ARCELORMITTAL BELGIUM

Société anonyme


Dénomination : ARCELORMITTAL BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 400.106.291

Publication

29/04/2014 : REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATIONS DES STATUTS
D'un procès-verbal dressé le 07/04/2014 devant Maître France ANDRIS, notaire associé de la Société;

Privée à Responsabilité Limitée dénommée "Renaud PIRMOLIN et France ANDRIS - Notaires associés", ayant1. son siège social à 4000 Liège, rue des Augustins, 38, en cours d'enregistrement, il a été extrait ce qui suit :

1) Réduction du capital social à concurrence de CINQ CENT MILLIONS D'EUROS (500.000.000,00 €), pour; le porter d'UN MILLIARD DEUX CENT NONANTE-TROIS MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE-NEUF MILLE;

NONANTE-ET-UN EUROS ET TREIZE CENTS (1.293.259.091,13€), à SEPT CENT NONANTE-TROIS i

MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE-NEUF MILLE NONANTE-ET-UN EUROS ET TREIZE CENTS:

(793.259.091,13 €), sans annulation de titres, par prélèvement sur le capital et remboursement aux': actionnaires, à concurrence d'un montant arrondi de cent euros et quatre mille huit cent septante-huit cents]

(100,4878 €) pour chaque action. ' Conformément à l'article 613 du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que deux mois après la publication de la présente décision de réduction du capital au Moniteur Belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.

Sur le plan fiscal, la réduction du capital sera imputée sur le capital réellement libéré.

2) Modification des statuts pour mise en concordance avec la résolution précédente : - Article 5 - Capital social. Les deux premiers alinéas sont remplacés par les suivants :

« Le capital social est fixé à SEPT CENT NONANTE-TROIS MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE-NEUF

MILLE NONANTE-ET-UN EUROS ET TREIZE CENTS (793.259.091,13 €). .

il est divisé en quatre millions neuf cent septante-cinq mille sept cent vingt-six (4.975.726) actions sans

désignation de valeur nominale.»

3) Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises.

4) Divers.

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jacques PELERIN, domicilié à 4130 Esneux, rue des Hérissons, 4, de son poste d'administrateur suite à l'envoi par ce dernier d'une lettre de démission datée du six

mars deux mil quatorze.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, France ANDRIS, notaires associés Documents déposés en même temps : expédition de l'acte; coordination des statuts;

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
23/05/2014
Mod Word 11.1

e el In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden BRUXELLES

aan het ail MAI 2014~

Belgisch Staatsblad

*141 927*Ondernemingsnr : 0400106291

Benaming

(voluit) : ARCELORMITTAL BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KEIZERINLAAN 66 1000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van ... mai 2014. Fusievoorstel voor fusie door overneming van ArcelorMittal Belgium Real Estate N.V. en Sidlease N.V. door ArcelorMittal Belgium N.V., opgesteld door de Raad van Bestuur of 8 Mei 2014.

Neerlegging van het fusievoorstel,

FUSIEVOORSTEL

Opgesteld overeenkomstig art. 719 van het Wetboek van Vennootschappen door de Raden van Bestuur van :

ARCELORMITTAL BELGIUM N.V.. and ARCELORMITTAL BELGIUM REAL ESTATE N.V.

Onderhavig FUSIEVOORSTEL betreft de fusie door het in n hand verenigd zijn van aile aandelen van de vennootschap ArcelorMittal Belgium Real Estate door de vennootschap ArcelorMittal Belgium.

1.Naam, rechtsvorm, doel en zetel van de te fuseren vennootschappen.

A.Overnemende vennootschap :

Naam : ARCELORMITTAL BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de fabricatie van en de handel in alle metaalproducten, de exploitatie, het verhandelen en de amodiatie van aile mijnen, ijzerlagen en groeven alsmede de handel in de producten ervan, meer bepaald in alle brandstoffen ongeacht of ze al dan niet van eigen exploitaties voortkomen.

De vennootschap kan onder meer, zowel in Belgi als in het buitenland, alle fabrieken, mijnen, inrichtingen, werkplaatsen, handelskantoren en verkoophuizen oprichten, verkrijgen, omvormen, exploiteren of laten exploiteren, aile brevetten, vergunningen, nijverheidsprocds, modellen, fabrieksmerken bekomen, kopen, exploiteren en afstaan, voor zover zulks rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de door de vennootschap uitgeoefende bedrijvigheden.

De vennootschap kan in alle Belgische of vreemde vennootschappen of ondernemingen, ongeacht of deze een gelijkaardig doel nastreven of niet, op elke manier deelhebben, in 't bijzonder door middel van oprichting, inbreng, ruiling, afstand, deelneming, onderschrijving of aankoop van maatschappelijke rechten, verhuring, fusie, alliantie of associatie in deelneming.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

f

In het algemeen kan zij zowel in Belgi als in het buitenland, alle nijverheids-, handels- en financile handelin-'gen, transacties of operaties verrichten, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn om haar bedrijvigheid of handel te vergemakkelijken, te begunstigen of uit te breiden.

Ze kan zelfs haar maatschappelijk doel op een onrecht-'streekse wijze nastreven, door bijvoorbeeld haar installaties of constructies in huur of in leen te geven of deze in n of meerdere andere vennootschappen geheel of ten dele in te brengen.

Het maatschappelijk doel kan uitgebreid of beperkt worden door een wijziging van de statuten.

Zetel : 1000 Brussel, Keizerinlaan, 66.

B.Overt te nemen vennootschap :

Naam : ARCELORMITTAL BELGIUM REAL ESTATE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Doel :

De Vennootschap heeft ais doelstelling, direct of indirect, voor haar eigen rekening of voor rekening van iemand

d1D anders, in Belgi en het buitenland:

- de aankoop, de verkoop, de omruiling, de constructie, de sanering, de reconversie, de renovatie, het gebruik,

e het verhuur en het beheer van alle soorten gebouwen, ongeacht of ze commercile,

industrile of woongebouwen zijn, toebehorend aan publiekrechtelijke of privaatrechtelijke natuurlijke of rechtspersonen;

e - de ontginning en de verkoop van producten en materialen afkcmstig van brownfields of die direct of indirect verband houden met de maatschappelijke doelstelling;

- in bijkomende orde, in het kader van hun doorverkoop, de verwerving, de constructie en het gebruik van alle soorten gebouwen, handelszaken, aandelen en deelbewijzen van vastgoedbedrijven;

- het beheer, de exploitatie, de administratie en alle daaraan verwante handelingen van bedrijven, rechtspersonen of entiteiten van elke aard en, in het bijzonder, diegene die hun

N hoofdactiviteit hebben stopgezet;

M- het advies, de onderhandeling, de expertise, de opstelling en, meer In het algemeen, alle verleningen van diensten en administratieve, juridische, technische of commercile bijstand;

e - het houden, het beheer en het gebruik van kadastrale, grond- of notarile documenten;

- wat betreft het milieu, het onderzoeken, het controleren, het uitvoeren en het opvolgen van alle soorten et

et werken, assistentie op het vlak van techniek, administratie, engineering en aannemers;

CA

ne ,-het aangaan van participaties in het kader van deze doelstelling,

te

rm

te - en, meer in het algemeen, alle industrile, commercile, financile, roerende en onroerende verrichtingen

pQ noodzakelijk voor het verwezenlijken van de maatschappelijke doelstelling of die direct of

indirect betrekking hebben op dergelijke doelstelling of op alle andere vergelijkbare of

-: verwante doelstellingen, inclusief alle acties verbonden aan de hierboven beschreven

:ri doelstelling of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.

D De Vennootschap kan haar maatschappelijke doelstelling ofwel direct verwezenlijken, ofwel door belangen te

et nemen in haar bedrijven of vennootschappen met een doelstelling die volledig of

;ri gedeeltelijk vergelijkbaar of verwant is, in Belgi of het buitenland

Zetel : Keizerinlaan 66 1000 Brussel

2.Datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

1 juli 2014

Zetel ; John Kennedylaan 51 9042 Gent

2.Datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de ovememende vennootschap :

1 januari 2014

3.Rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen:

Er worden geen enkel speciaal recht dat aan aandeelhouders wordt toegekend, en er zijn geen houders van andere titels dan aandelen.

4.Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuurs organen van de te fuseren vennootschappen

Er worden geen bijzondere voordelen aan de leden van de bestuurs organen van de te fuseren vennnootschappen toegekend.

Vijay GOYAL Robrecht HIMPE

Bestuurder Voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

de Voor-behbudn

aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/05/2014
MOD WORD 11 ,1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffeRserv

au

Moniteur

belge

latenell

BRUXELLES

Gr'eff4e MA1 2014

N d'entreprise : 0400106291

Dnomination

(en entier) : ARCELORMITTAL BELGIUM

(en abrg) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : BOULEVARD DE L'IMPERATRICE 66 1000 BRUXELLES (adresse complte)

Objets) de l'acte :DEPT DU PROJET DE FUSION D'ARCELORMITTAL BELGIUM REAL ESTATE ET SIDLEASE AVEC ARCELORMITTAL BELGIUM DECIDE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 MAI 2014

PROJET DE FUSION tabli en application de l'article 719 du Code des Socits

par les conseils d'administration de :

ArcelorMittal Belgium SA. et ArcelorMittal Belgium Real Estate S.A.

1_e prsent PROJET DE FUSION concerne la fusion par runion de toutes les actions en une seule main de la socit ArcelorMittal Belgium Real Estate par la socit ArcelorMittal Belgium.

I .Dnomination sociale, forme, objet et sige social des socits participant l'opration

A.Socit absorbante

'Dnomination : ARCELORMITTAL BELGIUM

Forme : Socit anonyme

Objet social ;

La socit a pour objet, tant pour son compte que pour le compte de tiers, la fabrication et le commerce de tous produits mtallurgiques, l'exploitation, le commerce et l'amodiation de toutes mines, gisements de fer et de carrires, ainsi que le commerce de leurs produits, plus particulirement de tous combustibles, provenant ou non de ses propres exploitations.

La socit peut notamment, tant en Belgique qu' l'tranger, crer, acqurir, transformer, exploiter et faire exploiter toutes usines, mines, tablissements, ateliers, comptoirs et salles de vente, obtenir, acqurir, exploiter et cder tous brevets, licences, procds industriels, modles et marques de fabrique, pour autant que ceux ci se rapportent directement ou indirectement aux activits exerces par la socit.

La socit peut s'intresser de toute manire dans toutes socits ou entreprises, belges ou trangres, nonobstant le fait qu'elles poursuivent ou non un objet analogue, spcialement par voie de constitution, apport, change, cession, participation, souscription ou acquisition de droits sociaux, location, fusion, alliance ou association en participation.

Elle peut en gnral, tant en Belgique qu' l'tranger, faire toutes oprations industrielles, commerciales et financires, effectuer toutes transactions et oprations, tant mobilires qu'immobilires se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, son objet social ou qui seraient de nature faciliter, favoriser ou dvelopper son industrie ou son commerce.

Elle peut notamment poursuivre son objet d'une manire indirecte, par exemple en donnant en location ou prtant ses installations ou constructions ou en les apportant en tout ou en partie dans une ou plusieurs autres socits,

L'objet social peut tre tendu ou restreint par voie de modifications aux statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto ; Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Sige social : Boulevard de l'Impratrice 66 1000 Bruxelles

B.Socit absorbe :

Dnomination : ArcelorMittal Belgium Real Estate

Forme : Socit Anonyme

Objet social :

La Socit a pour objet, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de quiconque, en Belgique et l'tranger :

- l'acquisition, la cession, l'change, la construction, la rhabilitation, la reconversion, la rnovation, l'exploitation, la location et la gestion d'immeubles de toutes natures, qu'ils soient commerciaux, industriels ou d'habitation, appartenant des personnes physiques ou morales de droit public ou priv ;

- l'exploitation et la commercialisation des produits et matriaux provenant de friches industrielles ou se rapportant directement ou indirectement l'objet social ;

- titre accessoire, en vue de leur revente, l'acquisition, la construction, l'exploitation d'immeubles de toutes natures, de fonds de commerce, d'actions et parts de socits immobilires ;

- la gestion, l'exploitation, l'administration et tous les actes y affrents de socits, personnes morales ou entits de toutes natures et, en particulier, celles ayant cess leur activit principale ;

- le conseil, la ngociation, l'expertise, la rdaction et, plus gnralement, toutes oprations de prestations de services et d'assistance administrative, juridique, technique ou commerciale ;

- la tenue, la gestion, l'exploitation de toute documentation cadastrale, foncire, notariale ;

- en matire environnementale, l'tude, l'audit, la ralisation, le suivi de travaux de toutes natures,

l'assistance sur le plan technique, administratif, l'ingnierie, la matrise d'oeuvre

- la prise de participations dans le cadre de cet objet,

- et, plus gnralement, toutes oprations industrielles, commerciales, financires, mobilires et immobilires ncessaires la ralisation de l'objet social ou pouvant se rattacher directement ou indirectement audit objet ou tous objets similaires ou connexes, y compris toutes oprations lies l'objet prdcrit ou susceptibles d'en faciliter la ralisation.

La Socit pourra raliser son objet social soit directement, soit en prenant des intrts dans des entreprises ou des socits ayant un objet, en tout ou en partie similaire ou connexe, en Belgique ou l'tranger.

Sige social : Boulevard de l'Impratrice 66 1000 Bruxelles

2.Date partir de laquelle les oprations de la socit absorbe sont considres du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la socit absorbante :

1er juillet 2014

3.Droits assurs par la socit absorbante aux actionnaires de la socit absorbe qui ont des droits spciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposes leur gard ;

Il n'y a aucun droit spcial attribu des actionnaires et il n'y a pas de porteurs de titres autres que des actions.

4.Avantages particuliers attribus aux membres des organes de gestion des socits participantes

Aucun avantage particulier n'a t ou ne sera attribu aux membres des organes de gestion des socits participant l'opration dcrite ci-avant.

PROJET DE FUSION tabli en application de l'article 719 du Code des Socits

par les conseils d'administration de

ArcelorMittal Belgium S.A. et Sidlease N.V,

Le prsent PROJET DE FUSION concerne la fusion par runion de toutes les actions en une seule main de la socit Sidlease par la socit ArcelorMittal Belgium.

1.Dnomination sociale, forme, objet et sige social des socits participant l'opration A.Socit absorbante

Volet B - Suite

Dnomination : ARCELORMITTAL BELGIUM

Forme : Socit anonyme

Objet social :

La socit a pour objet, tant pour son compte que pour le compte de tiers, la fabrication et le commerce de tous produits mtallurgiques, l'exploitation, le commerce et l'amodiation de toutes mines, gisements de fer et de carrires, ainsi que le commerce de leurs produits, plus particulirement de tous combustibles, provenant ou non de ses propres exploitations.

La socit peut notamment, tant en Belgique qu' l'tranger, crer, acqurir, transformer, exploiter et faire exploiter toutes usines, mines, tablissements, ateliers, comptoirs et salles de vente, obtenir, acqurir, exploiter et cder tous brevets, licences, procds industriels, modles et marques de fabrique, pour autant que ceux ci so rapportent directement ou indirectement aux activits exerces par la socit.

La socit peut s'intresser de toute manire dans toutes socits ou entreprises, belges ou trangres, nonobstant le fait qu'elles poursuivent ou non un objet analogue, spcialement par voie de constitution, apport, change, cession, participation, souscription ou acquisition de droits sociaux, location, fusion, alliance ou association en participation.

Elle peut en gnral, tant en Belgique qu' l'tranger, faire toutes oprations industrielles, commerciales et financires, effectuer toutes transactions et oprations, tant mobilires qu'immobilires se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, son objet social ou qui seraient de nature faciliter, favoriser ou dvelopper son industrie ou son commerce.

Elle peut notamment poursuivre son objet d'une manire indirecte, par exemple en donnant en location ou prtant ses installations ou constructions ou en les apportant en tout ou en partie dans une ou plusieurs autres socits.

L'objet social peut tre tendu ou restreint par voie de modifications aux statuts.

Sige social : Boulevard de l'Impratrice 661000 Bruxelles

B.Socit absorbe :

Dnomination : Sidlease

Forme : Socit Anonyme

Objet social

La socit a pour objet : le leasing mobilier et immobilier.

Elle peut en gnral, tant en Belgique qu' l'tranger, effectuer toutes oprations commerciales, industrielles, financires, mobilires et immobilires et s'intresser de toute manire dans toutes socits ou entreprises, pour autant que cela se rapporte directement ou indirectement son objet, ou pouvant lui tre utile ou le faciliter.

Sige social : John Kennedylaan 51 9042 Gent

2.Date partir de laquelle les oprations de la socit absorbe sont considres du peint de vue comptable comme accomplies pour le compte de la socit absorbante :

1 er janvier 2014

3.Droits assurs par la socit absorbante aux actionnaires de la socit absorbe qui ont des droits spciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposes leur gard :

tl n'y a aucun droit spcial attribu des actionnaires et il n'y a pas de porteurs de titres autres que des actions.

4.Avantages particuliers attribus aux membres des organes de gestion des socits participantes :

Aucun avantage particulier n'a t ou ne sera attribu aux membres des organes de gestion des socits participant l'opration dcrite ci-avant.

VIJAY GOYAL Robrecht WIMPE

ADMINISTRATEUR Prsident

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Rserv

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 01.07.2014 14269-0497-064
10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 04.07.2014 14276-0044-063
15/07/2014
Rserv

au

Mon iteui

belge

A,100 WORD 11,1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au,greffe

11!1111111,1.1111111.1,11111

11111

4

BRij Clif -07- 2014

Greffe

N d'entreprise : 0400,106.291

Dnomination

(en entier): "ARCELORMITTAL BELGIUM"

(en abrg):

Forme juridique : socit anonyme

Sige: 1000 Bruxelles, boulevard de l'impratrice 66

(adresse complte)

Objet(s) de l'acte :OPERATION ASSIMILEE A LA FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE ANONYME "SIDLEASE"

D'un procs-verbal dress par Matre Johan Kiebooms, notaire associ Antwerpen, le vingt-six juin deux mille quatorze;

IL RESULTE QUE:

L'assemble gnrale extraordinaire de la socit anonyme "ARCELORMITTAL BELGIUM", tablie 1000 Bruxelles, boulevard de l'Impratrice 66, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles (division Bruxelles), inscrite dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des entreprises sous te numro d'entreprise 0400.106.291 et assujettie la TVA,

A DECIDE ENTR'AUTRES:.

1. conformment au projet susmentionn, de procder l'opration assimile la fusion, conformment au projet susmentionn, par absorption par la socit anonyme "ARCELORMITTAL BELGIUM", tablie 1000 Bruxelles, boulevard de l'Impratrice 66, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles (division Bruxelles), inscrite dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des entreprises sous le numro d'entreprise 0400.106.291 et assujettie la TVA (socit absorbante) de l'intgralit du patrimoine, activement et passivement, rien except ni rserv, de la socit anonyme "SIDLEASE", tablie 9042 Gent, John Kennedylaan 51, dans l'arrondissement judiciaire de Gent (division Gent), inscrite dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des entreprises sous le numro d'entreprise 0459.050.520 e assujettie la NA (socit absorbe), sur base d'un bilan cltur le trente et un dcembre deux mille treize (31.12.2013).

Toutes les oprations ralises par la socit absorbe depuis le premier janvier deux mille quatorze (01.01.2014) seront rputes avoir t faites du point de vue comptable et fiscal pour le compte de la socit absorbannte, charge pour cette dernire de supporter tout le passif de la socit absorbe, de remplir tous ses engagements et d'excuter toutes ses obligations, de supporter tous les frais, impts et charges quelconques qui rsultent de cette opration assimile la fusion et de garantir les administrateurs de la socit absorbe contre toutes actions.

Etant donn que toutes les actions de la socit absorbe sont runies entre les mains de la socit absorbante, il ne sera pas cr de nouvelles actions de la socit absorbante en rmunration du transfert de l'intgralit du patrimoine de la socit absorbe.

2. d'acter que le patrimoine entier de la socit absorbe "SIDLEASE" est transfr titre universel la socit absorbante "ARCELORMITTAL BELGIUM".".

- POUR EXTRAIT ANALYTIQUE -

- Frederik Vlaminck, notaire associ,, -

Dpt sirnuiltan Expdition du procs-verbal dd, 26 juin 2014, avec en annexe : quatre procurations, annexe avec description des lments actifs et passifs, et extrait.

Extrait sans rcit de l'enregistrement, uniquement dlivre en vue du dpt au greffe du tribunal de commerce.

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto: Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/07/2014
Voor-behoude aan hel Belgiscl StaatsbI

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Onclernemingsnr : 0400.106.291

Benaming

(voluit) "ARCELORMITTAL BELGIUM"

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 1000 Brussel, Keizerinlaan 66

(volledig adres)

Onderwerp akte: MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "SIDLEASE"

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op: zesentwintig juni tweeduizend veertien

BLIJKT DAT;

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap gevestigd te 1000 Brussel, Keizerinlaan 66, in het gerechtelijk arrondissement Brussel (afdeling Brussel), inge-schreven in hee rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0400.106.291 en geregistreerd ais B.T.W.-plichtige,

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. tot met fusie gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig het voornoemde voorstel, door overneming door: de naamloze vennootschap "ARCELORMITTAL BELGIUM", gevestigd te 1000 Brussel, Keizerinlaan 66, in het gerechtelijk arrondissement Brussel (afdeling Brussel), inge-schreven in het rechtspersonenregister van d& Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 00400.106.291 en geregistreerd als! B.T.W.-plichtige (overnemende vennoot-schap), van het volledig actief en passief vermongen, niet& voorbehouden noch uitgezon-Iderd, van de naamloze vennootschap "SIDLEASE", gevestigd te 9042 Gent, John Kennedylaan 51, in het gerechtelijk arrondissement Gent (afdeling Gent), inge-schreven in heti rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer! 0459.050.520 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige (overgenomen vennootschap), op grond van een balan& afgesloten op nendertig december tweeduizend dertien (31.12.2013).

