is niet limita-tief en de termen vermogensbe-heer of advies in deze statuten vermeld zijn activi teiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake het statuut va n en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadvi-seurs.

Kennisgeving

De oprichters erkennen kennis te hebben van:

-

van artikel 1401, 5 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeensch

appelijke aandelen;

-

van artikel 1422 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot zekere goederen afhankelijk van het gemeenscha

ppelijk vermogen waarover door een echtgenoot is beschikt zonder uitdrukkelijke instemming van de andere echt

genoot.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

c) het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstre kken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toe behorende goederen voor schulden aan derden van n of meer van zuster-of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspers onen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden, dit alles zonder dat de vennootschap als financile instelling wordt aanzien

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrecht streeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van de rden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelin gen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt 7.500,00 EUR en is verdeeld in 7.500 aande

len, met een fractiewaarde van n/7.500ste van het kapitaal.

Artikel 6 - Aandelen

1. Overgang van aandelen onder levenden

Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap overdragen onder levenden aan een medevennoot of aan ee

n derde, onder voorbehoud van hetgeen onder 5 staat vermeld.

2. Vorm van de overdracht

Elke overdracht of overgang van aandelen geschiedt bij toepassing van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Publiciteit van overdracht

De overdracht van aandelen, toebehorend aan de gecommanditeerde vennoot zullen het voorwerp uitmaken

van een publicatie in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

4. Overgang van aandelen in geval van overlijden

Het aandeel of de aandelen van een overleden vennoot gaan over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden, ond

er voorbehoud van hetgeen onder 5 staat vermeld.

5. Voorkeurrecht van de vennoten

De aandelen kunnen slechts worden overgedragen nadat zij bij voorkeur voor overname zijn aangeboden aan all e vennoten.

Daartoe moeten volgende regels worden nageleefd:

De vennoot die n of meer aandelen wil overlaten aan een andere vennoot of een derde, moet de zaakvoerder of het college van zaakvoerders hierover schriftelijk inlichten.

In deze kennisgeving vermeldt hij het aantal, de voorgesteld overnameprijs, alsook de naam, de voornamen, ber oep en woonplaats of de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemende vennoot of aanvaard e kandidaat-vennoot.

Binnen de vijftien dagen na de datum van verzending van deze kennisgeving, maakt de zaakvoerder of het colleg e van zaakvoerders de inhoud van dit schrijven aan de andere vennoten bekend.

In geval van overlijden van een vennoot maakt de zaakvoerder op eigen initiatief, vijftien dagen na ontvangst van het overlijdensbericht of een officieel stuk waaruit het overlijden blijkt, aan de vennoten bekend hoeveel aandelen de overledene bezat.

Na deze bekendmakingen wordt aan de bestaande vennoten de kans gegeven bij voorkeur, de aandelen waar h et over gaat over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in eigendom bezitten.

Indien n of meer vennoten het hun geboden voorrecht niet uitoefenen, verhoogt hun verzaking het recht van de andere vennoten.

Het overblijvende aandeel of aantal aandelen wordt, indien geen evenredige verdeling mogelijk is tussen de gega digde vennoten, gesplitst in aandelenfracties tot de evenredigheid is bereikt, waarna alle aandelen wordt gelijkge schakeld door uitgifte van nieuwe effecten gelijk aan het kleinste onderaandeel en omwisseling van de bestaande aandelen of fracties van aandelen tegen even zoveel nieuwe aandelen als er onderaandelen nodig zijn om een v olledig aandeel te vormen.

De vennoot die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken, moet er, op straf van verval, de zaakvoerder over i nlichten binnen de vijftien dagen, volgend op de dag van verzending van de voormelde bekendmaking gedaan do or de zaakvoerder.

Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent, worden de door de overlater voorgestelde overnemer(s )/kandidaat-

veno(o)t(en) of de rechtverkrijgende(n) van de overleden vennoot eigenaar(s) van de bedoelde aandelen, tenzij d e algemene vergadering bij bijzondere meerderheid door deze statuten opgelegd deze overnemer(s) of rechtverk rijgende(n) afwijst als vennoten.