Alle sedert n januari tweeduizend veertien (01.01.2014) door de overgenomen vennoot-'schap gestelde verrichtingen zullen vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, op last voor deze vennootschap al het passief van de overgenomen; vennoot-schap te dragen, al haar verplichtingen na te komen en al haar verbintenissen uit te voeren, kosten, lasten en belastingen te dragen welke voortvloeien uit deze met fusie gelijkgesteld verrichting en de: be-stuurders van de overgenomen ven-mootschap te vrijwaren tegen elke vordeming.

Aangezien alle aandelen van de overgenomen vennootschap in bezit zijn van de overnemend& vennootschap zullen in vergoeding voor de overgang van het volledige vermogen van de overgenomen: vennootschap geen nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap worden gecreerd.

2. te notuleren dat het volledig vermogen van de overgenomen vennootschap "SIDLEASE" overgaat onder:

algemene titel naar de overnemende vennootschap "ARCELORMITTAL BELGIUM".

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd ; Afschrift van de notulen dd. 26 juni 2014, met in bijlage : vier volmachten,: bijlage met beschrijving van de activa en passive bestanddelen, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

I -07- 2014

BRuBSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

MW!

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/08/2014
MOD WORD 11.1.o1.e.r B Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Rserv 1111111q11.11,1111,11111111 2 9

au se)

Moniteur belge GreffeN d'entreprise : 0400106291

Dnomination

(en entier) : ARCELORMITTAL BELGIUM

(en abrg)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : BOULEVARD DE L'IMPERATRICE 661000 BRUXELLES

(adresse complte)

Qjet(s) de l'acte :EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2014 - RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU COMMISSAIRE

L'assemble renouvelle l'unanimit pour trois ans le mandat de Deloitte, reprsent par Mme Kathieen De Brabander et M. Laurent Weerts.

Robrecht HIMPE

Prsident

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter ia personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/08/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

uhI

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

IIIHUhIIDhI INVI~IVI

*141509

ee$13

2r2fiee- 2014

Ondernero ingsnr : 0400106291

Benaming

(voluit): ARCELORMITTAL BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KEIZERINLAAN 661000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 30 Juni 2014. Commissaris - Herbenoeming.

De vergadering vernieuwt met eenparigheid van stemmen voor drie jaar het mandaat van Deloitte, vertegenwoordigd door Kathleen De Brabander en Laurent Weerts.

Robrecht HIMPE

Voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik E3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/08/2014
HOC WORD 11.1

rwe Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe "

04 -08- 2014

BRI.Lefft..ES

(en entier) : ARCELORMITTAL BELGIUM

(en abrg) :

Forme juridique SOC1ETE ANONYME

Sige 1000 BRUXELLES, beSb tist 6 (i

(adresse complte)

Objets) de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A FUSION PAR ABSORPTION

SOCIETE ABSORBANTE

D'un procs-verbal dress le 27/06/2014 devant Matre France ANDRIS, notaire associ de la Socit Prive Responsabilit Limite dnomme "Renaud PIRMOLIN et France ANDRIS Notaires associs", ayant son sige social 4000 Lige, rue des Augustins, 38, enregistr Lige 1, le 02 juillet 2014, Volume 210 Folio 16 Case 17, fia t extrait ce qui suit :

L'Assemble a adopt les rsolutions suivantes textuellement reproduites

"PREMIERE RESOLUTION

I.PROJET DE FUSION

Le conseil d'administration de la socit anonyme ARCELORMITTAL BELGIUM, socit absorbante, et le conseil d'administration de la socit anonyme ARCELORMITTAL BELGIUM REAL ESTATE, socit absorbe, ont tabli le huit mai deux mil quatorze le projet de fusion, conformment l'article 719 du Code des Socits.

Ce projet de fusion a t dpos au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles, par les conseils d'administration des socits absorbante et absorbe. Il a t publi par voie de mention l'annexe au Moniteur belge du vingt-trois mai deux mil quatorze, respectivement sous les numros 14105428 (version francophone) et 14105427 (version nerlandophone) pour 'la socit absorbante et sous le numro 14105426 pour la socit absorbe.

L'assemble approuve ce projet l'unanimit..

Il, CONSTATION DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS

L'assemble constate que tout associ a eu le droit de prendre connaissance du projet de fusion et des rapperts dont question au point III l'ordre du jour au sige social, conformment ['article 720 paragraphe 2 du Code des Socits.

DEUXIEME RESOLUTIONI

APPROBATION DU PROJET DE FUSION

L'assemble gnrale dcide l'opration assimile fusion par absorption par la prsente socit de la socit _ anonyme ARCELROMITTAL BELGIUM _REALESTAT_E,.ayant son sige social 1000 Bruxelles, boulevard de l'Impratrice, 66, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles et la Taxe sur la Valeur Ajoute sous le numro 431.993.359, par voie de transfert par cette dernire, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'intgralit de son patrimoine actif et passif, rien except ni rserv - en ce compris ses, ' droits et obligations mme intuitu personae - la date du ler juillet 2014 zro heure (date de prise d'effet de. la fusion),

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto: Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoinde reprsenter la personne morale l'gard des tiers Au verso Nom et signature

II

Rserv

au

it/loniteui

belge

*14154104*

N d'entreprise : 0400,106.291 Dnomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Toutes les oprations ralises par la socit absorbe compter du 1er juillet 2014 zro heure seront considres, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la socit absorbante, charge pour cette dernire de payer tout le passif de la socit absorbe, d'excuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, impts et charges quelconques rsultant de la fusion et de les garantir contre toutes actions.

Conformment l'article 726 2 du Code des socits, ce transfert ne donne lieu aucune attribution de parts sociales, toutes les parts de la socit absorbe tant dtenues par la socit absorbante,

TROISIEME RESOLUTION

CONDITIONS DU TRANSFERT DU PATRIMOINE

A l'instant intervient Monsieur Andr DUBOIS, prcit.

Agissant conformment la dlgation de pouvoirs confre par l'assemble gnrale extraordinaire de la socit anonyme ARCELORMITTAL BELGIUM REAL ESTATE absorbe, dont le procs-verbal a t dress par le Notaire soussign ce jour.

Lequel, aprs avoir entendu lecture de tout ce qui prcde, dclare que tout le patrimoine actif et passif de la socit anonyme ARCELORMITTAL BELGIUM REAL ESTATE, socit absorbe, est transfr dans la comptabilit de la socit absorbante, la valeur pour laquelle ces lments d'actif et de passif et ses lments de capitaux propres figurent dans la comptabilit de la socit absorbe au 1er juillet 2014 zro heure, date de prise d'effet comptable et fiscal de la fusion.

CONDITIONS GEN ERALES DU TRANSFERT

1) Les biens sont transfrs dans l'tat o ils se trouvent, La socit dclare avoir parfaite connaissance des biens et droits transfrs et ne pas en exiger une description.

2) Le transfert prdcrit est effectu la date du 1er juillet 2014 zro heure, date de prise d'effet de la fusion. Toutes les oprations ralises par fa socit absorbe partir de cette date sur fes biens transfrs sont considres comme accomplies pour le compte de la socit absorbante,

La prsente socit aura donc la proprit des biens transfrs et leur jouissance compter du 1er juillet 2014 zro heure.

D'un point de vue comptable et fiscal, le transfert des patrimoines est rput ralis fe 1er juillet 2014 zro heure,

3) Le transfert comprend la totalit du patrimoine actif et passif de fa socit absorbe, tous les lments corporels et incorporels, et la socit absorbante, bnficiaire du transfert, est subroge dans tous les droits et obligations de la socit absorbe.

4) D'une manire gnrale, le transfert comprend tous les droits, crances, contrats, y compris les contrats intuitu personae , actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou relles et autres, dont bnficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit la socit absorbe, l'gard de tous tiers, y compris les administrations publiques.

5) Le prsent transfert est fait charge pour la socit absorbante de:

- supporter tout le passif de la socit absorbe envers les tiers, d'excuter tous les engagements et obligations de la socit absorbe;

- respecter et excuter tous accords ou engagements que la socit absorbe aurait pu conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel, sa direction, ses employs et ouvriers, ainsi que tous autres accords ou engagements l'obligeant quelque titre que ce soit;

- supporter tous impts, taxes, contribution, primes et cotisations d'assurances, gnralement toutes les charges ordinaires ou extraordinaires, qui grvent ou pourront grever les biens transfrs. "

QUATRIEIVIE RESOLUTION

CONSTATATION DE LA REALISATiON EFFECTIVE DE LA FUSION

La socit absorbe a dcid, aux termes du procs-verbal de son assemble gnrale extraordinaire tenue ce jour devant le Notaire soussign, sa dissolution sans liquidation, et sa fusion par absorption par la prsente socit suivant un projet de fusion identique celui relat ci-avant, sous la condition suspensive de l'adoption d'une dcision concordante au sein de la socit absorbante.

Les membres de l'assemble requirent le Notaire soussign de constater que, suite la dcision

concordante intervenue au sein de la socit concerne par la fusion, la fusion desdites socits est ralise, et

qu'en consquence

- la socit anonyme ARCELORMITTAL BELGIUM REAL ESTATE, socit absorbe, a cess d'exister;

- l'ensemble des patrimoines actif et passif de la socit absorbe est transfr la socit absdrbante.

CINQUEME RESOLUTION

'COMPTES ANNUELS

ti-

~

Volet B - Suite

L'assemble dcide que l'approbation par l'assemble gnrale des associs de la socit absorbante des premiers comptes annuels qui seront tablis aprs fusion vaudra dcharge aux administrateurs pour la priode du 1 er janvier 2014 au 30 juin 2014 inclus de la socit absorbe.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemble dcide d'appeler aux fonctions d'administrateur, Monsieur FISETTE Marc Germain, n

Namur, le 4/11/1960, domicili 5020 Suarle (Namur), rue de la Grotte, 24. Lequel a accept.

Son mandat est gratuit et prendra fin l'issue de l'assemble gnrale ordinaire de 2015.

SEPTIEME RESOLUTION

POUVOIRS A CONFERER

L'assemble confre tous pouvoirs ;

- au Conseil d'administration avec possibilit de subdlgation, pour l'excution des rsolutions qui prcdent.

- Monsieur Andr DUBOIS, prcit avec possibilit de subdlgation, pour accomplir les formalits ncessaires en vue de modifier (supprimer) les inscriptions de la socit auprs de toutes les administrations comptentes, ainsi que d'accomplir tous actes, faire toutes dclarations, et signer tous actes, documents et pices y annexs en excution de ces dcisions et en gnral, faire tout ce qui est ncessaire ou utile dans le cadre de la ralisation de la fusion dont question ci-dessus,"

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, France ANDRIS, notaire associ

Documents dposs en mme temps ; expdition de l'acte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rserv

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/08/2014
d a

Mod waed 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0400.106.291

Benaming

(voluit) : ARCELORMITTAL BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: Keizerinlaan, 66, 1000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte: MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris France ANDRIS, te Lige, op 27/08/2014, geregistreerd te Lige 1, Volume 210 Folio 16 Case 17, dat

"EERSTE BESLUIT

1.FUS1EVOORSTEL

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap ARCELORMITTAL BELGIUM, overnemende vennootschap, en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap ARCELORMUTAL BELGIUM REAL ESTATE, overgenomen vennootschap, hebben op acht mei tweeduizend veertien het fusievoorstel opgesteld,i overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit fusievoorstel werd door de raden van bestuur van de overnemende en overgenomen vennootschappen bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel neergelegd Het werd bij vermelding bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van drientwintig mei tweeduizend veertien, respectievelijk onder de nummers 14105427 (Nederlandstalige versie) en 14105428 (Franstalige versie) voor de overnemende vennootschap en onder het nummer 14105426 voor de overgenomen vennootschap.

De vergadering keurt dit Voorstel met eenparigheid van stemmen goed,

Il. VASTSTELLING VAN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE DOCUMENTEN

De vergadering stelt vast dat alle vennoten het recht hebben gehad om op de maatschappelijke zetel kennis te nemen van het fusievoorstel en van de verslagen waarnaar in punt Ill van de agenda wordt verwezen, in overeenstemming met artikel 720, paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT

GOEDKEURING VAN HET FUSIEVOORSTEL

De algemene vergadering beslist om over te gaan tot de met fusie door overname gelijkgestelde verrichting door onderhavige vennootschap van de naamloze vennootschap ARCELORMITTAL BELGIUM REAL ESTATE, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 66, onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 431.993.359, door overdracht door laatstgenoemde, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, van haar volledige actief en passief, zonder uitzondering noch voorbehoud - inclusief haar rechten en plichten, zelfs intuitu personae - op 1 juli 2014 om nul uur (datum waarop de fusie van kracht wordt).

Alle verrichtingen die door- de overgenomen vennootschap worden gedaan vanaf 1 juli 2014 om nul uur, zullen, vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt, worden beschouwd als zijnde gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap, waarbij laatstgenoemde het volledige Passief van de overgenomen vennootschap ten laste neemt, al haar verbintenissen en verplichtingen moet nakomen en alle kosten, belastingen en welke lasten ook die voortvloeien uit de fusie, moet betalen en deze tegen alle vorderingen moet waarborgen.

Op de laatste blz. van Luik .B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehoudt aan hel Beigiscl Staatsbia 1111I 111411. 1,11111 11111

04 -Der 201/e

reeee

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

In overeenstemming met artikel 726 2 van het Wetboek van Vennootschappen leidt deze overdracht tot geen enkele toewijzing van maatschappelijke aandelen, aangezien aile aandelen van de overgenomen vennootschap in handen zijn van de overnemende vennootschap.

DERDE BESLUIIT

VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OVERDRACHT VAN HET VERMOGEN

Hier treedt de hierboven vernoemde heer Andr DUBOIS op.

Uit hoofde van de overdracht van bevoegdheden verleend door de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ARCELORMITTAL BELGIUM REAL ESTATE, de overgenomen vennootschap, waarvan de notulen vandaag door de ondergetekende notaris zijn opgemaakt.

Deze verklaart, na lezing van al wat voorafgaat, dat het volledige actief en passief van de naamloze vennootschap ARCELORMITTAL BELGIUM REAL ESTATE, de overgenomen vennootschap, wordt overgedragen naar de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde waartegen deze elementen van het actief en het passief en de eigenvermogenseiementen ln de boekhouding van de overgenomen vennootschappen op 1 juli 2014 om nul uur geboekt staan, de datum waarop de fusie boekhoudkundig en fiscaal van kracht wordt,

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT

1) De goederen worden overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden. De vennootschap verklaart perfect kennis te hellen van de overgedragen goederen en rechten en stelt geen beschrijving te eisen.

2) De hierboven beschreven overdracht vindt plaats op 1 juli 2014 om nul uur, de datum waarop de fusie van kracht wordt. Alle verrichtingen die na die datum door de overgenomen vennootschap met betrekking tot de overgedragen goederen worden gedaan, worden beschouwd ais zijnde gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap.

Onderhavige vennootschap is bijgevolg vanaf 1 juli 2014 om nul uur eigenaar van de overgedragen goederen en kan erover beschikken.

Vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt wordt de overdracht van het vermogen geacht te zijn gebeurd op 1 juli 2014 om nul uur.

3) De overdracht omvat het volledige actieve en passieve vermogen van de overgenomen vennootschap, alle materile en immaterile elementen, en aile rechten en plichten van de overgenomen vennootschap gaan over op de overnemende vennootschap, als begunstigde van de overdracht,

4) De overdracht omvat, in het algemeen, alle rechten, schuldvorderingen, contracten, inclusief de contracten intuitu personae , rechtsvorderingen en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve beroepen, persoonlijke of zakelijke en andere waarborgen, die de overgenomen vennootschap om welke reden ook geniet of die aan haar toekomen, en dit ten overstaan van alle derden, met inbegrip van de overheid.

5) Onderhavige overdracht gebeurt ten laste van de overnemende vennootschap waarbij deze:

- het volledige passief van de overgenomen vennootschap ten overstaan van derden zal dragen, alle verbintenissen en verplichtingen van de overgenomen vennootschap zal nakomen;

- alle overeenkomsten of verbintenissen zal naleven en uitvoeren die door de overgenomen vennootschap met derden, met haar personeelsleden, haar directie, bedienden en arbeiders, zouden zijn 'gesloten; evenals alle andere overeenkomsten of verbintenissen waardoor zij in welke hoedanigheid ook zou zijn gebonden;

- alle belastingen, taksen, bijdragen, verzekeringspremies en bijdragen, over het algemeen alle gewone en buitengewone lasten, waarmee de overgedragen goederen zijn belast of kunnen worden belast, zal dragen.

VIERDE BESLUIT

VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE REALISATIE VAN DE FUSIE

De overgenomen vennootschap heeft vandaag, overeenkomstig de bewoordingen van de notulen van haar buitengewone algemene vergadering die vandaag voor de ondergetekende notaris heeft plaatsgevonden, beslist om over te gaan tot haar ontbinding zondervereffening en tot de fusie door overname door onderhavige vennootschap, en dit conform een fusievoorstel dat identiek is aan het hierboven beschreven voorstel, met als opschortende voorwaarde de goedkeuring van een overeenkomstige beslissing binnen de overnemende vennootschap.

De leden van de vergadering vragen de ondergetekende notaris om vast te stelle dat de fusie van de betrokken vennootschappen ten gevolge van een overeenkomstige beslissing genomen door de bij de fusie betrokken vennootschap, is gerealiseerd en dat bijgevolg:

- de naamloze vennootschap ARCELORMITTAL BELGIUM REAL ESTATE, overgenomen vennootschap, ophoudt te bestaan;

- het volledige actief en passief van de overgenomen vennootschap wordt overgedragen aan de overnemende vennootschap.

VIJFDE BESLUIT

JAARREKENINGEN

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekeningen die na de fusie worden opgemaakt, geldt als kwijting aan de bestuurders voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 van de overgenomen vennootschap.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist om de heer FISETTE Marc Germain, geboren in Namen, op 4/11/1960, woonachtig

ln 5020 Suarle (Namen), rue de la Grotte 24, te benoemen tct bestuurder, die aanvaardt

Zijn mandaat is onbezoldigd en zal aflopen na de gewone algemene vergadering van 2015,

ZEVENDE BESLUIT

TOE TE WIJZEN BEVOEGDHEDEN

De vergadering wijst alle bevoegdheden toe;

- aan de raad van bestuur, met mogelijkheid tot subdelegatie, voor de uitvoering van de bovenstaande besluiten,

aan de heer Andr DUBOIS, hierboven vernoemd, met mogelijkheid tot subdelegatie, om aile nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de wijziging (schrapping) van de inschrijving van de vennootschap bij alle bevoegde administratieve instanties, en om alle handelingen te stellen, aangiften te doen en alle akten, documenten en stukken te ondertekenen die daarmee in uitvoering van deze beslissingen samenhangen, en, in het algemeen, om alles te doen wat in het kader van de realisatie van de fusie waarnaar hierboven wordt verwezen, nodig of nuttig is,"

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

France ANDRIS, geassocieerde notaris

Tegelijkertijd neergelegd: expeditie proces-verbaal.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/10/2014
Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto: Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso: Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

ePos e / Reu le

0 9 OCT. 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone 9.,9ffertmmit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

N d'entreprise 0400.106.291

Dnomination

(en entier) : ARCELORMMAL BELGIUM

(en abrg):

Forme juridique Socit Anonyme

Sige : Boulevard de l'Impratrice 66, 1000 Bruxelles (adresse complte)

Objet(s) de Pacte :Dpt conformment l'article 556 du Code des Socits

Dpt de la rsolution crite des actionnaires date du 29 septembre 2014, conformment l'article 556 du Code des Socits .

Ricky Sharma, Avocat

1111AltIMpll

Rr

Moi b(

03/11/2014
Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Dpos / Reu te

2 3 OCT. 2014

G ri

au cirPife du trie lede commerce

Ondernemingsnr : 0400106291 Benaming (voluit)

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KEIZERINLAAN 66 1000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 2 October 2014. Ontslag van de Voorzitter en Afgevaardigde van het dagelijks bestuur - Benoemingen.

De Raad heeft nota genomen van het ontslag van de Heer Robrecht H1MPE als Voorzitter van de Raad van Bestuur en Bestuurder van de vennootschap. De Raad heeft besloten om de Heer Wim VAN GERVEN te coopteren om het mandaat voort te zetten. Dit mandaat zal kosteloos worden utigevoerd en komt te vervallen aan het einde van de algemene vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar 2014 goed dient te keuren.

Volgens artikel 15 van de statuten benoemt de Raad van Bestuur de Heer Geert VAN POELVOORDE tot Voorzitter.

1. De Raad neemt kennis van het ontslag van de Mevrouw Lieve LOGGHE als afgevaardigde van het dagelijks bestuur en trekt hem de verleende algemene en bijzondere volmachten voor het dagelijks bestuur in, met ingang vanaf 30 September 2014.

2.Overeenkomstig artikel 20 van de statuten benoemt de Raad van Bestuur, met ingang vanaf 1 Oktober 2014, de Heer Koenraad MOLS ais afgevaardigde van het dagelijks bestuur en draagt hem het dagelijks bestuur op van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat betreft dit dagelijks bestuur.

Herhaling : de volmachten voor het dagelijks bestuur worden als volgt verfiijnd en beperkt

a.de volmachten van de afgevaardigden voor het dagelijks bestuur worden beperkt tot die aagelegenheden die betrekking hebben op de activiteit van hun cluster of bevoegdheidsdomein, met name

b.de Heer Bernard DEHUT, voor Lige en La Praye,

c.de Heer Matthieu JEHL, voor Gent, Genk en Geel

d.de Heer Koenraad MOLS, voor het Secretariaat-Generaal.

Voor die aangelegenheden die behoren tot het Secretariaat-Generaal verbindt de Heer Koenraad MOLS de vennootschap geldig door

e.hetzij gezamenlijk te tekenen met een andere afgevaardigde van het dagelijks bestuur

f.hetzij gezamenlijk te tekenen met een bijzondere volmachthouder die binnen de beperkingen van zijn

mandaat handelt

g.hetzij gezamenlijk te tekenen met een bestuurder.

Geert VAN POELVOORDE

Voorzitter

ARCELORMITTAL BELGIUM

francophone de BruxfCes

Op de Laatste blz. van Luikg vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/11/2014
MOD WORD tt.1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

l 1ll

Mc

k

00994'

N d'entreprise : 0400106291

Dnomination

(en entier) ARCELORMITTAL BELGIUM

(en abrg) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : BOULEVARD DE L'IMPERATRICE 66 1000 BRUXELLES

(adresse complte)

Objets) de l'acte :EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 OCTOBRE 2014 - DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR - COOPTATION -DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE

Le Conseil prend acte de la dmission de ses fonctions de Prsident et Administrateur de Monsieur Robrecht HIMPE. Le Conseil dcide de coopter Monsieur Wim VAN GERVEN pour terminer le mandat d'administrateur laiss vacant. Ce mandat sera exerc titre gratuit et viendra chance l'issue de l'assemble gnrale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.

Conformment l'article 15 des statuts, le Conseil nomme Monsieur Geert VAN POELVOORDE en tant que Prsident.

1.Le Conseil prend acte de la dmission de Madame Lieve LOGGHE de ses fonctions de dlgu la gestion journalire et lui retire tous les pouvoirs spciaux qui lui avaient t confrs, avec effet au 30 septembre 2014,

2.Conformment l'article 20 des statuts, le Conseil nomme la date du 1er octobre 2014 Monsieur Koenraad MOLS en qualit de dlgu la gestion journalire et lui dlgue la gestion journalire de la socit ainsi que la reprsentation de ia socit en ce qui concerne cette gestion,

Pour rappel, les prcisions et restrictions suivantes sont apportes aux pouvoirs des dlgus la gestion journalire :

- les pouvoirs des dlgus la gestion journalire sont limits aux domaines relevant de l'activit de leur cluster ou domaine de comptence dont chacun relve, savoir :

M. Bernard DEHUT : Lige et La Praye M. Matthieu JEHL : Gent, Genk et Geel Mr Koenraad MOLS : Secrtariat Gnral.

Pour les matires relevant du Secrtariat Gnral, Mr Koenraad MOLS engage la socit :

- soit en signant avec un autre dlgu la gestion journalire

- soit en signant conjointement avec un dlgu de pouvoirs spciaux agissant lui-mme dans les limites de

sort mandat

- soit en signant avec un administrateur.

Geert VAN POELVOORDE

PrsidentMentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dpos / Reu le

2 3 OCT. 2014

au greffe du tribunal de comme,

francophoR&-ee Bruxellesce

21/02/2014
F Idod Wan' 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 2 FE edieSLC

Griffie

Ondemerningsnr : 0400106291

Benaming

(voluit) : ARCELORMITTAL BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Keizerinlaan 66, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING AFGEVAARDIGDE VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 21 januari 2014

1.De laad neemt kennis van het ontslag van de Heer Wim VAN GERVEN als afgevaardigde van het dagelijks bestuur en trekt hem de verleende algemene en bijzondere volmachten voor het dagelijks bestuur in, met ingang vanaf 31 December 2013.

2.Overeenkomstig artikel 20 van de statuten benoemt de Raad van Bestuur, met ingang vanaf 1 Januari 2014, de Heer Matthieu JEHL als afgevaardigde van het dagelijks bestuur en draagt hem het dagelijks bestuur op van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat betreft dit dagelijks bestuur.

De volmachten voor het dagelijks bestuur van de Heer Matthieu JEHL worden als volgt verfijnd en beperkt :

a.De volmachten worden beperkt tot die aangelegenheden die betrekking hebben op de activiteit van de clusters van Gent, Genk en Geel ;

b.Voor de aangelegenheden die behoren tot de clusters van Gent, Genk en Geel, wordt de vennootschap geldig verbonden door :

i.de gezamenlijke handtekening van de Heer Matthieu JEHL en een bijzondere volmachthouder die binnen de beperkingen van zijn mandaat handelt;

ii.in afwezigheid van de Heer Matthieu JEHL door de gezamenlijke handtekening van twee bijzondere volmachthouders die binnen de beperkingen van hun mandaat handelen;

iii.of de gezamenlijke handtekening van de Heer Matthieu JEHL en een andere afgevaardigde dagelijks bestuur.

c.Voor die aangelegenheden die behoren tot de clusters van Gent, Genk en Geel EN de clusters van Lige en La Praye, verbinden de Heer Matthieu JEHL en de Heer Bernard DEHUT de vennootschap geldig door, i.hetzij gezamenlijk te tekenen;

li.hetzij door de gezamenlijke ondertekening met een volmachthouder, die hiervoor speciaal werd aangesteld door de Heer Bernard DEHUT voor die aangelegenheden die behoren tot de cluster van Lige en La Praye EN van een volmachthouder, die hiervoor speciaal werd aangesteld door de afgevaardigde van het dagelijks bestuur voor de clusters van Gent, Genk en Geel voor die aangelegenheden die behoren tot de clusters van Gent, Genk en Geel.

3.Afvaardiging van bijzondere volmachten : de Heer Matthieu JEHL is gemachtigd om, met een bestuurder, bijzondere volmachten te verlenen aan elke persoon die hij hiervoor zal aanduiden, voor die aangelegenheden die behoren kit de,clusters van Gent, Genk en Geel. Deze afvaardigingen van bijzondere volmachten zullen medegedeeld worden aan de Raad van Bestuur.

Robrecht HIMPE

Voorzitter

Op de laatste blz. van Luik 1$ vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/02/2014
~

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe M0D WORD 11.1

w ~.. r7-243 2014 BRUXELGreffe~~~

111111111*111,11,11)111 jli

u

111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

N d'entreprise : 0400106291

Dnomination

(en entier) : ARCELORMITTAL BELGIUM

(en abrg) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : BOULEVARD DE L'IMPERATRICE 66, 1000 BRUXELLES (adresse complte)

Obiet(s) de l'acte :Extrait des dlibrations du Conseil d'administration du 21 janvier 2014 dlgue la gestion journalire

1.Le Conseil prend acte de la dmission de Monsieur Wim VAN GERVEN de ses fonctions de dlgu la gestion journalire et lui retire tous les pouvoirs spciaux qui lui avaient t confrs, avec effet au 31 Dcembre 2013.

2.Conformment l'article 20 des statuts, le Conseil nomme la date du ler janiver 2014 Monsieur Matthieu JEHL en qualit de dlgu la gestion journalire et lui dlgue fa gestion journalire de la socit ainsi que la reprsentation de la socit en ce qui concerne cette gestion.

Les prcisions et restrictions suivantes sont rappeles concernant les pouvoirs de gestion journalire confrs Monsieur Matthieu JEHL :

-ces pouvoirs sont limits aux domaines relevant de l'activit des clusters de Gent, Genk et Geel;

-dans les matires relevant des clusters de Gent, Genk et Geel, la socit est valablement engage ;

i.par la signature conjointe de Monsieur Matthieu JEHL et d'un dlgu de pouvoirs spciaux agissant lui-

mme dans les limites de son mandat ;

lien l'absence de Monsieur Matthieu JEHL, par la signature conjointe de deux dlgus de pouvoirs

spciaux agissant eux-mmes dans les limites de leur mandat;

iii.ou la signature conjointe de Monsieur Matthieu JEHL avec un autre dlgu la gestion journalire.

-pour les matires relevant conjointement des clusters de Gent, Genk et Geel ET de Lige et La Praye,

Monsieur Matthieu JEHL engage la socit avec Monsieur Bernard DEHUT,

i.soit en signant conjointement ;

ii.soit per la signature conjointe d'un mandataire spcialement dsign cet effet par M. Bernard DEHUT

pour le cluster de Lige et La Praye ET d'un mandataire spcialement dsign cet effet par le dlgu la

gestion journalire des clusters de Gent, Genk et Geel pour les clusters de Gent, Genk et Geel.

3.Dlgation de pouvoirs spciaux : Monsieur Matthieu JEHL, conjointement avec un administrateur, est autoris confrer des pouvoirs spciaux toute personne qu'il dsignera concernant les clusters de Gent, Genk et Geel. Ces dlgations de pouvoirs spciaux seront notifies au Conseil d'administration.

Robrecht HIMPE

Prsident

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/01/2014
Rserv

au

Monitet

belge

N d'entreprise : 0400.106.291

Dnomination

(en entier) : ArcelorMittal Belgium

MOD WORD 11.1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

111#1111#11 21 JAN 2014

Greffe(en abrg) :

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige ; 1000 Bruxelles, boulevard de l'Impratrice, 66

(adresse complte)

Objet(s) de l'acte :FUSION AUGMENTATION DE CAPITAL MODIFICATIONS AUX STATUTS SOCIETE ABSORBANTE

D'un procs-verbal dress le 31/12/2013 devant Matre France ANDRIS, notaire associ de la Socit Prive Responsabilit Limite dnomme "Renaud PIRMOLIN et France ANDRIS Notaires associs", ayant; son sige social 4000 Lige, rue des Augustins, 38, enregistr Lige 1, le 03 janvier 2014, Volume 201 Folio, 26 Case 9, il a t extrait ce qui suit

PREMIERE RESOLUTION.

I. RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Confirmation que tous les porteurs de titre confrant un droit de vote de chacune de socits appeles fusionner, renoncent au rapport crit et circonstanci sur la proposition de fusion par absorption par la prsente: socit de la socit cooprative responsabilit limite GROUPIMO, ayant son sige social 4400' Flmalle, rue de la Digue, 22, inscrite au Registre des personnes Morales de Lige sous le numro 0403.362.721, conformment l'article 694 2 du Code des Socits.

il. RAPPORT D'UN EXPERT COMPTABLE EXTERNE

Confirmation que tous les porteurs de titre confrant un droit de vote de chacune de socits appeles : fusionner, renoncent au rapport crit tabli par un rviseur d'entreprise ou un expert comptable, sur le projet de! fusion dpos au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles le quinze novembre deux mil treize par la! prsente socit et sur le rapport d'change joint au rapport du conseil d'administration, conformment ; l'article 695 du Code des socits.

III. PROJET DE FUSION

Le conseil d'administration de la socit anonyme ArcelorMittal socit absorbante, et le conseil ' d'administration de la socit cooprative responsabilit limite GROUPIMO, socit absorbe, ont tabli; les quatorze et sept novembre deux mil treize le projet de fusion, conformment l'article 693 du Code des, Socits,

Ces projets de fusions ont t dposs au Greffe du Tribunal de Commerce de Lige le treize novembre deux mil treize, publi aux annexes du Moniteur Belge du vingt-cinq novembre deux mil treize sous le numro. 13175904 pour la socit absorbe et en date du quatorze novembre deux mil treize et dpos au Greffe du tribunal de Commerce de Bruxelles le quinze novembre deux mil treize, publi aux annexes du Moniteur Belge du vingt-sept novembre deux mil treize, sous les numros 13177277 et 13177276 pour la socit absorbante conformment l'article 693 du Code des Socits

V, CONSTATION DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS

L'assemble constate que tout actionnaire a eu le droit de prendre connaissance du projet de fusion et des, rapports dont question l'ordre du jour au sige social, conformment l'article 697 paragraphe 1 du Code des" Socits.

VI, MODIFICATION IMPORTANTE DU PATRIMOINE

Le Conseil d'administration dclare qu'aucune modification importante du patrimoine actif et passif de la socit n'est intervenue depuis la date de l'tablissement du projet de fusion. De mme, le Conseil; d'administration de la socit absorbe ne l'a inform d'aucune modification intervenue dans le patrimoine de; cette dernire depuis la mme poque.

La socit absorbante dtient des actions de la socit absorbe., La socit absorbe, quant elle, ne! dtient aucune participation dans son propre capital.

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

DEUXIEME RESOLUTION

FUSION

Le Prsident dpose sur le bureau et prsente l'assemble un original du projet de fusion, les rcpisss du dpt au Greffe du projet de fusion et le rapport du Rviseur d'Entreprises, tant la SCRL DELOITTE REVISEURS D'ENTREPRISES, rdig conformment aux articles 695 et 602 du code des Socits, sur l'apport en nature propos ci-aprs.

L'assemble reconnat avoir reu une copie du projet de fusion et du rapport du Rviseur d'entreprises et ne fait aucune remarque concernant ledit rapport et ledit projet, l'exception des amendements y apports et approuvs parla mme assemble ce jour.

L'assemble gnrale approuve les projets de fusion rdigs par les organes de gestion des socits absorbante et absorbe et dpos aux Greffe du Tribunal de Commerce de Lige le treize novembre deux mil treize, par le conseil d'administration de la socit absorbe et au Greffe du tribunal de Commerce de Bruxelles le quinze novembre deux mil treize, par le conseil d'administration de la socit absorbante, l'exception de la date d'effet qui est porte au premier janvier deux mil quatorze.

Par consquent, conformment ce projet de fusion, tabli sur base d'une situation active et passive arrte au trente septembre deux mil treize, et sous rserve de la ralisation de la fusion et du transfert, l'assemble gnrale dcide la fusion par absorption par la prsente socit de la socit cooprative responsabilit limite GROUPIMO, ayant son sige social 4400 Flmalle, rue de la Digue, 22, inscrite au Registre des personnes Morales de Lige sous le numro 0403.362.721, par voie de transfert par cette dernire, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'intgralit de son patrimoine actif et passif, rien except ni rserv - en ce compris ses droits et obligations mme intuitu personae - ta date du 1er janvier 2014 zro heure (date de prise d'effet de la fusion),

Toutes les oprations ralises par la socit absorbe depuis le 1er janvier 2014 zro heure seront considres, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la socit absorbante, charge pour cette dernire de payer tout le passif de la socit absorbe, d'excuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, impts et charges quelconques rsultant de la fusion et de les garantir contre toutes actions.

Ce transfert sera rmunr par l'attribution aux associs de la socit absorbe de deux cents (200) actions nouvelles, entirement libres, de la socit absorbante, sans dsignation de valeur nominale, mettre dans le cadre de l'augmentation de capital ci-aprs.

DESCRIPTION DU PATRIMOINE TRANSFERE ET CONDITIONS DU TRANSFERT

A l'instant intervient Monsieur Andr DUBOIS, prcit.

Agissant conformment la dlgation de pouvoirs confre par l'assemble gnrale extraordinaire de la socit cooprative responsabilit limite GROUPIMO, absorbe, dont le procs-verbal a t dress par le notaire France ANDR1S ce jour.

Lequel, aprs avoir entendu lecture de tout ce qui prcde, dclare que tout le patrimoine actif et passif de la socit cooprative responsabilit limite GROUPIMO, socit absorbe, est transfr dans la comptabilit de la socit absorbante, !a date du 1 er janvier 2014, date de prise d'effet de la fusion et tels qu'ils sont plus amplement dcrits dans le rapport du Rviseur d'Entreprises, tant la SCRL DELOITTE REVISEURS D'ENTREPRISES.

A. DROITS IMMOBILIERS

Se trouvent compris dans le patrimoine transfr les biens ci-aprs dcrits dont la socit cooprative

responsabilit limite GROUPIMO se dclare propritaire

- En pleine proprit

I.COMMUNE DE FLEMALLE/ Premire division/Anciennement Flmalle-Haute article 06605

2.VILLE DE LIEGEI Vingt-septime division/Anciennement OugrefPremire division-article 10659

3,COMMUNE DE SERAING/ Dixime division/Anciennement Ougre/Deuxime division - article 12234

- Pour l'emphytose

4.COMMUNE DE FLEMALLE/ Premire division/Anciennement Flmalle-Haute article 07115

5.VILLE DE LIEGE/ Vingt-sixime division/Anciennement Partie d'OugrelTroisime division Article07919

B. CONDITIONS GENERALES DU TRANSFERT

1) Les biens sont transfrs dans l'tat o ils se trouvent. La socit absorbante dclare avoir parfaite connaissance des biens et droits transfrs et ne pas en exiger une description plus dtaille.

2) Le transfert prdcrit est effectu la date du trente-et-un dcembre deux mil treize zro heure, date de prise d'effet de la fusion. Toutes les oprations ralises par la socit absorbe partir de cette date sur les biens transfrs sont considres comme accomplies pour le compte de la socit absorbante.

La prsente socit aura donc !a proprit des biens transfrs et leur jouissance compter du trente-et-un dcembre deux mil treize zro heure.

D'un point de vue comptable, le transfert des patrimoines est rput ralis le trente-et-un dcembre deux mil treize zro heure.

3) Le transfert comprend la totalit du patrimoine actif et passif de la socit absorbe, tous les lments corporels et incorporels, et la socit absorbante, bnficiaire du transfert, est subroge dans tous les droits et obligations de la socit absorbe.

4) D'une manire gnrale, le transfert comprend tous les droits, crances, contrats, y compris les contrats intuitu personae , actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou relles et autres, dont bnficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit la socit absorbe, l'gard de tous tiers, y compris les administrations publiques.

L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

5) Le prsent transfert est fait charge pour la socit absorbante de

- supporter tout le passif de la socit absorbe envers les tiers, d'excuter tous les engagements et obligations de la socit absorbe;

- respecter et excuter tous accords ou engagements que la socit absorbe aurait pu conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel, sa direction, ses employs et ouvriers, ainsi que tous autres accords ou engagements l'obligeant quelque titre que ce soit;

- supporter tous impts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, gnralement toutes les charges ordinaires ou extraordinaires, qui grvent ou pourront grever les biens transfrs.

6) Les immeubles sont transfrs dans l'tat o ils se trouvent, avec toutes les servitudes qui peuvent les avantager ou les grever et sans recours contre la socit absorbe et sans aucune garantie de sa part raison soit de servitudes, soit de mauvais tat des btiments et constructions, soit de vices cachs, dfauts, vtust, vices du sol et du sous-sol, avec toutes servitudes actives et passives, apparentes et occultes, continues et discontinues dont ils pourraient tre avantags ou grevs, sans intervention de la socit absorbe ni recours contre elle.

En ce qui concerne les servitudes et autres conditions spciales provenant des titres de proprit des immeubles transfrs ou dans les actes d'alinations signs entre la socit absorbe et un tiers, la prsente socit s'en rfre aux stipulations y relatives, nonces dans lesdits titres, dont elle dclare avoir parfaite connaissance et dispenser le notaire soussign de les reproduire aux prsentes. La prsente socit est expressment subroge dans tous les droits et obligations dcoulant de ces stipulations.

Les contenances exprimes ne sont pas garanties, la diffrence en plus ou en moins mme si elle dpasse un/vingtime fera profit ou perte pour la socit absorbante,

Les indications cadastrales ne sont donnes qu' titre de simples renseignements et la socit absorbante ne pourra se prvaloir d'une inexactitude ou d'une omission dans lesdites indications.

La socit absorbante, bnficiaire de ce transfert, devra respecter les baux qui pourraient exister, comme la socit absorbe tait tenue de le faire, et s'entendre directement avec les occupants pour tout ce qui concerne le mode et les conditions de leur occupation et les objets qu'ils justifieraient leur appartenir, le tout sans aucune intervention de la socit absorbe ni recours contre elle.

C. REMUNERATION DU TRANSFERT

En rmunration du transfert de l'intgralit des patrimoines actif et passif de la socit absorbe, par suite de sa dissolution sans liquidation, la prsente socit, l'assemble dcide d'attribuer aux associs de la socit absorbe deux cents (200) actions nouvelles, sans dsignation de valeur nominale, de la prsente socit absorbante, entirement libres, de mme type que les actions existantes, mettre dans le cadre de l'augmentation de capital ci-aprs.

Ces actions nouvelles seront attribues aux associs de la socit absorbe raison de deux cents (200) actions nouvelles pour deux cent dix-huit (218) parts sociales anciennes de la socit absorbe GROUPIMO , l'exception de l'associ ArcelorMittal Belgium , galement socit absorbante, qui ne recevra pas d'actions nouvelles en changes des parts anciennes dtenues dans la socit absorbe en conformit avec l'article 7032,1 du code des socits.

D. DECISION DE LA SOCIETE ABSORBEE

La socit absorbe a dcid, aux termes du procs-verbal de son assemble gnrale extraordinaire tenue ce jour, devant le notaire France ANDRIS, soussigne, sa dissolution sans liquidation, et sa fusion par absorption par la prsente socit suivant un projet de fusion identique celui relat ci-avant.

E, DATES DE PRISE D'EFFET

Conformment au projet de fusion, l'assemble dcide que la prsente dcision de fusion ainsi que les rsolutions qui prcdent ne sortiront leurs effets qu'au moment du vote par les assembles gnrales des actionnaires des socits absorbe et absorbante des dcisions concordantes relatives la fusion par transfert de l'intgralit du patrimoine actif et passif de la socit absorbe la socit absorbante et, en outre, aprs l'approbation par l'assemble gnrale des actionnaires de la socit absorbante des modifications statutaires qui rsultent de la fusion conformment l'article 701 du Code des Socits.

Du point de vue comptable, fiscal et juridique, la fusion sortira ses effets au ler janvier 2014 zro heure et du point de vue du droit de participer aux bnfices et des modalits relatives ce droit, la fusion sortira ses effets au premier janvier deux mil quatorze zro heure.

TROISIE=ME RESOLUTION

Monsieur le Prsident donne lecture des conclusions du rapport prcit de la SCRL DELOITTE REVISEURS D'ENTREPRISES, reprsente par Madame Kathleen De Brabander et Monsieur Laurent Weerts, lesquelles s'noncent comme suit :

L'apport en nature en augmentation de capital de la socit ArcelorMittat Belgium SA consiste en l'apport de l'ensemble des actifs et passifs et de la socit Groupement Immobilier, en abrg Groupimo SCRL.