Daartoe moet de zaakvoerder of de gecommanditeerde vennoot/vennoten het voorstel van overdracht op de age nda plaatsen van een bijzondere algemene vergadering, die in elk geval moet worden gehouden binnen de drie

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Artikel 7 - Vennoten

De rechten en verplichtingen van vennoten en erfgenamen.

a) Gecommanditeerde vennoten

De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de venno

otschap.

b) Stille vennoten

De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot beloop van hun inbren g, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.

De stille vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zullen het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en maatschappelijke geschriften en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.

Artikel 8  Bestuur

1. Aantal  Benoeming - bezoldiging

De leiding van de vennootschap berust bij n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2. Duur van de opdracht - Ontslag

Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen door een besluit van de algemene vergaderi

ng genomen met inachtneming van de regels geldend voor wijziging der statuten.

3. Bevoegdheid

Is er slechts n zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.

De zaakvoerders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de vennootschap t

e realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen

de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.

4. Externe vertegenwoordigingsmacht

Is er slechts n zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en bu

iten rechte.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan dienen zij gezamenlijk te handelen om namens de vennootschap te h

andelen in en buiten rechte.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders als college de

vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid van zijn leden.

weken na ontvangst van de kennisgeving door de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of van de kenn isgeving door de zaakvoerder van het overlijden.

Indien de vergadering de voorgestelde overnemers of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot afwijst, moet dezelfde vergadering besluiten dat het recht op overname van het aandeel van de uittredende vennoot of de rech thebbenden van de overleden vennoot definitief is en moet zij een kandidaat-

overnemer aanwijzen die bereid is de aandelen over te nemen, tegen de waarde van dit scheidingsaandeel zoals dit hierna wordt uiteengezet. Wordt de door de algemene vergadering aangewezen kandidaat-

overnemer binnen de veertien dagen na zijn aanwijzing niet bereid gevonden tot de overname van de aandelen, dan heeft de uittredende vennoot of diens vertegenwoordiger(s) of rechtverkrijgende(n) recht op de waarde van d e aandelen. De waarde van deze aandelen wordt door de betrokken partijen vrij bepaald. Bij gebrek aan akkoord wordt de prijs vastgesteld door twee deskundigen, van wie er n wordt aangewezen door de vennootschap en n door de uittredende vennoot of de rechtverkrijgende(n) van de overleden vennoot.

Komen de twee deskundigen niet tot een akkoord, dan duiden zij een scheidsrechter aan die de prijs definitief zal vaststellen en tegen wiens besluit geen beroep openstaat.

Raken zij het niet eens over de aanstelling van een scheidsrechter, dan zal deze op verzoek van de meest gered e partij aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel in wiens ambtsgebied de vennoot schap haar zetel heeft.

De waardebepaling en het akkoord tussen beide partijen moet ten laatste zes maanden na de uittreding vastgest eld zijn.

5. Dagelijks bestuur

De zaakvoerder van de vennootschap kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomit of aan n of meer directeuren die onder het toezicht en volgens de richtlijnen van dit bestuur aan wie de verantwoording ve rschuldigd is, handelen binnen de perken van de hen toevertrouwde machten.

6. Bijzondere volmachten

De zaakvoerders en/of directeuren kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere

en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 9 - Controle

Iedere vennoot, zowel de gecommanditeerde als de stille vennoot, heeft individueel de onderzoeks-

en controlebevoegdheid.

Hij kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemee

n van alle geschriften van de vennootschap. Iedere vennoot kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door ee

n extern IAB-

accountant, ingeschreven op het tableau van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Artikel 10 - Algemene vergadering van de vennoten

1. Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur, of indien die dag een wet

telijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en uur aangewezen in de

uitnodigingen.

2. Bijeenroeping

a) De bevoegdheid en verplichting tot bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder, het college van zaakvoerders of van d e gecommanditeerde vennoten.

De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de ze s maanden na de afsluiting van het boekjaar.

De zaakvoerder is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken na het daartoe stre kkende verzoek, wanneer n of meer vennoten die minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen het vr agen.

b) Formaliteiten

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief ten minste acht dagen voor de vergadering aangetekend verzonden naar hun adres, zoals dit in het register van aandelen i s genoteerd.

3. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op n stem.

4. Besluiten

De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid, onverminderd

de bijzondere regels vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna bepaald.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

5. Wijziging statuten

De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd evenals de beslui ten inzake wijziging van de naam, het kapitaal, het aannemen en uitsluiten van vennoten, de vroegtijdige ontbindi ng van de vennootschap, worden goedgekeurd mits de eenparige goedkeuring van alle gecommanditeerde venn oten en de gewone meerderheid van de stille vennoten.