L'opration a t contrle conformment aux normes dictes par l'Institut des Rviseurs d'Entreprises en matire d'apports en nature. Le conseil d'administration de la socit est responsable de l'valuation des biens apports, ainsi que de la dtermination du nombre d'actions ou de parts mettre en contrepartie de l'apport en nature.

Au terme de nos travaux de contrle, nous sommes d'avis que:

1. La description de chaque apport en nature rpond des conditions normales de prcision et de clart;

2. Le mode d'valuation de l'apport en nature retenu par tes parties est justifi par l'conomie d'entreprise et est conventionnel, la transaction envisage s'inscrivant dans le cadre d'une opration entre socits toutes dtenues entirement par le groupe ArcelorMittal. La valeur d'apport dcoulant de ce mode d'valuation

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

correspond mathmatiquement au moins au nombre et la valeur nominale ou, dfaut de valeur nominale, au

pair comptable et, le cas chant, la prime d'mission des actions mettre en contrepartie de l'apport, de

sorte que l'apport en nature n'est pas survalu.

La rmunration de l'apport en nature consiste en 200 actions de la socit ArcelorMittal Belgium SA, sans

dsignation de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que conformment aux normes dictes par l'Institut des Rviseurs

d'Entreprises, notre mission ne consiste pas nous prononcer sur le caractre lgitime et quitable de

l'opration, sur la valeur de l'apport ou de la compensation attribue en contrepartie.

Diegem, le 15 dcembre 2013

Le commissaire

DELOITTE Reviseurs d'Entreprises

SC s.f.d. SCRL

Reprsente par

Kathieen De Brabander

Laurent Weerts

Ledit rapport de mme que fe rapport spcial du conseil d'administration susvant seront dposs en

original au Greffe du Tribunal de Commerce de BRUXELLES en mme temps qu'une expdition des prsentes.

QUATRIEME RESOLUTION

AUGMENTATION DU CAPITAL RAPPORT D'ECHANGE

En vue de raliser la fusion, avec la socit cooprative responsabilit limite GROUPIMO, l'assemble dcide d'augmenter le capital concurrence de QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS CINQUANTE-SEPT CENTS (4.587,57 ), pour le porter d'UN MILLIARD DEUX CENT NONANTE-TROIS MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE CINQ CENT-TROIS EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTS (1.293.254.503,56 ) UN MILLIARD DEUX CENT NONANTE-TROIS MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE-NEUF MILLE NONANTE-ET-UN EUROS ET TREIZE CENTS (1.293259.091,13 ), par la cration de DEUX CENTS (200) actions nouvelles, sans dsignation de valeur nominale, entirement libres, de mme type et jouissant des mmes droits que les actions existantes, et participant aux bnfices dater du premier janvier deux mil quatorze selon les modalits particulires dcrites au projet de fusion.

Les nouvelles actions rmunrent le transfert au profit de la socit anonyme ArcelorMittal Belgium, socit absorbante, de tout le patrimoine de la socit cooprative responsabilit limite GROUPIMO, socit absorbe.

Elles seront rparties par les soins du Conseil d'administration de la socit anonyme ArcelorMittal Belgium absorbante, entre les associs de la socit absorbe dans la proportion de deux cents (200) actions nouvelles de la socit absorbante pour deux cent dix-huit (218) parts sociales anciennes de la socit absorbe comme suit :

- La socit anonyme de droit luxembourgeois ARCELORMITTAL Luxembourg , ayant son sige social Luxembourg (Grand-Duch de Luxembourg), avenue de la Libert, 19, inscrite au Registre du Commerce de Luxembourg sous le numro B 6.990 et possdant cent neuf (109) parts sociales dans la socit cooprative responsabilit limite absorbe GROUPIMO, se voit attribuer en change de ces cent neuf (109) parts sociales, en suite de la prsente fusion par absorption, cent (100) nouvelles actions de la sccit anonyme absorbante ArcelorMittal Belgium ;

- La socit anonyme VULCAIN HOLDING , ayant son sige social 4400 Flmalle, rue du Marechal Foch, 21, inscrite au registre des Personnes Morales de Lige sous le numro 0438.672.008 et possdant cent neuf (109) parts sociales dans la socit cooprative responsabilit limite absorbe GROUPIMO, se voit attribuer en change de ces cent neuf (109) parts sociales, en suite de la prsente fusion par absorpticn, cent (100) nouvelles actions de la socit anonyme absorbante ArcelorMittal Belgium ;

SUPPRESSION DU DROIT DE SOUSCRIPTION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7032, 1 du code des socits :

Aucune action nouvelle ne sera attribue la prsente socit anonyme ArcelorMittal Belgium, socit absorbante en change des parts sociales qu'elle dtient dans fa socit cooprative responsabilit limite absorbe GROUPIMO, prcite, conformment l'article 7032,1qui stipule ce qui suit Aucune action ou part de fa socit absorbante ne peut tre attribue en change d'actions ou de parts de la socit absorbe dtenues :

1soit par la socit absorbante elle-mme ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la socit .

CINQUIEME RESOLUT1ON

MODIFICATION DES STATUTS

- ARTICLE 5 Capital social. Les deux premiers alinas sont remplacs par les suivants :

Le capital social est fix un milliard deux cent nonante-trois millions trois cent-sept mille neuf cent

cinquante-cinq euros et cinquante-six cents (1.293,307,955,56 ).

II est divis en quatre millions neuf cent septante-cinq mille sept cent vingt-six (4.975.726) actions sans

dsignation de valeur nominale.

SIXIEME RESOLUTION

CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE LA FUSION

Rserv

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Les membres de l'assemble requirent le notaire soussign de constater que, suite la dcision ' concordante intervenue au sein de la socit concerne par la fusion, la fusion desdites socits est ralise, et qu'en consquence

- la socit cooprative responsabilit limite absorbe GROUPIMO, socit absorbe, a cess d'exister;

- les associs de la socit absorbe sont devenus actionnaires de la socit absorbante;

- l'ensemble des patrimoines actif et passif de la socit absorbe est transfr la socit absorbante;

- l'augmentation de capital est ralise et le capital social est effectivement port un milliard deux cent nonante-trois millions deux cent cinquante-neuf mille nonante-et-un euros et cinquante-six cents ((1.293.259.091,56 ), reprsent par quatre millions neuf cent septante-cinq mille sept cent vingt-six (4.975,726) actions sans dsignation de valeur nominale et entirement libr ;

- les modifications aux statuts sont devenues dfinitives.

SEPTIEME RESOLUTION

POUVOIRS A CONFERER

L'assemble confre tous pouvoirs ;

- au Conseil d'administration avec possibilit de subdlgation, pour l'excution des rsolutions qui prcdent, avec possibilit de subdlgation, pcur accomplir les formalits ncessaires en vue de modifier (supprimer) les inscriptions de la socit auprs de toutes les administrations comptentes, ainsi que d'accomplir tous actes, faire toutes dclarations, et signer tous actes, documents et pices y annexs en excution de ces dcisions et en gnral, faire tout ce qui est ncessaire ou utile dans le cadre de la ralisation de la fusion dont question ci-dessus.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, France ANDRIS, notaires associs

Documents dposs en mme temps : expdition de l'acte; coordination des statuts en franais et en nerlandais; le rapport spcial du Conseil d'administration en application de l'article 602 du Code des socits et le rapport du Commissaire, tant la SCRL DELOITTE Rviseurs d'Entreprises en application de l'article 602 du Code des socits.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/01/2014
i

Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 1 JA 1014

RI,s rM

Griffie

ui

u

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

19 29289*

Ondernemingsnr : 0400.106.291

Benaming

(voluit) : ArcelorMittal Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Keizerinlaan, 66

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE KAPITAALVERHOGING WIJZIGING VAN DE STATUTEN

OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris France ANDRIS, te Lige, op 31/12/2013, geregistreerd te Lige 1, Volume 201 Folio 26 Case 9, dat :

EERSTE BESLUIT. 1. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Bevestiging dat alle houders van effecten met stemrecht van ieder van de fuserende vennootschappen' verzaken aan het schriftelijke en uitvoerige verslag over het voorstel tot fusie door overname door onderhavige vennootschap van de coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUPIMO", met, maatschappelijke zetel te 4400 Flmalle, rue de la Digue, 22, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van' Luik onder het nummer 0403.362.721, en dit in overeenstemming met artikel 694 2 van het Wetboek van; Vennootschappen.

II. VERSLAG VAN EEN EXTERNE ACCOUNTANT

Bevestiging dat alle houders van effecten met stemrecht van ieder van de fuserende vennootschappen verzaken aan het schriftelijke en uitvoerige verslag van een bedrijfsrevisor of accountant over het voorstel tot fusie dat op vijftien november tweeduizend dertien is neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van koophandel van Brussel en over de ruilverhouding dat is gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur, en dit in' overeenstemming,met artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

111, VOORSTEL TOT FUSIE

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap "ArcelorMiifal, de overnemende vennootschap, en de. raad van bestuur van de coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUPIMO", de; overgenomen vennootschap, hebben op veertien en zeven november tweeduizend dertien het voorstel tot fusie' opgemaakt, en dit in overeenstemming met artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze voorstellen tot fusie werden neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van koophandel van Luik op: dertien november tweeduizend dertien en bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van, vijfentwintig november tweeduizend dertien onder het nummer 13175904, voor de overgenomen vennootschap,' en op veertien november tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig november tweeduizend dertien, onder de nummers 13177277 en 13177276, voor de overnemende vennootschap, en dit in overeenstemming met artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen.

V. VASTSTELLING VAN DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE DOCUMENTEN

De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders het recht hebben gehad om in de maatschappelijke zetel kennis te nemen van het voorstel tot fusie en van de verslagen waarnaar in de agenda wordt verwezen, en dit in overeenstemming met artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen

VI. BELANGRIJKE WIJZIGING VAN HET VERMOGEN

De raad van bestuur verklaart dat er zich geen enkele belangrijke wijziging van het actief en passief van de; vennootschap heeft voorgedaan sinds het voorstel tot fusie is opgesteld. De Raad van bestuur van de overgenomen vennootschap heeft deze evenmin op de hoogte gebracht van enige wijziging van het vermogen van deze laatste sinds datzelfde tijdstip,

De overnemende vennootschap houdt aandelen aan van de overgenomen vennootschap. De overgenomen vennootschap daarentegen houdt geen deelneming in haar eigen kapitaal aan.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4 TWEEDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge FUSIE

De Voorzitter legt aan het bureau een origineel voor van het voorstel tot fusie, van de ontvangstbewijzen van de neerlegging bij de griffie van het fusievoorstel en van het rapport van de Bedrijfsrevisor, zijnde de CVBA DELOITTE BEDRWFSREVISOREN, over de hieronder beschreven inbreng in natura, dat is opgemaakt in overeenstemming met de artikelen 695 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen, en stelt deze voor aan de vergadering.

De vergadering erkent een kopie te hebben ontvangen van het voorstel tot fusie en van het verslag van de Bedrijfsrevisor en maakt geen enkele opmerking betreffende dit verslag en dit voorstel, met uitzondering van de amendementen die door deze vergadering dezelfde dag.werden aangebracht en goedgekeurd.

De algemene vergadering keurt de voorstellen tot fusie goed die door de beheersorganen van de overnemende en overgenomen vennootschappen zijn opgemaakt en die op dertien november tweeduizend dertien door de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap bij de Griffie van de Rechtbank van koophandel van Luik en op vijftien november tweeduizend dertien door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap bij de Griffie van de Rechtbank van koophandel van Brussel zijn neergelegd, met uitzondering van de datum van effect die wordt op eerste januari twee tweeduizend veertien vastgesteld.

Overeenkomstig dit voorstel tot fusie, dat is opgemaakt op basis van de activa en passiva op dertig september tweeduizend dertien, en onder voorbehoud van de realisatie van de fusie en van de overdracht, keurt de algemene vergadering bijgevolg de fusie door overname goed van onderhavige vennootschap van de coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUPIMO", met maatschappelijke zetel te 4400 Flmalle, rue de la Digue, 22, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Luik onder het nummer 0403.362.721, door overdracht door laatstgenoemde, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, van het volledige actief en passief, zonder uitzondering noch voorbehoud inclusief alle rechten en verplichtingen, zelfs intuitu personae op eerste januari twee tweeduizend veertien om nul uur (datum waarop de fusie van kracht wordt).

Alle verrichtingen die door de overgenomen vennootschap zijn gedaan na eerste januari twee tweeduizend veertien om nul uur zullen, vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt, worden beschouwd als zijnde gedaan voor rekening van de ovememende vennootschap, waarbij het volledige passief van de overgenomen vennootschap ten laste van laatstgenoemde valt, deze al haar verbintenissen en verplichtingen moet nakomen en alle kosten, belastingen en welke lasten ook die voortvloeien uit de fusie moet betalen en deze tegen alle vorderingen moet waarborgen.

Deze overdracht zal worden vergoed door de toewijzing aan de vennoten van de overgenomen vennootschap van tweehonderd (200) nieuwe aandelen, volledig volgestort, van de overnemende vennootschap, zonder vermelding van de nominale waarde, die worden uitgegeven in het kader van de hieronder beschreven kapitaalverhoging.

BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN EN VOORWAARDEN VOOR DE OVERDRACHT

Daarop komt de bovenvermelde heer Andr DUBOIS tussenbeide.

Handelend overeenkomstig de overdracht van bevoegdheden verleend door de bijzondere algemene vergadering van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUPIMO", de overgenomen vennootschap, waarvan het proces-verbaal door de notaris France ANDRIS op deze datum werd opgemaakt.

Welke, na lezing van al wat voorafgaat, verklaart dat het volledige actief en passief vermogen van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUPIMO", de overgenomen vennootschap, wordt overgedragen naar de boekhouding van de overnemende vennootschap, aan de datum op eerste januari twee tweeduizend veertien, de datum waarop de fusie van kracht wordt, zijn opgenomen in de boekhouding van de overgenomen vennootschap, en zoals die verder in het verslag van de Bedrijfsrevisoren, zijnde de CVBA DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN, meer uitgebreid worden beschreven.

A. IMMATERILE RECHTEN

Maken eveneens deel uit van het overgedragen vermogen de hierna beschreven goederen waarvan de

cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUPIMO" zegt eigenaar te zijn:

- In volle eigendom:

I.GEMEENTE FLEMALLEI Eerste afdelingNoorheen Flmalle-Haute Artikel 06605

2.STAD LUIK/Zevenentwintigste afdelingNoorheen Ougre/Eerste afdeling --Artikel 10659

3.GEMEENTE SERAING/ Tiende afdelingNoorheen Ougre/Tweede afdeling -Artikel 12234

Voor de erfpacht:

4.GEMEENTE FLEMALLE/ Eerste afdelingNoorheen Flmalle-Haute Artikel 07115

5.STAD LUIK/ Zesentwintigste afdelingNoorheen Deel van Ougre/Derde afdeling Artikel 07919

B. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT

1) De goederen worden overgedragen in de staat waarin deze zich bevinden. De overnemende vennootschap verklaart perfect kennis te hebben van de goederen en de overgedragen rechten en verklaart geen meer uitvoerige beschrijving te eisen.

2) De hierboven beschreven overdracht heeft plaatsgevonden op eenendertig december tweeduizend dertien om nul uur, de datum waarop de fusie van kracht wordt, Alle verrichtingen die sinds die datum met betrekking tot de overgedragen goederen door de overgenomen vennootschap zijn gedaan, worden beschouwd als zijnde gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap,

Onderhavige vennootschap is bijgevolg eigenaar van de overgedragen goederen en het genotsrecht ervan vanaf eenendertig december tweeduizend dertien om nul uur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vanuit boekhoudkundig standpunt wordt de overdracht van het vermogen geacht te zijn gebeurd op eenendertig december tweeduizend dertien om nul uur.

3) De overdracht omvat het volledige actief en passief van de overgenomen vennootschap, alle materile en immaterile elementen, en alle rechten en plichten van de overgenomen vennootschap gaan over op de overnemende vennootschap.

4) De overdracht omvat, over het algemeen, alle rechten, vorderingen, contracten, inclusief de contracten "intuitu personae", rechtsvorderingen en buitengerechtelijke vorderingen, bestuurlijke beroepsprocedures, persoonlijke of rele en andere waarborgen die de overgenomen vennootschap om welke reden ook geniet of waarvan zij houder is ten overstaan van derden, met inbegrip van de overheld.

5) Onderhavige overdracht gebeurt ten laste van de overnemende vennootschap die:

- het volledige passief van de overgenomen vennootschap ten overstaan van derden overneemt, en alle verbintenissen en verplichtingen van de overgenomen venncotschap zal nakomen;

- alle overeenkomsten of verbintenissen zal nakomen en uitvoeren die de overgenomen vennootschap hetzij met derden, hetzij haar personeel, haar directie, haar bedienden en arbeiden zou zijn aangegaan, evenals alle andere overeenkomsten waardoor zij om welke reden ook zou zijn gebonden;

- aile belastingen, taksen, bijdragen, verzekeringspremies en bijdragen, en, meer algemeen, aile gewone en buitengewone lasten zal dragen waarmee de overgedragen goederen zijn bezwaard of zou kunnen zijn bezwaard.

6) De gebouwen worden overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden, met alle erfdienstbaarheden die deze zouden genieten cf waarmee zij zouden zijn bezwaard, en dit zonder verhaal ten overstaan van de overgenomen vennootschap en zonder enige waarborg van haar kant met betrekking tot hetzij erfdienstbaarheden, hetzij de slechte staat van de gebouwen en constructies, hetzij verborgen gebreken, fouten, ouderdom, ongeschiktheid van de grond, met alle actieve en passieve, zichtbare of onzichtbare, voortdurende of niet voortdurende erfdienstbaarheden die zij zouden kunnen genieten of waarmee zij bezwaard zouden kunnen zijn, zonder tussenkomst van de cvergenomen vennootschap of verhaal ten overstaan van deze laatste.

Met betrekking tot de erfdienstbaarheden en de andere bijzondere voorwaarden die voortvloeien uit de eigendomsakten van de overgedragen gebouwen of die zijn opgenomen in de akten van vervreemding die zijn ondertekend tussen de overgenomen vennootschap en een derde, verwijst onderhavige vennootschap naar de bepalingen die daarop betrekking hebben en die worden vermeld in de desbetreffende akten, waarvan zij verklaart perfect kennis te hebben genomen en waarvan zij ondergetekende notaris vrijstelt om deze bij onderhavige akte te voegen. Alle rechten en plichten die voortvloeien uit deze bepalingen gaan uitdrukkelijk over op de onderhavige vennootschap.

De vermelde oppervlakten zijn niet gewaarborgd en het verschil in min of in meer, zelfs indien het meer dan een/twintigste bedraagt, is ten voordele of ten nadele van de overnemende vennootschap.

De kadastrale gegevens worden uitsluitend bij wijze van eenvoudige inlichtingen vermeld en de overnemende vennootschap kan zich niet beroepen op een onjuistheid of weglating in deze inlichtingen.

De overnemende vennootschap, die de begunstigde is van deze overdracht, moet de huurovereenkomsten respecteren die zouden kunnen bestaan, zoals ook de overgenomen vennootschap dat moest doen, en dient rechtstreeks afspraken te maken met de gebruikers met betrekking tot de wijze en de voorwaarden van het gebruik ervan en met betrekking tot de voorwerpen die volgens hen aan hen toebehoren, en dit alles zonder tussenkomst van de overgenomen vennootschap of enig verhaal ten overstaan van laatstgenoemde.

C. VERGOEDING VAN DE OVERDRACHT

Als vergoeding voor de overdracht van het totale actief en passief van de overgenomen venncotschap, ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening ervan, aan de onderhavige vennootschap, beslist de vergadering om aan de vennoten van de overgenomen vennootschap tweehonderd (200) nieuwe aandelen toe te kennen, zonder vermelding van de nominale waarde, van de onderhavige overnemende vennootschap, volledig volstort, van hetzelfde type als de bestaande aandelen, uit te geven in het kader van de onderstaande kapitaalverhoging.

Deze aandelen zullen worden toegewezen aan de vennoten van de overgenomen vennootschap naar rato van tweehonderd (200) nieuwe aandelen voor tweehonderdachttien (218) oude aandelen van de overgenomen vennootschap "GROUPIMO", met uitzondering van de vennoot "ArcelorMittal Belgium", die eveneens de overnemende vennootschap is, die geen nieuwe aandelen ontvangt in ruil voor de oude aandelen die zij aanhoudt in de overgenomen vennootschap, en dit in overeenstemming met artikel 703 2, 1 van het Wetboek van vennootschappen..

D, BESLISSING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De overgenomen vennootschap heeft, conform de voorwaarden van het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering die vandaag, voor notaris France ANDRIS, ondergetekende, is gehouden, beslist tot ontbinding zonder vereffening en tot fusie door overname door onderhavige vennootschap en dit op basis van een identiek voorstel tot fusie als het hierboven vermelde voorstel.

E. DATUM VAN VANKRACHTWORDING

In overeenstemming met het voorstel tot fusie, beslist de vergadering dat onderhavige beslissing tot fusie evenals de besluiten die daaraan voorafgaan pas ingaan vanaf de stemming door de algemene vergaderingen van aandeelhouders van de overgenomen en de overnemende vennootschappen van de beslissingen betreffende de fusie door overdracht van het volledige actief en passief van de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap en, bovendien, na goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de statutaire wijzigingen die in overeenstemming met artikel 701 van het Wetboek van vennootschappen voortvloeien uit de fusie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vanuit boekhoudkundig, fiscaal en juridisch standpunt gaat de fusie in op eerste januari twee tweeduizend veertien om nul uur en, voor wat het recht op deelneming in de winst en de modaliteiten die daarop betrekking hebben betreft, gaat de fusie in op een januari tweeduizend veertien om nul uur.

DERDE BESLUIT

De Voorzitter leest de conclusies voor van het bovenvermelde verslag van de BVBA DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN, hier vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen De Brabander en de heer Laurent Weerts, die luiden ais volgt:

"De inbreng in nature in de kapitaalverhoging van de vennootschap ArcelorMittal Belgium NV bestaat uit de --inbreng van alle activa en passiva van de vennootschap Groupement Immobilier, afgekort "Groupimo" CVBA,

De verrichting werd gecontroleerd in overeenstemming met de normen die door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren zijn opgelegd met betrekking tot de inbreng in natura, De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte goederen en voor het bepalen van het aantal aandelen of deelbewijzen dat in ruil voor de inbreng in natura moet worden uitgegeven.

Na afloop van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

t de beschrijving van iedere inbreng in natura voldoet aan de normale voorwaarden op het gebied van precisie en duidelijkheid;

2. de methode voor de waardering van de inbreng in natura die door de partijen werd gehanteerd, op basis van de omvang van de onderneming gerechtvaardigd is en passend Is aangezien de bedoelde transactie kadert in een verrichting tussen vennootschappen die aile volledig in handen zijn van de groep ArcelorMittal. De waarde van de inbreng die voortvloeit uit deze waarderingsmethode komt mathematisch overeen met ten minste het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de boekhoudkundige fractiewaarde en, in voorkomend geval, de uitgiftepremie van de aandelen die in ruil voor de inbreng moeten worden uitgegeven, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 200 aandelen van de vennootschap ArcelorMittal Belgium NV, zonder vermelding van de nominale waarde.

Wij zijn ten slotte van oordeel dat het nuttig is om eraan te herinneren dat onze opdracht er in overeenstemming met de normen opgelegd door het Instituut van bedrijfsrevisoren niet in bestaat om ons uit te spreken over het gewettigde en billijke karakter van de verrichting, noch over de waarde van de inbreng of de vergoeding voor de inbreng,

Diegem, 15 december 2013

De Commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

CV ow CVBA

Vertegenwoordigd door

Kathleen De Brabander

Laurent Weerts

Dit verslag evenals het bijzondere verslag van de bovenbedoelde raad van bestuur zijn neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van BRUSSEL tegelijk met de verzending van onderhavige akten.

VIERDE BESLUIT

KAPITAALVERHOGING RUILVERHOUDING

Met het oog op de realisatie van de fusie beslist de coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUPIMO" om het kapitaal te verhogen ten belope van VIERDUIZEND VIJFHONDERD ZEVENENTACHTIG EURO ZEVENVIJFTIG CENT (4.587,57 ), waardoor het wordt gebracht op EEN MILJARD TWEEHONDERD DRIENNEGENTIG MILJOEN TWEEHONDERDNEGENENVIJFTIGDUIZEND EENENNEGENTIG EURO DERTIEN CENT (1.293.259.091,13 ), door de creatie van TWEEHONDERD (200) nieuwe aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, volledig volstort, van hetzelfde type en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, en deelnemend in de winst vanaf de eerste januari tweeduizend veertien en dit in overeenstemming met de bijzondere modaliteiten beschreven in het voorstel tot fusie,

De nieuwe aandelen vergoeden de overdracht ten voordele van de naamloze vennootschap "ArcelorMittal Belgium", de overnemende vennootschap, van het volledige vermogen van de coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUPIMO", de overgenomen vennootschap.

Zij worden verdeeld door de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "ArcelorMittal Belgium", de ovememende vennootschap, onder de vennoten van de overgenomen vennootschap op basis van de verhouding tweehonderd (200) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap voor tweehonderd achttien (218) deelbewijzen van de overgenomen vennootschap en wel als volgt:

- De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "ARCELORMITTAL Luxembourg", met maatschappelijke zetel te Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), avenue de la Libert, 19, ingeschreven in het Handelsregister van Luxemburg onder het nummer B 6.990 en die honderdennegen (109) deelbewijzen aanhoudt in de coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUPIMO", krijgt in ruil voor deze honderd en negen (109) deelbewijzen, ten gevolge van onderhavige fusie door overname, honderd (100) nieuwe aandelen van de overnemende naamloze vennootschap "ArcelorMittal Belgium";

- De naamloze vennootschap "VULCAIN HOLDING", met maatschappelijke zetel te 4400 Flmalle, rue du Marechal Foch, 21, ingeschreven in het Rechts personenregister van Luik onder het nummer 0438.672.008 en die honderdennegen (109) deelbewijzen aanhoudt in de coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUPIMO", krijgt in ruil voor deze honderd en negen (109) deelbewijzen, ten gevolge van

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

onderhavige fusie door overname, honderd (100) nieuwe aandelen van de overnemende naamloze vennootschap "ArcelorMittal Belgium";

SCHRAPPING VAN HET VOORKEURRECHT IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 703 2, 1 van het wetboek van vennootschappen:

Aan de onderhavige vennootschap "ArcelorMittal Belgium", de overnemende vennootschap, wordt geen enkel nieuw aandeel toegekend in ruil voor de deelbewijzen die zij aanhoudt in de bovenvermelde cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GOUPIMO", en dit in overeenstemming met artikel 703 2, 1 dat het volgende stelt: "Er vindt geen omwisseling plaats van aandelen van de overnemende vennootschap i tegen aandelen van de overgenomen vennootschap die worden gehouden:

1 door de -overnemende vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening i van de vennootschap handelt"

VIJFDE BESLUIT

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

- ARTIKEL 5 Maatschappelijk kapitaal. De eerste twee alinea's worden vervangen door de volgende;

"Net maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op een miljard tweehonderd driennegentig miljoen

driehonderdenzevenduizend negenhonderd vijfenvijftig Euro en zesenvijftig cent (1.293.307.955,56 E).

Het is onderverdeeld in vier miljoen negenhonderdvijfenzeventigduizend zevenhonderd zesentwintig

(4.975.726) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde."

ZESDE BESLUIT

VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE REALISATIE VAN DE FUSIE

De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris om, na de overeenstemmende beslissing van de vennootschap betrokken bij de fusie, de fusie van de desbetreffende vennootschappen als voltrokken te verklaren en dat bijgevolg:

- de coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUPIMO", de overgenomen vennootschap, ophoudt te bestaan;

- de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap nu aandeelhouders zijn geworden van de overnemende vennootschap;

- het volledige actief en passief van de overgenomen vennootschap is overgedragen aan de overnemende vennootschap;

- de kapitaalverhoging is doorgevoerd en het maatschappelijk kapitaal is gebracht op een miljard tweehonderd driennegentig miljoen tweehonderdnegenenvijftigduizend eenennegentig euro zesenvijftig cent (1.293.259.091,56 E), vertegenwoordigd door vier miljoen negenhonderdvijfenzeventigduizend zevenhonderd zesentwintig (4.975,726) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde en volledig volgestort;

- de wijzigingen van de statuten definitief zijn gewerden.

ZEVENDE BESLUIT

TOE TE WIJZEN BEVOEGDHEDEN

De vergadering wijst alle bevoegdheden toe;

aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie, voor de uitvoering van het voorgaande besluit, met mogelijkheid van subdelegatie, om aile formaliteiten te vervullen die nodig zijn met het oog op de wijziging (schrapping) van de inschrijving van de vennootschap bij alle bevoegde administraties, en om alle handelingen te stellen, aangiften te doen en om alle akten, documenten en bijbehorende stukken in uitvoering van deze beslissing te ondertekenen en om, in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig is in het kader ; van de realisatie van de fusie waarnaar hierboven wordt verwezen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

France ANDRIS, geassocieerde notaris

Tegelijkertijd neergelegd : expeditie proces-verbaal, gecordineerde statuten in het Frans en in het Nederlands, Bijzinder verslag van de Raad van Bestuur in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennotschappen en Verslag van de commissaris in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennotschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/01/2014
Mon WORD 11.1

u.~.:.~~. Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Rserv 1111111~mu~~w~mu~u1un 2 1 JAN m4~~~~

au 1 029 90+ '~..+>~i~i ~

Moniteur

belge

Greffe

N d'entreprise : 0400.106.291

Dnomination

(en entier) : ArcelorMittal Belgium

(en abrg) :

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : 1000 Bruxelles, boulevard de l'Impratrice, 66

(adresse complte)

Objet(s) de l'acte :OPERATION ASSIMILEE A FUSION PAR ABSORPTION - SOCIETE ABSORBANTE

D'un procs-verbal dress le 31/12/2013 devant Matre France ANDRIS, notaire associ de la Socit Prive Responsabilit Limite dnomme "Renaud PIRMOLIN et France ANDRIS Notaires associs", ayant: son sige social 4000 Lige, rue des Augustins, 38, enregistr Lige 1, le 03 janvier 2014, Volume 200 Folio' 65 Case 3, il a t extrait ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION.

e) PROJET DE FUSION

Le conseil d'administration de la socit anonyme ArcelorMittal Belgium, sccit absorbante, et le conseil, d'administration de fa socit anonyme ArcelorMittal IT Supply Belgium , ayant son sige social 4400 Flmalle, rue de la Vieille Fosse, 1, immatricule la taxe sur la valeur ajoute et inscrite au Registre des: Personnes Morales de Lige sous le numro 0476.509.035, socit absorbe, ont tabli le quatorze novembre deux mil treize, pour la socit absorbante et le treize novembre deux mil treize, pour la socit absorbe, le projet de fusion, conformment l'article 719 du Code des Socits.

Ce projet de fusion a t dpos au Greffe du tribunal de commerce de Bruxelles pour la socit` absorbante et au Greffe du tribunal de commerce de Lige pour la socit absorbe, par les conseils: d'administration des socits absorbante et absorbe, en date du quinze novembre deux mil treize pour la

socit absorbante et en date du dix-neuf novembre deux mil treize pour la socit absorbe. Il a t publi par voie de mention l'annexe au Moniteur belge du vingt-sept novembre deux mil treize pour la socit absorbante, sous les numros 13177279 et 13177278, ainsi qu'au Moniteur belge du vingt-neuf novembre deux' mil treize pour la socit absorbe, sous les numros 13179109 et 13179110.

L'assemble approuve ce projet l'unanimit, l'exception de la date d'effet qui est fixe au ler janvier 2914.

b) PROJET DE FUSION

Le conseil d'administration de la socit anonyme ArcelorMittal Belgium, socit absorbante, et le conseil. d'administration de la socit anonyme 1-I&E WALLONIE, ayant son sige social 4400 Flmalle, Quai du Halage, 10, immatricule la taxe sur la valeur ajoute et inscrite au Registre des Personnes Morales de Lige` sous le numro 0884.974.451, socit absorbe, ont tabli le quatorze novembre deux mil treize, pour lai socit absorbante et le vingt-cinq octobre deux mil treize, pour la socit absorbe, le projet de fusion,. conformment l'article 719 du Code des Socits.

Ce projet de fusion a t dpos au Greffe du tribunal de commerce de Bruxelles pour la socit

absorbante et au Greffe du tribunal de commerce de Lige pour la socit absorbe, par les conseils' d'administration des socits absorbante et absorbe, en date du quinze novembre deux mil treize pour la; socit absorbante et en date du sept novembre deux mil treize pour la socit absorbe. Il a t publi par; voie de mention l'annexe au Moniteur belge du vingt-sept novembre deux mil treize pour la socit; absorbante, sous les numros 13177279 et 13177278, ainsi qu'au Moniteur belge du vingt novembre deux mil treize pour la socit absorbe, sous le numro 13173679,

L'assemble approuve ce projet l'unanimit l'exception de la date d'effet qui est fixe au ler janvier 2014.

c) CONSTATION DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS

Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B :

L'assemble constate que tout associs a eu le droit de prendre connaissance du projet de fusion et des rapports dont question l'ordre du jour au sige social, conformment l'article 720 paragraphe 2 du Code des Socits.

DEUXIEME RESOLUTION

APPROBATION DU PROJET DE FUSION

L'assemble gnrale dcide l'opration assimile fusion par absorption par la prsente socit des socits anonymes ArcelorMittal IT Supply Belgium et H&E WALLONIE, prcites, par voie de transfert par ces dernires, par suite de leurs dissolutions sans liquidation, de l'intgralit de leurs patrimoines actifs et passifs, rien except ni rserv - en ce compris leurs droits et obligations mme intuitu personae - la date du ler janvier 2014 zro heure (date de prise d'effet de ia fusion).

Toutes les oprations ralises par les socits absorbes depuis le 1er janvier 2014 zro heure seront considres, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la socit absorbante, charge pour cette dernire de payer tout le passif des socits absorbes, d'excuter tous leurs engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, impts et charges quelconques rsultant de la fusion et de les garantir contre toutes actions.

Conformment l'article 726 2 du Code des socits, ce transfert ne donne lieu aucune attribution de parts sociales, toutes les parts des socits absorbes tant dtenues par la socit absorbante.

TROISIEME RESOLUTION

CONDITIONS DU TRANSFERT DU PATRIMOINE

A l'instant intervient Monsieur DUBOIS Andr prcit.

Agissant conformment la dlgation de pouvoirs confre par les assembles gnrales extraordinaires des socits anonymes ArcelorMittal IT Supply Belgium et H&E WALLONIE, absorbes, dont les procs-verbaux ont t dresss par le notaire soussign ce jour.

Lequel, aprs avoir entendu lecture de tout ce qui prcde, dclare que tout le patrimoine actif et passif des socits anonymes ArcelorMittal 1T Supply Belgium et H&E WALLONIE, absorbes, est transfr dans la comptabilit de la socit absorbante, la valeur pour laquelle ces lments d'actif et de passif et ses lments de capitaux propres figurent dans les comptabilits des socits absorbes au 1 er janvier 2014 zro heure, date de prise d'effet comptable et fiscal de la fusion.

CONDITIONS GENERALES DU TRANSFERT

1) Les biens sont transfrs dans l'tat o ils se trouvent. La socit dclare avoir parfaite connaissance des biens et droits transfrs et ne pas en exiger une description.

2) Le transfert prdcrit est effectu la date du 1er janvier 2014 zro heure, date de prise d'effet de la fusion. Toutes les oprations ralises par les socits absorbes partir de cette date sur les biens transfrs sont considres comme accomplies pour le compte de la socit absorbante.

La prsente socit aura donc la proprit des biens transfrs et leur jouissance compter du 1er janvier 2014 zro heure.

cD'un point de vue comptable et fiscal, le transfert des patrimoines est rput ralis le 1er janvier 2014 zro heure.

3) Le transfert comprend la totalit du patrimoine actif et passif des socits absorbes, tous les lments corporels et incorporels, et la socit absorbante, bnficiaire du transfert, est subroge dans tous les droits et

M obligations des socits absorbes.

4) D'une manire gnrale, le transfert comprend tous les droits, crances, contrats, y compris les contrats

et intuitu personae , actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou relles et autres, dont bnficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit les socits absorbes, l'gard

de tous tiers, y compris les administrations publiques.

et

et 5) Le prsent transfert est fait charge pour la socit absorbante de

- supporter tout le passif des socits absorbes envers les tiers, d'excuter tous les engagements et

obligations des socits absorbes;

- respecter et excuter tous accords ou engagements que les socits absorbes aurait pu conclure soit

avec tous tiers, soit avec leurs personnels, leurs directions, leurs employs et ouvriers, ainsi que tous autres

pq accords ou engagements les obligeant quelque titre que ce soit;

- supporter tous impts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, gnralement toutes les

el charges ordinaires ou extraordinaires, qui grvent ou pourront grever les biens transfrs.

QUATRIEME RESOLUTION

CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE LA FUSION

et Les socits absorbes ont dcid, aux termes du procs-verbal de leurs assembles gnrales extraordinaires tenues ce jour devant le notaire soussign, leurs dissolutions sans liquidation, et leurs fusions par absorption par la prsente socit suivant des projets de fusions identiques celui relat ci-avant, sous la condition suspensive de l'adoption d'une dcision concordante au sein de la socit absorbante.

Les membres de l'assemble requirent le notaire soussign de constater que, suite la dcision concordante intervenue au sein de la socit concerne par la fusion, la fusion desdites socits est ralise, et qu'en consquence

- les socits anonymes ArcelorMittal IT Supply Belgium et H&E WALLONIE, socits absorbes, ont cesss d'exister;Rserv , ' au Moniteur belge

Volet B - Suite

- l'ensemble des patrimoines actif et passif des socits absorbes est transfr la socit absorbante.

CINQUIEME RESOLUTION

COMPTES ANNUELS

L'assemble dcide que l'approbation par l'assemble gnrale des associs de la socit absorbante des

premiers comptes annuels qui seront tablis aprs fusion vaudra dcharge aux administrateurs et commissaires

pour la priode du 1er janvier2013 au 31 dcembre 2013 inclus des socits absorbes,

SIXIEME RESOLUTION

POUVOIRS A CONFERER

L'assemble confre tous pouvoirs ;

- au Conseil d'administration avec possibilit de subdlgation, pour l'excution des rsolutions qui prcdent.

- Monsieur DUBOIS Andr, prcit avec possibilit de subdlgation, pour accomplir les formalits ncessaires en vue de modifier (supprimer) les inscriptions de la socit auprs de toutes les administrations comptentes, ainsi que d'accomplir tous actes, faire toutes dclarations, et signer tous actes, documents et pices y annexs en excution de ces dcisions et en gnral, faire tout ce qui est ncessaire ou utile dans le cadre de la ralisation de la fusion dont question ci-dessus.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, France ANDRIS, notaires associs Documents dposs en mme temps ; expdition de l'acte; coordination des statuts,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers .

Au verso : Nom et signature

30/01/2014
Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

voorbehouder aan het Belgisch Staatsblac \\III\MOVI 20 i_4

11 Ty~~a

GriffieOndernemingsnr : 0400.106.291

Benaming

(voluit) : ArcelorMittal Belgium

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Keizerinlaan, 66

(volledig adres)

Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING 

OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris France ANDRIS, te Lige, op

31/12/2013, geregistreerd te Lige 1, Volume 200 Folio 65 Case 3, dat

EERSTE BESLUIT.

a) VOORSTEL TOT FUSIE

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap "ArcelorMittal Belgium", de overnemende vennootschap en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "ArcelorMittal IT Supply Belgium", met maatschappelijke zetel te 4400 Flmalle, rue de la Vieille Fosse, 1, onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Luik onder het nummer. 0476.509.035, de overgenomen vennootschap, hebben op veertien november tweeduizend dertien, voor de- overnemende vennootschap, en op dertien november tweeduizend dertien, voor de overgenomen vennootschap, het voorstel tot fusie opgesteld, en dit in overeenstemming met artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit voorstel tot fusie werd door de raden van bestuur van de overnemende en de overgenomen, vennootschap neergelegd, voor de overgenomen vennootschap, bij de griffie van de rechtbank van koophandel s van Brussel en, voor de overgenomen vennootschap, bij de griffie van de rechtbank van koophandel van Luik, op datum van vijftien november tweeduizend dertien voor de overnemende vennootschap en op datum van, negentien november tweeduizend dertien voor de overgenomen vennootschap. Dit werd bij vermelding bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig november tweeduizend dertien voor de overnemende vennootschap, en dit onder de nummers 13177279 en 13177278, evenals in het Belgisch; Staatsblad van negenentwintig november tweeduizend dertien voor de overgenomen vennootschap, onder de: nummers 13179109 en 13179110.

De vergadering keurt dit voorstel met eenparigheid van stemmen goed, met uitzondering van de datum van, effect die wordt op eerste januari twee duizend veertien vastgesteld.

b) VOORSTEL TOT FUSIE "

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap "ArcelorMittal Belgium", de overnemende "

vennootschap, en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap " ld&E WALLONIE", met: maatschappelijke zetel te 4400 Flmalle, Quai du Halage, 10, onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Luik onder het nummer 0884.974,451, de overgenomen vennootschap, hebben op veertien november tweeduizend dertien, voor de, overgenomen vennootschap, het voorstel tot fusie opgesteld, en dit in overeenstemming met artikel 719 van het' Wetboek van Vennootschappen.

Dit voorstel tot fusie werd door de raden van bestuur van de overnemende en de overgenomen" vennootschap voor de overnemende vennootschap neergelegd bij griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel, en voor de overgenomen vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel van Luik, op datum van vijftien november tweeduizend dertien voor de overnemende vennootschap en op datum van negentien november tweeduizend dertien voor de overgenomen vennootschap. Dit werd bij vermelding x bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig november tweeduizend dertien voor de overnemende vennootschap, en dit onder de nummers 13177279 en 13177278, evenals in het Belgisch Staatsblad van twintig november tweeduizend dertien voor de overgenomen vennootschap, onder de nummers 13173679,

De vergadering keurt dit voorstel met eenparigheid van stemmen goed, met uitzondering van de datum van effect die wordt op eerste januari twee duizend veertien vastgesteld.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

c) VASTSTELLING VAN DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE DOCUMENTEN

De vergadering stelt vast dat alle vennoten het recht hebben gehad om in de maatschappelijke zetel kennis te nemen van het voorstel tot fusie en van de verslagen waarnaar in de agenda wordt verwezen, in overeenstemming met artikel 724, paragraaf 2 van loet Wetboek van Vennaotschappen.

TWEEDE BESLUIT

GOEDKEURING VAN HET VOORSTEL TOT FUSIE

De algemene vergadering beslist om over te gaan tot de met fusie door overname gelijkgestelde verrichting door onderhavige vennootschap van de bovenvermelde naamloze vennootschappen "ArcelorMittal IT Supply Belgium" en "H&E WALLONIE", door overdracht door laatstgenoemden, ten gevolge van hun ontbinding zonder vereffening, van het volledige actief en passief, zonder uitzondering noch voorbehoud inclusief hun rechten en plichten, zelfs intuitu personae op datum van 1 januari 2014 om nul uur (datum waarop de fusie van kracht wordt).