Artikel 11 - Boekjaar - inventaris - jaarrekening  winstverdeling - reservering  verliezen

1. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daarna.

2. Inventaris - Jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van het vermogen van de ve nnootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afg esloten.

3. Winstverdeling - Reservering - Verliezen

De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.

Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering. Het eenparig akkoo

rd van de stille vennoten wordt vereist.

De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien is vo

or de verdeling van de winsten.

Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.

Artikel 12 - Ontbinding - vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening d oor de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomit.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uito efening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van h un benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arro ndissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van d e vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtban k die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank ga at pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestigi ng ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kenne lijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldi g worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaa r aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestigi

ng is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende va

n het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die n vi

jfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder

de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar

binnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-

actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-

terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-

opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit di

e in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden v

olgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Titel III

Slot- en overgangsbepalingen

Benoeming van een niet-statutair zaakvoerder

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-

statutaire, zaakvoerder, dit voor onbepaalde duur en met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid: de

heer Filip Peter Touquet, voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Slotbepalingen

De comparanten erkennen kennis te hebben van het verplicht distinctief karakter van de maatschappelijke bena ming en het verbod van verwarring met bestaande benaming van vennootschappen.

Kosten

De oprichtingskosten in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht weg ens haar oprichting, bedragen ongeveer 300,00 EUR (exclusief BTW).

Opgemaakt te Ganshoren op 19 mei 2014, in vijf exemplaren.

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar begint op heden en eindigt op 31 december 2015.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar 2016.

Filip Peter Touquet Micheline Bodson

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

08/10/2014
Mod Word 11,1

in de bijlagen bij het Bel 'sch.Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter il griffir d ai t /O ~.

- ntvangen op

Voor-

behoude

aan het

Belgisci

Staatsblc

*191828~" ti~ is' ~ A , ' Z 9 SEP. 2014

" ,

"

Foitti@ en de Nederlandstalige r991*,01% mm`ice#itemrtdel Brussel

Ondernemi ngsnr : 0552.931.474

Benaming

(voluit) : Arkeus Beheer

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Koningin Paolaplein 8 bus 8, 1083 Ganshoren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke- en uitbatingszetel, kapitaalverhoging

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van 22 september 2014, blijkt dat met eenparigheid van stemmen beslist werd:

1) de maatschappelijke- en uitbatingszelet met ingang van 1 augustus 2014 te verplaatsen van Koningin Paolaplein 8 bus 8, 1083 Ganshoren naar Korenbloemenlaan 30,1640 Sint-Genesius-Rode;

2) het kapitaal te verhogen met 11.050,00 EUR om het te brengen van 7.500,00 EUR op 18.550,00 EUR, met creatie van 11.050 nieuwe aandelen, met dezelfde waarde als de bestaande aandelen en die deelnemen in de vennootschapswinst vanaf heden. Deze nieuwe aandelen worden volledig volstort bij inschrijving.

Op de nieuwe aandelen wordt ingetekend door:

- de heer Touquet Filip Peter, voornoemd, voor een bedrag van 7.537,00 euro. In ruil voor deze inbreng worden hem 7.537 nieuwe aandelen toegekend;

- mevrouw Bodson Micheline, voornoemd, voor een bedrag van 3.513,00 euro. in ruil voor deze inbreng' worden haar 3.513 nieuwe aandelen toegekend;

De intekenaars verklaren en alle leden van de vergadering erkennen dat de aldus onderschreven aandelen zijn volstort ten belope van elfduizend en vijftig euro ( 11.050,00) door storting in geld door de intekenaars, derwijze dat deze vennootschap vanaf heden uit hoofde hiervan voormelde som tot haar beschikking heeft.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven en dat elk nieuw. aandeel werd volstort en dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk is gebracht op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (E 18.550,00).

Voor uittreksel

Filip Touquet

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
ARKEUS BEHEER

Adresse
KONINGIN PAOLAPLEIN 8, BUS 8 1083 BRUSSEL

Code postal : 1083
Localité : GANSHOREN
Commune : GANSHOREN
Région : Région de Bruxelles-Capitale