Alle verrichtingen die door de overgenomen vennootschappen worden gedaan na 1 januari 2014 om nul uur zullen, vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt, worden beschouwd als zijnde gedaan vocr rekening van de overnemende venncotschap, waarbij laatstgenoemde het volledige passief van de overgenomen vennootschappen ten laste neemt, al hun verbintenissen en verplichtingen moet nakomen en alle kosten, belastingen en welke lasten ook die voortvloeien uit de fusie moet betalen en deze tegen alle vorderingen moet waarborgen.

In overeenstemming met artikel 726 2 van het Wetboek van Vennootschappen leidt deze overdracht tot geen enkele toewijzing van maatsonappelijlce aandelen aangezien alle aandelen van de overgenomen vennootschappen in handen zijn van de ovememende vennootschap.

DERDE BESLUIT

VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OVERDRACHT VAN HET VERMOGEN

Hier treedt de hierboven vernoemde heer DUBOIS Andr op,

Uit hoofde van de overdracht van bevoegdheden verleend door de bijzondere algemene vergaderingen van de naamloze vennootschappen "ArcelorMittal IT Supply Belgium" en "H&E WALLONIE", de overgencmen vennootschappen, waarvan de notulen vandaag docr de ondergetekende notaris zijn opgemaakt.

Deze verklaart, na lezing van al wat voorafgaat, dat het volledige actief en passief van de naamloze vennootschappen "ArcelcrMittal IT Supply Belgium" en "H&E WALLONIE", de overgenomen vennootschappen, wordt overgedragen naar de boekhouding van de overnemende vennootschap tegen de waarde waartegen deze elementen van het actief en het passief en de eigenvermogenselementen in de boekhouding van de overgenomen vennootschappen op 1 januari 2014 om nul uur geboekt staan, de datum waarop de fusie boekhoudkundig en fiscaal van kracht wordt.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT

1) De goederen worden overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden, De vennootschap verklaart perfect kennis te hebben van de overgedragen goederen en rechten en stelt geen beschrijving te eisen.

2) De hierboven beschreven overdracht vindt plaats op 1 januari 2014 om nul uur, de datum waarop de fusie van kracht wordt, Alle verrichtingen die na die datum door de overgenomen vennootschappen met betrekking tot de overgedragen goederen zijn gedaan, worden beschouwd als zijnde gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap.

De onderhavige vennootschap is bijgevolg vanaf 1 januari 2014 om nul uur eigenaar van de overgedragen goederen en kan erover beschikken.

Vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt wordt de overdracht van het vermogen geacht te zijn gebeurd op 1 januari 2014 om nul uur,

3) De overdracht omvat het volledige actieve en passieve vermogen van de overgenomen vennootschappen, alle materile en immaterile elementen, en alle rechten en plichten van de overgenomen vennootschappen gaan over op de overnemende vennootschap, als begunstigde van de overdracht.

4) De overdracht omvat, in het algemeen, alle rechten, schuldvorderingen, contracten, inclusief de contracten "intuitu personae", rechtsvorderingen en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve beroepen, persoonlijke of rele en andere waarborgen, die de overgenomen vennootschappen om welke redn ook genieten of die aan hen toekomen, en dit ten overstaan van alle derden, met inbegrip van de overheid,

5) De onderhavige overdracht gebeurt ten laste van de overnemende vennootschap waarbij dezer het volledige passief van de overgenomen vennoctschappen ten overstaan van derden zal dragen, alle verbintenissen en verplichtingen van de overgenomen vennootschappen zal nakomen;

- alle overeenkomsten of verbintenissen die door de overgenomen vennootschappen met derden, met hun personeelsleden, hun directies, bedienden en arbeiders, zouden zijn gesloten, evenals alle andere overeenkomsten of verbintenissen waardoor zij in welke hoedanigheid ock zouden zijn gebonden, zal naleven en uitvoeren;

- alle belastingen, taksen, bijdragen, verzekeringspremies en bijdragen, over het algemeen alle gewone en buitengewone lasten, waarmee de overgedragen goederen zijn belast of zouden kunnen worden belast, zal dragen.

VIERDE BESLUIT

VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE REALISATIE VAN DE FUSIE

De overgenomen vennootschappen hebben vandaag, overeenkomstig de bewoordingen van de notulen van

hun buitengewone algemene vergaderingen die vandaag voor de ondergetekende notaris hebben

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

' plaatsgevonden, beslist om over te gaan tot ontbinding zonder vereffening en tot fusie door overname door onderhavige vennootschap, en dit conform de voorstellen tot fusie die identiek zijn aan het hierboven beschreven voorstel, met ais opschortende voorwaarde de goedkeuring van een overeenkomstige beslissing binnen de overnemende vennootschap.

De leden van de vergadering vragen de ondergetekende notaris om vast te stellen dat de fusie van de betrokken vennootschap ten gevolge van een overeenkomstige beslissing genomen door de bij de fusie betrokken vennootschap, is gerealiseerd en dat bijgevolg:

- de naamloze vennootschappen "ArcelorMittal IT Supply Belgium" en "H&E WALLONIE", de overgenomen vennootschappen, ophouden te bestaan;

- het volledige actief en passief van de overgenomen vennootschappen wordt overgedragen aan de ovememende vennootschap.

VIJFDE BESLUIT

JAARREKENINGEN

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de ovememende vennootschap van de eerste jaarrekeningen die na de fusie worden opgemaakt, geldt als kwijting aan de bestuurders en commissarissen voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 van de overgenomen vennootschappen.

ZESDE BESLUIT

TOET TE WIJZEN BEVOEGDHEDEN

De vergadering wijst alle bevoegdheden toe

- aan de Raad van Bestuur, met mogelijkheid tot subdelegatie, voor de uitvoering van de bovenstaande besluiten,

aan de heer DUBOIS Andr, hierboven vernoemd, met mogelijkheid tot subdelegatie, om alle nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de wijziging (schrapping) van de inschrijving van de vennootschap bij alle bevoegde administratieve instanties, en om alle handelingen te stellen, aangiften te doen en alle akten, documenten en stukken te ondertekenen die daarmee in uitvoering van deze beslissingen samenhangen, en, in het algemeen, om alles te doen wat in het kader van de realisatie van de fusie waar hierboven naar wordt verwezen nodig of nuttig is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

France ANDRIS, geassocieerde notaris

Tegelijkertijd neergelegd expeditie proces-verbaal, gecordineerde statuten in het Frans en in het

Nederlands.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/01/2014
Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe MOS WORD 11.1

Rserv

au

Moniteur

belge

1111111M01

:.8 JAN 2014

BRUXELLES

Greffe

N d'entreprise : 0400.106.291

Dnomination

(en entier) : "ARCELORMITTAL BELGIUM"

$jlagen Xiij Tiet gisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrg): Forme juridique : socit anonyme

Sige : 1000 Bruxelles, boulevard (l'Impratrice 66

(adresse complte)

Objet(s) de l'acte :Opration assimile la fusion par absorption de la SA "ARCELORMITTAL INSURANCE BELGIUM"

D'un procs-verbal dress par Matre Frederik VLAMINCK, notaire associ Antwerpen, le trente et un dcembre deux mille treize;

IL RESULTE QUE:

L'assemble gnrale extraordinaire de la socit anonyme "ARCELORMITTAL BELGIUM", tablie 1000 Bruxelles, boulevard de l'Impratrice 66, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, inscrite dans le registre , des personnes morales de la Banque-Carrefour des entreprises sous le numro d'entreprise 0400.106.291 et assujettie la TVA;

A DECIDE ENTR'AUTRES:

1, Conformment au projet, de procder l'opration assimile la fusion par absorption par la socit

" anonyme "ARCELORMITTAL BELGIUM", tablie 1000 Bruxelles, boulevard de l'Impratrice 66, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, inscrite dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour: des entreprises sous le numro d'entreprise 0400.106.291 et assujettie la TVA (socit absorbante) de: l'intgralit du patrimoine, activement et passivement, rien except ni rserv, de la socit anonyme: "ARCELOR MITTAL INSURANCE BELGIUM", tablie 9042 Gent, John Kennedylaan 51, dans l'arrondissement judiciaire de Gent, inscrite dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des entreprises sous le numro d'entreprise 0436.307.681 et assujettie la TVA (socit absorbe), sur base d'un bilan cltur le 31 juillet2013,

Toutes les oprations ralises par la socit absorbe depuis le 1 aot 2013 seront rputes avoir t faites du point de vue comptable et fiscal pour le compte de la socit absorbante, charge pour cette dernire de supporter tout le passif de la socit absorbe, de remplir tous ses engagements et d'excuter toutes ses obligations, de supporter tous les frais, impts et charges quelconques qui rsultent de cette opration assimile la fusion et de garantir les administrateurs de la socit absorbe contre toutes actions.

Etant donn que toutes les actions de la socit absorbe sont runies entre les mains de la socit absorbante, il ne sera pas cr de nouvelles actions de la socit absorbante en rmunration du transfert de l'intgralit du patrimoine de la socit absorbe.

2, D'acter que le patrimoine entier de la socit absorbe "ARCELOR MITTAL INSURANCE BELGIUM" est:

transfr titre universel la socit absorbante "ARCELORMITTAL BELGIUM".

- POUR EXTRAIT ANALYTIQUE -

- Frederik Vlaminck, notaire associ , -

Dpt simuiltan : Expdition du procs-verbal dd. 31 dcembre 2013, avec en annexe : 3 procurations, bilan, et extrait.

Extrait sans rcit de l'enregistrement, uniquement dlivre en vue du dpt au greffe du tribunal de commerce.

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/01/2014
(DnI\ Mad weid 11.1

 . i I : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- II~IIRtll~lllllnitl 1111

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

BRUssei.

~8 JAN 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0400,106.291.

Benaming

(voluit) : "ARCELORMITTAL BELGIUM"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Keizerinlaan 66

(volledig adres)

Onderwerp akte : Met fusie gelijkgestelde verrichting door overneming van de naamloze

vennootschap "ARCELORMITTAL INSURANCE BELGIUM"

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op nendertig december tweeduizend dertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ARCELORMITTAL BELGIUM", gevestigd te 1000 Brussel, Kelzerinlaan 66, in het gerechtelijk arrondissement Brussel, ingeschreven In het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer 00400.106.291 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1, Tot met fusie gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig het voorstel, door overneming door de naamloze vennootschap ARCELORMITfAL BELGIUM", gevestigd te 1000 Brussel, Keizerinlaan 66, in het gerechtelijk arrondissement Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer 00400.106.291 en geregistreerd als B.T.W plichtige (ovememende vennoot-schap), van het volledig actief en passief vermo-gen, niets voorbehouden noch uitgezonderd, van de naamloze vennootschap "ARCELORMITTAL INSURANCE BELGIUM", gevestigd te 9042 Gent, John Kennedylaan 51, in het gerechtelijk arrondissement Gent, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de, Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer 0436.307.681 en geregistreerd als, B.T.W.-plichtige (overgenomen vennootschap), op grand van een balans afgesloten per 31 juli 2013.

Alle sedert 1 augustus 2013 door de overgenomen vennootschap gestelde verrichtingen zullen vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening van de ovememende vennootschap, op last voor deze vennootschap al het passief van de overgenomen vennootschap te dragen, al haar verplichtingen na te komen en al haar verbintenissen uit te voeren, alle kosten, lasten en belastingen te, dragen welke voortvloeien uit deze met fusie gelijkgesteld verrichting en de bestuurders van de overgenomen, ven-pootschap te vrijwaren tegen elke vordering.

Aangezien aile aandelen van de overgenomen vennootschap in bezit zijn van de overnemende vennootschap zullen in vergoeding voor de overgang van het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap geen nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap worden gecreerd.

2. Te notuleren dat het volledig vermogen van de overgenomen vennootschap "ARCELORMITTAL INSURANCE BELGIUM overgaat onder algemene titel naar de ovememende vennootschap "ARCELORMITTAL BELGIUM",

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 31 december 2013, met in bijlage : drie volmachten, balans, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Annexes du1Vlon teur belge

elilxguirtifj Ut"Blgiseli'StfslIid- I7/0I72'0I4

27/11/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

5 NOV 2013

- ' ~

~~ ~ ~~

' ,

Griffie

ii\s .

.

i-

Cve w

3177276+

111111

V beh aa Bel Staf

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0400106291

Benaming

(voluit) : ARCELORMITTAL BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Keizerinlaan 661000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 14November 2013. Fusievoorstel voor fusie door overneming van Groupement Immobilier in het kort Groupimo cvba door ArcelorMittal Belgium N.V., opgesteld door de Raad van Bestuur ofief November 2013.

FUSIEVOORSTEL

Opgesteld overeenkomstig art. 693 van het Wetboek van Vennootschappen door de Raden van Bestuur van :

ArcelorMittal Belgium N.V. and Groupimo cvba

Onderhavig FUSIEVOORSTEL betreft de fusie van de vennootschap Groupement Immobilier, in het kort Groupimo, door de vennootschap ArcelorMittal Belgium.

1.Naam, rechtsvorm, doel en zetel van de te fuseren vennootschappen.

A.Overnemende vennootschap :

Naam : ARCELORMITTAL BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden, de fabricatie van en de handel in alle metaalproducten, de exploitatie, het verhandelen en de amodiatie van alle mijnen, ijzerlagen en groeven alsmede de handel in de producten ervan, meer bepaald in alle brandstoffen ongeacht of ze al dan niet van eigen exploitaties voortkomen.

De vennootschap kan onder meer, zowel in Belgi als in het buitenland, alle fabrieken, mijnen, inrichtingen, werkplaatsen, handelskantoren en verkoophuizen oprichten, verkrijgen, omvormen, , exploiteren of laten exploiteren, alle brevetten, vergunningen, nijverheidsprocds, modellen, fabrieksmerken bekomen, kopen, exploiteren en afstaan, voor zover zulks rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de door de vennootschap uitgeoefende bedrijvigheden.

De vennootschap kan in alle Belgische of vreemde vennootschappen of ondernemingen, ongeacht of deze een gelijkaardig doel nastreven of niet, op elke manier deelhebben, in 't bijzonder door middel van oprichting, inbreng, ruiling, afstand, deelneming, onderschrijving of aankoop van maatschap-'pelijke rechten, verhuring, fusie, alliantie of associatie in deelneming.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

f , In het algemeen kan zij zowel in Belgi als in het buitenland, alle nijverheids-, handels- en financile handelin gen, transacties of operaties verrichten, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn om haar bedrijvigheid of handel te vergemakkelijken, te begunstigen of uit te breiden.

Ze kan zelfs haar maatschappelijk doel op een onrecht-streekse wijze nastreven, door bijvoorbeeld haar installaties of constructies in huur of in leen te geven of deze in n of meerdere andere vennootschappen geheel of ten dele in te brengen.

Het maatschappelijk doel kan uitgebreid of beperkt worden door een wijziging van de statuten.

Zetel ; 1000 Brussel, Keizerinlaan, 66.

B.Overt te nemen vennootschap

Naam ; Groupement Immobilier, in het kort Groupimo

Rechtsvorm : Coperative Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Doel

De vennootschap heeft tot doel de aankoop, de bouw, het beheer, de verkoop van alle gebouwen, de industrile, commercile belang bij het nemen van aIIe financiele ondernemingen, met een gelijkaardig doel. Het kan doen, voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, alle financile, onroerende, commercile, en industrile handeling, in het belang van de onderneming .

Zetel : Rue de la Digue 22 4400 Flmalle

2.Verslag over wisselverhouding aandelen

Rekening houdend met het feit dat de vennootschappen die deelnemen aan de fusie door overname exclusief 100% eigendom zijn van de Groep ArcelorMittal, dient het eigen vermogen van beide vennootschappen per 30 september 2013 als uitgangspunt voor het vaststellen van de wisselverhouding van de aandelen,

De wisselverhouding of toewijzing van de aandelen is als volgt vastgesteld; 1,09 deelbewijs Groupimo zal ingewisseld worden tegen 1 aandeel ArcelorMittal Belgium (naar verhouding). 218 deelbewijzen Groupimo worden ingewisseld tegen 200 nieuwe aandelen ArcelorMittal Belgium. Ingevolge artikel 703 2, 1 van het wetboek van vennootschappen, ontvangt ArcelorMittal Belgium geen aandelen in ruil voor de deelbewijzen die zij bezit in Groupimo.

3.Voorwaarden voor levering van de aandelen van de overnemende vennootschap:

Alle deelbewijzen op naam in elk van de vennootschappen, de vennoten van de overgenomen vennootschap (vennoot ArcelorMittal Belgium uitgezonderd) worden op het moment dat de fusie van kracht wordt ingeschreven in het aandelenregister van de overnemende vennootschap door de Raad van Bestuur of zijn gevolmachtigde.

4.Datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap :

De aandelen op naam die toegekend worden aan de vennoten van de overgenomen vennootschap geven recht op deelname in de winst, ingaande per 1 januari 2014.

5.Datum waarop de activiteit van de overgenomen vennootschap in boekhoudkundig opzicht voor rekening van de over te nemen vennootschap is uitgevoerd

31 dcembre 2013

Voor-

behouden

aan het

Belgisch--

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

,6 Rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen:

Er worden geen enkel speciaal recht dat aan aandeelhouders wordt toegekend, en er zijn geen houders van andere titels dan aandelen.

7.Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuurs organen van de te fuseren vennootschappen :

Er worden geen bijzondere voordelen aan de leden van de bestuurs organen van de te fuseren vennnootschappen toegekend.

8.Besluit om geen verslagen op te stellen krachtens artikel 694 en 695 van het wetboek van vennootschappen:

Aandeelhouders en vennoten van de vennootschappen die betrokken zijn bij de fusie hebben met unanimiteit besloten, krachtens artikel 694 en 695 van het wetboek van vennootschappen, geen rapporten op te stellen. Overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen, wordt er door de Raad van Bestuur en de commissaris van de overnemende vennootschap een verslag opgesteld over de kapitaalverhoging na de fusie.

Y Ja y Gb ye l- r-tvaM%)%s LEFES

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/11/2013
(en abrg):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : BOULEVARD DE L'IMPERATRICE 661000 BRUXELLES (adresse complte)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge Obl:t(s) de l'acte :DEPOT DU PROJET DE FUSION DECIDE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU W NOVEMBRE 2013, FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE GROUPEMENT IMMOBILIER, EN ABREGE GROUPIMO

PROJET DE FUSION

tabli en application de l'article 693 du Code des Socits

par les conseils d'administration de

ARCELORMITTAL BELGIUM S.A. et GROUPIMO scrl.

Le prsent PROJET DE FUSION concerne la fusion par absorption de la socit Groupimo par la socit ArcelorMittai Belgium.

1.Dnominaiion sociale, forme, objet et sige social des socits participant l'opration :

A.Socit absorbante :

Dnomination : ARCELORMITTAL BELGIUM

Forme : Socit anonyme

Objet social :

La socit a pour objet, tant pour son compte que pour le compte de tiers, la fabrication et le commerce de tous produits mtallurgiques, l'exploitation, le commerce et l'amodiation de toutes mines, gisements de fer et de carrires, ainsi que le commerce de leurs produits, plus particulirement de tous combustibles, provenant ou non de ses propres exploitations.

La socit peut notamment, tant en Belgique qu' l'tranger, crer, acqurir, transformer, exploiter et faire exploiter toutes usines, mines, tablissements, ateliers, comptoirs et salles de vente, obtenir, acqurir, exploiter et cder tous brevets, licences, procds industriels, modles et marques de fabrique, pour autant que ceux ci se rapportent directement ou indirectement aux activits exerces par la socit.

La socit peut s'intresser de toute manire dans toutes socits ou entreprises, belges ou trangres, nonobstant le fait qu'elles poursuivent ou non un objet analogue, spcialement par voie de constitution, apport, change, cession, participation, souscription ou acquisition de droits sociaux, location, fusion, alliance ou association en participation.

Elle peut en gnrai, tant en Belgique qu' l'tranger, faire toutes oprations industrielles, commerciales et financires, effectuer toutes transactions et oprations, tant mobilires qu'immobilires se

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD 'NORD 11.1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

oe

meus

s btofye 2015

N d'entreprise : 0400106291

Dnomination

(en entier) : ARCELORMITTAL BELGIUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

rapportant directement ou indirectement, en toutou en partie, son objet social ou qui seraient de nature faciliter, favoriser ou dvelopper son industrie ou son commerce.

Elle peut notamment poursuivre son objet d'une manire indirecte, par exemple en donnant en location ou prtant ses installations ou constructions ou en les apportant en tout ou en partie dans une ou plusieurs autres socits.

L'objet social peut tre tendu ou restreint par voie de modifications aux statuts.

Sige social : Boulevard de l'Impratrice 661000 Bruxelles

B.Socit absorbe :

Dnomination : Groupement immobilier, en abrg Groupimo

Forme : Socit cooprative responsabilit limite

Objet social :

La socit a pour objet l'acquisition, la construction, la gestion, la vente de tous immeubles, la prise d'intrt dans toutes entreprises financires, industrielles, commerciales, ayant un objet similaire au sien.

Elle peut faire, pour la ralisation de cet objet social, toutes oprations financires, immobilires, commerciales et industrielles conformes aux intrts de la socit.

Sige social : Rue de la Digue 22 4400 Flmalle

2.Rapport d'change des actions :

Compte tenu du fait que les socits participant la fusion par absorption sont exclusivement des socits dtenues 100 % parle Groupe ArcelorMittal, les fonds propres des deux socits, la date du 30 septembre 2013, ont t retenus comme base pour la dtermination du rapport d'change des actions.

Le rapport d'change ou attribution des actions est fix comme suit : 1,09 part Groupimo sera change contre 1 action ArcelorMittal Belgium ( due concurrence). 218 parts Groupimo seront changes contre 200 nouvelles actions ArcelorMittal Belgium. En application de l'article 703 2,1 du Code des socits, ArcelorMittal Belgium ne recevra pas d'actions en change des parts qu'elle dtient dans Groupimo.

3.Modalit de remise des actions de la socit absorbante :

Toutes les parts tant nominatives dans chacune des socits, les cooprateurs de la socit absorbe (except ArcelorMittal Belgium, cooprateur) seront inscrits dans le registre des actions de la socit absorbante par le Conseil d'administration ou son mandataire ds la prise d'effet de la fusion.

4.Date partir de laquelle les actions attribues par la socit absorbante donnent le droit de participer aux bnfices et modalits relatives ce droit :

- Les actions nominatives qui seront attribues aux cooprateurs de la socit absorbe donneront le droit de participer aux bnfices dater du ler janvier 2014.

5.Date partir de laquelle les oprations de la socit absorbe sont considres du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la socit absorbante :

31 dcembre 2013

6.Droits assurs par la socit absorbante aux cooprateurs de la socit absorbe qui ont des droits spciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposes leur gard :

Il n'y a aucun droit spcial attribu des actionnaires et il n'y a pas de porteurs de titres autres que des actions. 7.Avantages particuliers attribus aux membres des organes de gestion des socits participantes :

ROserv '. au` row" Moniteur

belge

Volet B -" Suite

Aucun avantage particulier n'a t ou ne sera attribu aux membres des organes de gestion des socits participant l'opration dcrite ci-avant.

8.Renonciation aux rapports prvus par les articles 694 et 695 du Code des socits :

Les actionnaires ou cooprateurs des socits participant la fusion ont dcid l'unanimit de renoncer aux rapports prvus par les articles 694 et 695 du Code des socits. Conformment l'article 602 du Code des socits, un rapport du Conseil d'administration et un rapport du Commissaire de la socit absorbante seront tablis sur l'augmentation de capital conscutive la fusion.

V :j.::: ... 6 c yrto_ rIczeeN t 5 LE f eNt Re

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/11/2013
Mod Woni 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NOV 2013"

~~-2t1UShali

Griffie

I01

L,. I.. B

*131 2 8*

Ondernemingsnr : 0400106291

Benaming

(voluit) : ARCELORMITTAL BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: KEIZERINLAAN 66 1000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van et november 2013. Fusievoorstel voor fusie door overneming van ArcelorMittal Insurance Belgium N.V., ArcelorMittal IT Supply Belgium N.V. en H&E Wallonie N.V. door ArcelorMittal Belgium N.V., opgesteld door de Raad van Bestuur of 1.4/ November 2013.

Neerlegging van het fusievoorstel.

FUSIEVOORSTEL

Opgesteld overeenkomstig art. 719 van het Wetboek van Vennootschappen door de Raden van Bestuur van

ARCELORMITTAL BELGIUM N.V.. and ARCELORMITTAL INSURANCE BELGIUM N.V.

Onderhavig FUSIEVOORSTEL betreft de fusie door het in n hand verenigd zijn van alle aandelen van de vennootschap ArcelorMittal Insurance Belgium door de vennootschap ArcelorMittal Belgium.

1.Naam, rechtsvorm, doel en zetel van de te fuseren vennootschappen.

A.Ovememende vennootschap :

Naam : ARCELORMITTAL BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de fabricatie van en de handel in alle metaalproducten, de exploitatie, het verhandelen en de amodiatie van alle mijnen, ijzerlagen en groeven alsmede de handel in de producten ervan, meer bepaald in alle brandstoffen ongeacht of ze al dan niet van eigen exploitaties voortkomen.

De vennootschap kan onder meer, zowel in Belgi als in het buitenland, alle fabrieken, mijnen, inrichtingen, werkplaatsen, handelskantoren en verkoophuizen oprichten, verkrijgen, omvormen, exploiteren of laten exploiteren, aile brevetten, vergunningen, nijverheidsprocds, modellen, fabrieksmerken bekomen, kopen, exploiteren en afstaan, voor zover zulks rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de door de vennootschap uitgeoefende bedrijvigheden.

De vennootschap kan in alle Belgische of vreemde vennootschappen of ondernemingen, ongeacht of deze een gelijkaardig doel nastreven of niet, op elke manier deelhebben, in 't bijzonder door middel van oprichting, inbreng, ruiling, afstand, deelneming, onderschrijving of aankoop van maatschappelijke rechten, verhuring, fusie, alliantie of associatie in deelneming,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

In het algemeen kan zij zowel in Belgi als in het buitenland, alle nijverheids-, handels- en financile handelingen, transacties of operaties verrichten, zowel roerende ais onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn om haar bedrijvigheid of handel te vergemakkelijken, te begunstigen of uit te breiden.

Ze kan zelfs haar maatschappelijk doel op een onrechtstreekse wijze nastreven, door bijvoorbeeld haar installaties of constructies in huur of in (een te geven of deze in n of meerdere andere vennootschappen geheel of ten dele in te brengen.

Het maatschappelijk doel kan uitgebreid of beperkt worden door een wijziging van de statuten.

Zetel : 1000 Brussel, Keizerinlaan, 66.

B4Overt te nemen vennootschap :

Naam : ArcelorMittal Insurance Belgium

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Doel :

De studie, de raadgeving en de onderhandeling van alle soorten verzekeringen, van welke aard ook, zowel in Belgi als in het buitenland en binnen de perken van de aldaar vigerende wetgeving.

In het algemeen kan de vennootschap, zowel in Belgi als in het buitenland alle commercile, industrile, financile, roerende en onroerende handelingen stellen en op om het even welke wijze deelnemen in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, wanneer dit rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar doel, of van aard is de verwezenlijking daarvan te benaarstigen of te vergemakkelijken.

Zetel : John Kennedylaan 51 9042 Gent

2.Datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de ovememende vennootschap :

1 Augustus 2013.

3.Reclhten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen:

Er worden geen enkel speciaal recht dat aan aandeelhouders wordt toegekend, en er zijn geen houders van andere titels dan aandelen.

4.Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuurs organen van de te fuseren vennootschappen :

Er worden geen bijzondere voordelen aan de leden van de bestuurs organen van de te fuseren vennnootschappen toegekend.

FUSIEVOORSTEL

Opgesteld overeenkomstig art. 719 van het Wetboek van Vennootschappen door de Raden van Bestuur van

ARCELORMITTAL BELGIUM N.V. and ARCELORMITTAL IT SUPPLY BELGIUM N.V.

Onderhavig FUSIEVOORSTEL betreft de fusie door het in n hand verenigd zijn van alle aandelen van de vennootschap ArcelorMittal insurance Belgium door de vennootschap ArcelorMittal Belgium.

1.Naam, rechtsvorm, doel en zetel van de te fuseren vennootschappen,

A.Ovememende vennootschap :

Naam : ARCELORMITT'AL BELGIUM

..

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de fabricatie van en de handel in alle metaalproducten, de exploitatie, het verhandelen en de amodiatie van alle mijnen, ijzerlagen en groeven alsmede de handel in de producten ervan, meer bepaald in aile brandstoffen ongeacht of ze al dan niet van eigen exploitaties voortkomen.

De vennootschap kan onder meer, zowel in Belgi als in het buitenland, alle fabrieken, mijnen, inrichtingen, werkplaatsen, handelskantoren en verkoophuizen oprichten, verkrijgen, omvormen, exploiteren of laten exploiteren, alle brevetten, vergunningen, nijverheidsprocds, modellen, fabrieksmerken bekomen, kopen, exploiteren en afstaan, voor zover zulks rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de door de vennootschap uitgeoefende bedrijvigheden.

De vennootschap kan in alle Belgische of vreemde vennootschappen of ondernemingen, ongeacht of deze een gelijkaardig doel nastreven of niet, op elke manier deelhebben, in 't bijzonder door middel van oprichting, inbreng, ruiling, afstand, deelneming, onderschrijving of aankoop van maatschap-'pelijke rechten, verhuring, fusie, alliantie of associatie in deelneming.

In het algemeen kan zij zowel in Belgi als in het buitenland, alle nijverheids-, handels- en financile handelingen, transacties of operaties verrichten, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn om haar bedrijvigheid of handel te vergemakkelijken, te begunstigen of uit te breiden.

Ze kan zelfs haar maatschappelijk doel op een onrecht-streekse wijze nastreven, door bijvoorbeeld haar installaties of constructies In huur of in leen te geven of deze in n of meerdere andere vennootschappen geheel of ten dele in te brengen.

Het maatschappelijk doel kan uitgebreid of beperkt worden door een wijziging van de statuten.

Zetel : 1000 Brussel, Keizerinlaan, 66.

B.Overt te nemen vennootschap

Naam : ArcetorMittal IT Supply Belgium

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belge als in het buitenland

-adviesverstrekking en afhandeling van alle werken, rechtstreeks of onrechtsreeks, voor eigen rekening of voord rekening van derden, inzake gegevensverwerking, en meer bepaald de productie en verdeling van IT-prestaties zoals computerservers (host computers, applicatieservers), telecommunicatienetwerken en diensten (spraak en data) en de vereiste uitrustingen, de individuele werkposten (microcomputers, werkstations en eindapparatuur), de aan- en verkoop van eender welk informaticamateriaal, hardware, softwareen meer in het algemeen aile voor haar activiteit vereiste goederen en uitrustingen; alle IT beheerstudies, het algemene ontwerp van activiteitenmodellen en modellen van informatiesysteemprocessen, de implementatie en contractuele en technische opvolging van informatiesystemen, hun uitbreding en onderhoud;

-adviesverstrekking en afhandeling van alle werken, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, inzake gegevensverwerking, meer bepaald van alle IT-beheerstudies, het algemene ontwerp van activiteitenmodellen en modellen van informatiesysteemprocessen, de implementatie en contractuele en technische opvolding van informatiesystemen, hun uitbreding en onderhoud;

-de oprichting, verwerving, exploitatie, participatie of het beheer van alle ondernemingen of vennootschappen met een soortgelijk of aanverwant maastschappelijk odel en waarvan de activiteit potentieel bevorderlijk is voor de uitbreding van de vennootschapsaangelegenheden;

-en meer algemener, alle financile, commercile, roerende en onroerende transacties die bevorderlijk zijn voord de ontwikkeling van de vennotschapsaangelegenheden.

Elke activiteit die onderworpen is aan een toegangsregeling tot het beroep wordt uitgevoerd voor rekening van de vennootschap door behoorlijk erkende personen.

Zetel : Rue de la Vieille Fosse 1 4400 Flmalle

2.Datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap :

31 december 2013.

3.Rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Er worden geen enkel speciaal recht dat aan aandeelhouders wordt toegekend, en er zijn geen houders van andere titels dan aandelen.

4.Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuurs organen van de te fuseren vennootschappen

Er worden geen bijzondere voordelen aan de leden van de bestuurs organen van de t fuseren vennnootschappen toegekend.

FUSIEVOORSTEL

Opgesteld overeenkomstig art. 719 van het Wetboek van Vennootschappen door de Raden van Bestuur van

ArcelorMittal Belgium N.V. and H&E Wallonie N.V.

Onderhavig FUSIEVOORSTEL betreft de fusie door het in n hand verenigd zijn van aile aandelen van de vennootschap H&E Wallonie door de vennootschap ArcelorMittal Belgium.

1.Naam, rechtsvorm, doel en zetel van de te fuseren vennootschappen.

A.Ovememende vennootschap

Naam : ARCELORMITTAL BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de fabricatie van en de handel in alle metaalproducten, de exploitatie, het verhandelen en de amodiatie van alle mijnen, ijzerlagen en groeven alsmede de handel in de producten ervan, meer bepaald in alle brandstoffen ongeacht of ze al dan niet van eigen exploitaties voortkomen.

De vennootschap kan onder meer, zowel in Belgi als in het buitenland, alle fabrieken, mijnen, inrichtingen, werkplaatsen, handelskantoren en verkoophuizen oprichten, verkrijgen, omvormen, exploiteren of laten exploiteren, alle brevetten, vergunningen, nijverheidsprocds, modellen, fabrieksmerken bekomen, kopen, exploiteren en afstaan, voor zover zulks rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de door de vennootschap uitgeoefende bedrijvigheden.

De vennootschap kan in alle Belgische of vreemde vennootschappen of ondernemingen, ongeacht of deze een gelijkaardig doel nastreven of niet, op elke manier deelhebben, in 't bijzonder door middel van oprichting, inbreng, ruiling, afstand, deelneming, onderschrijving of aankoop van maatschappelijke rechten, verhuring, fusie, alliantie of associatie in deelneming.

In het algemeen kan zij zowel in Belgi als in het buitenland, alle nijverheids-, handels- en financile handelingen, transacties of operaties verrichten, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn om haar bedrijvigheid of handel te vergemakkelijken, te begunstigen of uit te breiden,

Ze kan zelfs haar maatschappelijk doel op een onrecht-'streekse wijze nastreven, door bijvoorbeeld haar installaties of constructies in huur of in leen te geven of deze in n of meerdere andere vennootschappen geheel of ten dele in te brengen,

Het maatschappelijk doel kan uitgebreid of beperkt worden door een wijziging van de statuten.

Zetel : 1000 Brussel, Keizerinlaan, 66.

B.Overt te nemen vennootschap :

Naam : H&E Wallonie

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Doel :

De doelstelling van de onderneming is, zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking:

-beheer en afbouwwerken van gebouwen: alle aanpassings- en onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en onroerend goed;

Vor-,

lldhouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

" handelingen op het gebied van veiligheid en reiniging van installaties en bijbehorende installaties;

" beheer en onderhoud van groene ruimtes: ontwerp en onderhoud van particuliere en openbare groene ruimtes, evenals onderhoud van fabriekswegen en -terreinen: uitstrooiing, herstelwerkzaamheden, aanpassingen;

" logistiek beheer: opslag, beheer, distributie en archiefvernietiging, opslag en verdeling werkkleding, opslag en distributie pakketten, opslag en distributie industrile onderdelen, alle werkzaamheden op het gebied van onderhoud, opslag en distributie verband houdende met industrile of commercile activiteiten;

" Archiefnummering: informatisering van gegevens;

" Administratieve diensten aan ondernemingen: secretariaat, informatiebeheer, communicatie, commercile diensten, tertiaire diensten verband houdende met industrile of commercile activiteiten;

En meer in het algemeen alle industrile, commercile, financile, roerende dan wel onroerende handelingen stellen en om het even welke wijze deelnemen in andere ondernemingen, wanneer dit rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met een van bovengenoemde doelstellingen, of van aard is de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere ondernemingen.

Zetel : Quai du Halage 10 4400 Flmalle

2.Datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap :

31 december 2013.

3.Rechten die de ovememende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen:

Er worden geen enkel speciaal recht dat aan aandeelhouders wordt toegekend, en er zijn geen houders van andere titels dan aandelen.

4.Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuurs organen van de te fuseren vennootschappen :

Er worden geen bijzondere voordelen aan de leden van de bestuurs organen van de te fuseren vennnootschappen toegekend.

Feicylettk LEfevAZ

Bestuurder Bestuurder

IfJci C9cayAL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

27/11/2013
MOD WORD 11.1Veler B Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffeR4 Mc r

1!1,111.11)PIJIJ i IIA Ys NOV 2015

GreffeN d'entreprise : 0400106291

Dnomination

(en entier) : ARCELORMITTAL BELGIUM

(en abrg)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : BOULEVARD DE L'IMPERATRICE 661000 BRUXELLES

(adresse complte)

Objet(s) de l'acte :DEPT DU PROJET DE FUSION D'ARCELORMITTAL INSURANCE BELGIUM, ARCELORMITTAL IT SUPPLY BELGIUM ET H&E WALLONIE AVEC ARCELORMITTAL BELGIUM DECIDE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU tg/NOVEMBRE 2013

PROJET DE FUSION tabli en application de l'article 719 du Code des Socits

par les conseils d'administration de :

ArcelorMittal Belgium S.A. et ArcelorMittal Insurance Belgium S.A.

Le prsent PROJET DE FUSION concerne la fusion par runion de toutes les actions en une seule main de la socit ArcelorMittal Insurance Belgium par la socit ArcelorMittal Belgium.

1.Dnomination sociale, forme, objet et sige social des socits participant l'opration :

A.Socit absorbante :

Dnomination : ARCELORMITTAL BELGIUM

Forme : Socit anonyme

Objet social :

La socit a pour objet, tant pour son compte que pour le compte de tiers, la fabrication et le commerce de tous produits mtallurgiques, l'exploitation, le commerce et l'amodiation de toutes mines, gisements de fer et de carrires, ainsi que le commerce de leurs produits, plus particulirement de tous combustibles, provenant ou non de ses propres exploitations,

La socit peut notamment, tant en Belgique qu' l'tranger, crer, acqurir, transformer, exploiter et faire exploiter toutes usines, mines, tablissements, ateliers, comptoirs et salles de vente, obtenir, acqurir, exploiter et cder tous brevets, licences, procds industriels, modles et marques de fabrique, pour autant que ceux ci se rapportent directement ou indirectement aux activits exerces par la socit.

La socit peut s'intresser de toute manire dans toutes socits ou entreprises, belges ou trangres, nonobstant le fait qu'elles poursuivent ou non un objet analogue, spcialement par voie de constitution, apport, change, cession, participation, souscription ou acquisition de droits sociaux, location, fusion, alliance ou association en participation.

Elle peut en gnral, tant en Belgique qu' l'tranger, faire toutes oprations industrielles, commerciales et financires, effectuer toutes transactions et oprations, tant mobilires qu'immobilires se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, son objet social ou qui seraient de nature faciliter, favoriser ou dvelopper son industrie ou son commerce.

Elle peut notamment poursuivre son objet d'une manire indirecte, par exemple en donnant en location ou prtant ses installations ou constructions ou en les apportant en tout ou en partie dans une ou plusieurs autres socits.

L'objet social peut tre tendu ou restreint par voie de modifications aux statuts.

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Sige social : Boulevard de l'Impratrice 661000 Bruxelles

B.Socit absorbe :

Dnomination : ArcelorMittal Insurance Belgium

Forme : Socit Anonyme

Objet social :

Etudier, conseiller et ngocier tous les types d'assurance, aussi bien en Belgique qu' l'tranger et dans les limites de la loi en vigueur ce sujet.

De manire gnrale, la socit peut, aussi bien en Belgique qu' l'tranger, raliser toutes les oprations commerciales, industrielles, financires, mobilires ou immobilires, et, de la mme manire, prendre part des entreprises, des association ou des socits, lorsque celles-ci ont un lien direct ou indirect avec ses objectifs ou sont de nature travailler la ralisation de ces objectifs ou d'en faciliter l'accomplissement.

Sige social : John Kennedylaan 51 9042 Gent

2.Date partir de laquelle les oprations de la socit absorbe sont considres du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la socit absorbante :

1 aot 2013

3.Droits assurs par la socit absorbante aux actionnaires de la socit absorbe qui ont des droits spciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposes leur gard :

II n'y a aucun droit spcial attribu des actionnaires et il n'y a pas de porteurs de titres autres que des actions.

4.Avantages particuliers attribus aux membres des organes de gestion des socits participantes :

Aucun avantage particulier n'a t ou ne sera attribu aux membres des organes de gestion des socits participant l'opration dcrite ci-avant.

PROJET DE FUSION tabli en application de l'article 719 du Code des Socits

par les conseils d'administration de :

ArcelorMittal Belgium S.A. et ArcelorMittal Supply Belgium S.A.

Le prsent PROJET DE FUSION concerne la fusion par runion de toutes les actions en une seule main de la socit ArcelorMittal IT Supply Belgium par la socit ArcelorMittal Belgium.

1.Dnomination sociale, forme, objet et sige social des socits participant l'opration :

A.Socit absorbante :

Dnomination : ARCELORMITTAL BELGIUM

Forme : Socit anonyme

Objet social :

La socit a pour objet, tant pour son compte que pour le compte de tiers, la fabrication et le commerce de tous produits mtallurgiques, l'exploitation, le commerce et l'amodiation de toutes mines, gisements de fer et de carrires, ainsi que le commerce de leurs produits, plus particulirement de tous combustibles, provenant ou non de ses propres exploitations.

La socit peut notamment, tant en Belgique qu' l'tranger, crer, acqurir, transformer, exploiter et faire exploiter toutes usines, mines, tablissements, ateliers, comptoirs et salles de vente, obtenir, acqurir, exploiter et cder tous brevets, licences, procds industriels, modles et marques de fabrique, pour autant que ceux ci se rapportent directement ou indireotement aux activits exerces par la socit.

La socit peut s'intresser de toute manire dans toutes socits ou entreprises, belges ou trangres, nonobstant le fait qu'elles poursuivent ou non un objet analogue, spcialement par voie de constitution, apport, change, cession, participation, souscription ou acquisition de droits sociaux, location, fusion, alliance ou association en participation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut en gnral, tant en Belgique qu' l'tranger, faire toutes oprations industrielles, commerciales et financires, effectuer toutes transactions et oprations, tant mobilires qu'immobilires se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, son objet social ou qui seraient de nature faciliter, favoriser ou dvelopper son industrie ou son commerce.

Elle peut notamment poursuivre son objet d'une manire indirecte, par exemple en donnant en location ou prtant ses installations ou constructions ou en les apportant en tout ou en partie dans une ou plusieurs autres socits.

L'objet social peut tre tendu ou restreint par voie de modifications aux statuts.

Sige social : Boulevard de l'Impratrice 661000 Bruxelles

B.Socit absorbe :

Dnomination : ArcelorMittal IT Supply Belgium

Forme : Socit Anonyme

Objet social :

La socit a pour objet, tant en Belgique qu' l'tranger :

-le conseil et la prise en charge de tous travaux, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, en matire de traitement de l'information, et notamment la production et la distribution de prestations de services informatiques tels que serveurs informatiques (ordinateurs centraux, serveurs d'application), les rseaux et services de tlcommunication (voix et donnes) et les quipements ncessaires, les postes de travaux individuels (micro-ordinateurs, stations de travail et terminaux) ; l'achat et la vente de tout matriel informatique, hardware, software et plus gnralement tous biens et quipements ncessaires son activit ; toutes tudes informatiques de gestion, la conception gnrale des modles d'activit et de processus des systmes d'information, la mise en oeuvre et le suivi contractuel et technique des systmes d'information, leur dveloppement et leur maintenance ;

-le conseil et la prise en charge de tous travaux, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, en matire de traitement de l'information, notamment de toutes tudes informatiques de gestion, la conception gnrale des modles d'activit et de processus des systmes d'information, la mise en Suvre et le suivi contractuel et technique des systmes d'information, leur dveloppement et leur maintenance

-la cration, l'acquisition, l'exploitation, la prise de participation ou la gestion de toutes entreprises ou socits ayant un objet similaire ou connexe et dont l'activit serait susceptible de dvelopper les affaires de la socit ;

-et plus gnralement, toutes oprations financires, mobilires, immobilires ou commerciales de nature favoriser le dveloppement des affaires de la socit.

Toute activit assujettie une rglementation d'accs la profession sera effectue pour compte de la socit par des personnes dment agres.

Sige social : rue de la Vieille Fosse 1 4400 Flmalle

2.Date partir de laquelle les oprations de la socit absorbe sont considres du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la socit absorbante

31 dcembre 2013

3.Droits assurs par la socit absorbante aux actionnaires de la socit absorbe qui ont des droits spciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposes leur gard :

Il n'y a aucun droit spcial attribu des actionnaires et il n'y a pas de porteurs de titres autres que des actions.

4.Avantages particuliers attribus aux membres des organes de gestion des socits participantes :

Aucun avantage particulier n'a t ou ne sera attribu aux membres des organes de gestion des socits participant l'opration dcrite ci-avant.

PROJET DE FUSION

tabli en application de l'article 719 du Code des Socits

par les conseils d'administration de ;

ARCELORMITTAL BELGIUM S.A. et H&E Wallonie S.A.

,r Le prsent PROJET DE FUSION concerne la fusion par runion de toutes les actions en une seule main de

la socit H&E Wallonie par la socit ArcelorMittal Belgium.

1Dnomination sociale, forme, objet et sige social des socits participant l'opration :

A.Socit absorbante :

Dnomination : ARCELORMITTAL BELGIUM

Forme ; Socit anonyme

Objet social :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge La socit a pour objet, tant pour son compte que pour le compte de tiers, la fabrication et le commerce de tous produits mtallurgiques, l'exploitation, !e commerce et l'amodiation de toutes mines, gisements de fer et de carrires, ainsi que le commerce de leurs produits, plus particulirement de tous combustibles, provenant ou non de ses propres exploitations.

La socit peut notamment, tant en Belgique qu' l'tranger, crer, acqurir, transformer, exploiter et faire exploiter toutes usines, mines, tablissements, ateliers, comptoirs et salles de vente, obtenir, acqurir, exploiter et cder tous brevets, licences, procds industriels, modles et marques de fabrique, pour autant que ceux ci se rapportent directement ou indirectement aux activits exerces par la socit.

La socit peut s'intresser de toute manire dans toutes socits ou entreprises, belges ou trangres, nonobstant le fait qu'elles poursuivent ou non un objet analogue, spcialement par voie de constitution, apport, change, cessicn, participation, souscription ou acquisition de droits sociaux, location, fusion, alliance ou association en participation.

Elle peut en gnral, tant en Belgique qu' l'tranger, faire toutes oprations industrielles, commerciales et financires, effectuer toutes transactions et oprations, tant mobilires qu'immobilires se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, son objet social ou qui seraient de nature faciliter, favoriser ou dvelopper son industrie ou son commerce.

Elle peut notamment poursuivre son objet d'une manire indirecte, par exemple en donnant en location ou prtant ses installations ou constructions ou en les apportant en tout ou en partie dans une ou plusieurs autres socits.

L'objet social peut tre tendu ou restreint par voie de modifications aux statuts.

Sige social : Boulevard de l'impratrice 661000 Bruxelles

B.Socit absorbe :

Dnomination : H&E Wallonie

Forme ; Socit Anonyme

Objet social :

La socit a pour objet, tant en Belgique qu' l'tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation :

'La gestion et les travaux de second oeuvre des btiments :tous travaux d'amnagement et d'entretien des btiments et du patrimoine immobilier ;

" Les travaux lis la scurit et au nettoyage des installations et annexes ;

'La gestion d'espaces verts et les travaux en espaces verts et jardinage : tous travaux de cration, d'amnagement et d'entretien des espaces verts privs ou publics ainsi que tous les travaux d'entretiens des voiries et abords d'usines : pandages, rparations, amnagements ;

'La gestion et les travaux de logistique : stockage, gestion, distribution et limination d'archives, stockage et distribution des costumes de travail, stockage et distribution de colis, stockage et distribution de pices industrielles, toutes les oprations de manutention, de stockage et de distribution lies une activit industrielle ou commerciale ;

'La numrisation d'archives ; informatisation de donnes de tous types ;

" Les services administratifs aux entreprises : secrtariat, gestion de l'information, communication, services commerciaux, tous services tertiaires rpondant aux besoins d'une activit industrielle ou commerciale ;

Et plus gnralement, toutes oprations industrielles, commerciales, financires, mobilires ou immobilires pouvant se rattacher, directement ou indirectement l'un des objets spcifis ci-dessus, ou de nature favoriser la ralisation de ceux-ci, en ce compris la prise de participation dans d'autres socits.

Et galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres socits.

Sige social : Quai du Halage 10 4400 Flmalle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rserv

Moniteur belge

Volet B - Suite

2.Date partir de laquelle les oprations de la socit absorbe sont considres du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la socit absorbante :

31 dcembre 2013

3.Droits assurs par la socit absorbante aux actionnaires de la socit absorbe qui ont des droits spciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposes leur gard :

Il n'y a aucun droit spcial attribu des actionnaires et il n'y a pas de porteurs de titres autres que des actions.

4.Avantages particuliers attribus aux membres des organes de gestion des socits participantes :

Aucun avantage particulier n'a t ou ne sera attribu aux membres des organes de gestion des socits participant l'opration dcrite ci-avant.

V " e1 jis Lz ij

" i ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 08.07.2013 13286-0579-296
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 04.07.2013 13273-0568-072
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 02.07.2013 13264-0438-068
04/09/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 28.08.2012 12494-0270-249
28/08/2012
Mod 2.7

Copie publire aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

IMIN9,11p1

g enI_pc

~7 AUG 2012

Greffe

N d'entreprise : 0400106291

Dnomination

(en entier) : ARCELORMITTAL BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : BOULEVARD DE L'IMPERATR10E 66 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : Extrait des dlibrations du Conseil d'administration du 27 juillet 2012 - dlgu la gestion journalire

1.Le Conseil prend acte de la dmission de Monsieur Joao FEUX DA SELVA de ses fonctions de dlgu i la gestion journalire et lui retire tous les pouvoirs spciaux qui lui avaient t confrs, avec effet au 31 juillet; 2012.

" 2.Conformment l'article 20 des statuts, le Conseil nomme la date du ler aot 2012 Monsieur Bernard DEHUT en qualit de dlgu la gestion journalire et lui dlgue la gestion journalire de la socit ainsi que la reprsentation de la socit en ce qui concerne cette gestion.

Les prcisions et restrictions suivantes sont rappeles concernant les pouvoirs de gestion journalire confrs Monsieur Bernard DEHUT :

-ces pouvoirs sont limits aux domaines relevant de l'activit des clusters de Lige et La Praye;

-dans les matires relevant des clusters de Lige et La Praye, la socit est valablement engage ;

i.par la signature conjointe de M. Bernard DEHUT et d'un dlgu de pouvoirs spciaux agissant lui-mme

dans les limites de son mandat ;

ii.en l'absence de M. Bernard DEHUT, par la signature conjointe de deux dlgus de pouvoirs spciaux

agissant eux-mmes dans les limites de leur mandat ;

iii,ou la signature conjointe de Monsieur Bernard DEHUT avec un autre dlgu la gestion journalire.

-pour les matires relevant conjointement des clusters de Lige et La Praye ET Gent, Genk et Geel, M.

Bernard DEHUT engage la socit avec Monsieur Wim Van Gerven,

i.soit en signant conjointement ;

ii.soit par la signature conjointe d'un mandataire spcialement dsign cet effet par M. Bernard DEHUT

pour le cluster de Lige et La Praye ET d'un mandataire spcialement dsign cet effet par le dlgu la

gestion journalire des clusters de Gent, Genk et Geel pour les clusters de Gent, Genk et Geel.

3.Dlgation de pouvoirs spciaux : Monsieur Bernard DEHUT, conjointement avec un administrateur, est autoris confrer des pouvoirs spciaux toute personne qu'il dsignera concernant les clusters de Lige et La Praye. Ces dlgations de pouvoirs spciaux seront notifies au Conseil d'administration.

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Robrecht HIMPE rsident

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

28/08/2012
Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

!Md 2.0

~.--[1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111111*I11.11U111111 in

rl 7 AUG 2012

~ '

Griffie

Ondernemingsnr : 0400106291

Benaming

(voluit) : ARCELORMITTAL BELGIUM

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KEIZER1NLAAN 661000 BRUSSELS

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 27 Juli 2012 - Afgevaardigde van het dagelijks bestuur

1.0e Raad neemt kennis van het ontslag van de Heer Joao FELIX DA SILVA als afgevaardigde van het: ' dagelijks bestuur en trekt hem de verleende algemene en bijzondere volmachten voor het dagelijks bestuur in,; met ingang vanaf 31 Juli 2012.

2.Overeenkomstig artikel 20 van de statuten benoemt de Raad van Bestuur, met ingang vanaf 1 Januari' 2010, de Heer Bernard DEHUT als afgevaardigde van het dagelijks bestuur en draagt hem het dagelijks bestuur op van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat betreft dit dagelijks bestuur. '

De volmachten voor het dagelijks bestuur van de Heer Bernard DEHUT worden als volgt verfijnd en beperkt

a.De volmachten worden beperkt tot die aangelegenheden die betrekking hebben op de activiteit van de clusters van Lige en La Praye ;

b,Voor de aangelegenheden die behoren tot de clusters van Lige en La Praye, wordt de vennootschap geldig verbonden door :

i.de gezamenlijke handtekening van de Heer Bernard DEHUT en een bijzondere volmachthouder die binnen de beperkingen van zijn mandaat handelt;

lijn afwezigheid van de Heer Beenar DEHUT, door de gezamenlijke handtekening van twee bijzondere volmechthouders die binnen de beperkingen van hun mandaat handelen;

iii,of de gezamenlijke handtekening van de Heer Benard DEHUT en een andere afgevaardigde dagelijks bestuur.

c.Voor die aangelegenheden die behoren tot de clusters van Lige en La Praye EN de clusters van Gent,; Genk en Geel, verbinden de Heer Bernard DEHUT en de Heer Wim VAN GERVENde vennootschap geldig; door,

i.Metzij gezamenlijk te tekenen;

ii.hetzij door de gezamenlijke ondertekening met een volmachthouder, die hiervoor speciaal werd aangesteld door de Heer Bernard DEHUT voor die aangelegenheden die behoren tot de cluster van Lige en. La Praye EN van een volmachthouder, die hiervoor speciaal werd aangesteld door de afgevaardigde van het; dagelijks bestuur voor de clusters van Gent, Genk en Geel voor die aangelegenheden die behoren tot de, clusters van Gent, Genk en Geel.

3,Afvaardiging van bijzondere volmachten ; de Heer Bernard DEHUT is gemachtigd om, niet een: bestuurder, bijzondere volmachten te verlenen aan elke persoon die hij hiervoor zal aanduiden, voor die. aangelegenheden die behoren tot de clusters van Lige en La Praye. Deze afvaardigingen van bijzondere" volmachten zullen medegedeeld worden aan de Raad van Bestuur,

obrecht H MP orzitte

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

15/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 07.06.2012 12161-0476-059
12/06/2012
; ~ "

1119d 2.1

Copie publire aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

BRUXELLES

'0 1 JUN 2012

Greffe

llIHIIll 1111 IIVI I I I I I IVI

*12103808*

R

M~

W d'entreprise : 0400106291

Dnomination

(en entier): ARCELORMITTAL BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : BOULEVARD DE L'IMPERATRICE 66 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : Extrait des dlibrations de l'assemble gnrale ordinaire du 14 mai 2012. renouvellement de mandat des adminisrateurs.

L'assemble renouvelle l'unanimit pour trois ans les mandats des administrateurs, Messieurs Robrecht Himpe, Vijay Goyal, Francis Lefvre, Jacques Plerin et Geert Van Poelvoorde. Ces mandats seront exercs titre gratuit et viendront chance l'issue de l'assemble gnrale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.

Francis LEFEVRE Jacques PELERIN

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

12/06/2012
Me) Mod2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111411111all

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0400106291

Benaming

(voluit) : ARCELORMITTAL BELGIUM

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KEIZERINLAAN 66 1000 BRUXELLES

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 14 Mei 2012. Vernieuwing van Bestuurders.

De Vergadering herbenoemt niet eenparigheid van stemmen als Bestuurders de heren Robrecht Himpe, Vijay Goya], Franis Lefvre, Jacques Plerin en Geert Van Poelvoorde. Hun mandaat, dat gratis zal uitgeoefend worden,komt te vervallen na afloop van de algemene vergadering die zich over de rekeningen van het boekjaar 2014 zal uitspreken

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge" Francis LEFEVRE Jacques PELERIN

" Bestuurder BestuurderOp de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 04.06.2012 12150-0327-068
10/01/2012


Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe2.80e 111

,`~ ~ i~~ n i ~

~,t -~~~,~~~~.~~.

Greffe

" iaooeeos*

ijill

R:

Mo b

Dnomination : ArcelorMittal Belgium

Forme juridique : socit anonyme

Sige : 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Impratrice, 66

N d'entreprise : 0400.106.291

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS REUN1ON DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

D'un procs-verbal dress le 12/12/2011 par Matre France ANDRIS, notaire associ de la Socit Prive Responsabilit Limite dnomme Renaud PIRMOLIN et France ANDRIS Notaires associs , ayant son sige social 4000 Lige, rue des Augustins, 38, enregistr Lige. I, il a t extrait ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemble gnrale dcide d'ajouter un cinquime alina l'article 16 des statuts, lequel stipule :

Les runions du conseil d'administration, en ce compris les dlibrations et votes, peuvent, sur proposition de son prsident, tre tenues via tout moyen de tlcommunication, notamment oral ou visuel, qui permette des dbats entre des participants gographiquement loigns. Dans ce cas, la runion est rpute se tenir au sige social et tous les administrateurs y participant tre prsents.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemble confre au conseil d'administration tous pouvoirs pour l'excution des rsolutions prises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Renaud PIRMOLIN et/ou France ANDRIS, notaire associ

Documents dposs en mme temps : expdition de l'acte; coordination des statuts en franais. et en nerlandais.

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

10/01/2012


~-......-S~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111.11tIMIMII!I

Vc behc

aan

Belc Staat

28DEC. 2011

C ~~r

`:~~;JC~i~~ ~a

GriffieBenaming

(voluit) ArcelorMittal Belgium

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Keizerinlaan, 66

Ondernemingsnr : 0400.106.291

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING - VERGADERING VAN RAAD VAN BESTUUR

Aan een proces-verbaal opgemaakt op 12/12/2011 door Meester France ANDRIS, geassocieerd notaris van! de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd Renaud PIRMOLIN et France ANDRIS

 Notaires associs , met maatschappelijke zetel in de rue des Augustins, 38 te 4000 Luik, ter registratie! aangeboden, werd het onderstaande ontleend:

EERSTE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist om een vijfde lid toe te voegen aan artikel 16 van de statuten, dat luidt als; volgt:

Deze vergaderingen van de raad van bestuur, inclusief de beraadslagingen en de stemmingen, kunnen op voorstel van de voorzitter verlopen via elk telecommunicatiemiddel, onder meer mondeling of visueel, dal; debatten tussen geografisch van elkaar verwijderde deelnemers mogelijk maakt. In dit geval wordt de vergadering geacht plaats te vinden op de zetel en worden alle deelnemende bestuurders geacht aanwezig te! zijn.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering kent aan de raad van bestuur alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van de genomen; besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Renaud Pirmolin en/of France ANDRIS, geassocieerde notaris

Tegelijkertijd neergelegd : expeditie proces-verbaal, gecordineerde statuten in het Frans en in het!

Nederlands.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

22/12/2011
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I1I II II II I I II III Hl

" 11191833"

_,i-Ji~ ~~

~~....

V

beh

aa

Bel

Star

V 2 6/e 2011

Griffie

Benaming

(voluit) : ArcelorMittal Belgium

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Keizerinlaan, 66

Ondernemingsnr : 0400.106.291

Voorwerp akte : vervanging van macht

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris France ANDRIS, te Lige, op 511212011, geregistreerd te Lige 1, dat :

1/ Mevrouw HAMENDE Pascale Christiane Colette Marie, geboren te Charleroi op 28 mei 1966, echtgenote van de heer HAINAUT Philippe Raoul Joseph Paul Ghislain, woonachtig in 4031 Luik, rue de la Belle-Jardinire,; 268. Nationaal nummer, vermeld met haar uitdrukkelijke toestemming: 66.05.28-010-86

2/ De heer DUBOIS Andr Maurice Paul, geboren te Luik op 24 augustus 1963, woonachtig in 4870; TROOZ, rue Bois Lemoine, 45.

DIE, gebruik makende van de mogelijkheid van vervanging voorzien in de volmacht die hen werd verleend: door de heer PELERIN Jacques Albert Mario Oscar, geboren te Luik op 8 mei 1951, echtgenoot van mevrouw BOINEM Michle, woonachtig in 4130 Esneux, rue des Hrissons, 4, en de heer LEFEVRE Francis Xavier Louis Hadelin Ghislain, geboren te Ciney op 3 september 1959, weduwnaar, woonachtig in 5100 Namen, rue du, Vieux Fermier 36, handelend als bestuurders van de naamloze vennootschap ArcelorMittal Belgium , waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Keizerinlaan, 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0400.106.291, benoemd tot deze functies door de: algemene vergaderingen van respectievelijk 23 september 2008 en 30 juni 2006; volmacht opgesteld krachtens; akte verleden voor Meester France ANDRIS, ondergetekende notaris, op 23 september 2009 en waarvan een` afschrift als bijlage hieraan gehecht blijft, zich hebben laten vervangen door:

De heer VAN CAENEGEM Piet Gaspard Marcel, geboren te Gent op 10 september 1968, echtgenoot van; mevrouw VANDAMME Caroline Augusta Agnes, woonachtig in 9052 Gent, Hutsepotstraat, 145 bus A.

Aan wie ze alle bevoegdheden doorgeven die aan hen werden verleend door de voornoemde heren Jacques PELERIN en Francis LEFEVRE, krachtens bovenbedoelde akte en dit zonder enige uitzondering.

Opdat de heer Piet VAN CAENEGEM door middel hiervan gebruik zou kunnen maken van al zijn' bevoegdheden net zoals de comparanten zelf het recht hebben om dit te doen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Renaud Pirmolin en/of France ANDRIS, geassocieerde notaris

Tegelijkertijd neergelegd : expeditie proces-verbaal .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2011- Annexes du Moniteur belge

22/12/2011
~Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

E] rP

C' G~ r-

~ 7`7<'

l~

Greffe

111 11111111111 1111

*11191836*

R

Mo b

Dnomination : ArcelorMittal Belgium

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Boulevard de l'Impratrice, 66 1000 Bruxelles

N d'entreprise : 0400.106.291

Objet de l'acte : Substitution de pouvoirs

D'un procs-verbal dress le 5/12/2011 devant Matre France ANDRIS, notaire associ de la Socit Prive Responsabilit Limite dnomme "Renaud PIRMOLIN et France ANDRIS Notaires associs", ayant son sige social 4000 Lige, rue des Augustins, 38, enregistr Lige I, le 6/12/2011 volume 190 folio 58 numro 16, il a t extrait ce qui suit :

1/ Madame HAMENDE Pascale Christiane Colette Marie, ne Charleroi le 28 mai 1966, pouse de Monsieur'

HAINAUT Philippe Raoul Joseph Paul Ghislain, domicilie 4031 Lige, rue de la Belle-Jardinire, 268.

Numro national mentionn de son accord exprs : 66.05.28-010-86

2! Monsieur DUBOIS Andr Maurice Paul, n Lige le 24 aot 1963, domicili 4870 TROOZ, rue Bois Lemoine, 45.

LESQUELS, usant de la facult de substitution prvue en la procuration que leur a confre Monsieur PELERIN Jacques Albert Mario Oscar, n Lige, le 8 mai 1951, poux de Madame BOINEM Michle, domicili 4130: Esneux, rue des Hrissons, 4, et Monsieur LEFEVRE Francis Xavier Louis Madelin Ghislain, n Ciney le 3 septembre 1959, veuf, domicili 5100 Namur, rue du Vieux Fermier 36, agissant en qualit d'administrateurs de la socit anonyme ArcelorMittal Belgium , dont le sige est tabli 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Impratrice, 66, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numro 0400.106.291, nomms ces fonctions par; assembles gnrales respectivement du 23 septembre 2008 et du 30 juin 2006 ; procuration dresse aux termes; d'un acte pass devant Maitre France ANDRIS, notaire soussign, en date du 23 septembre 2009 et dont une; expdition restera ci-annexe, a, par ces prsentes, substitu en ses lieu et place:

Monsieur VAN CAENEGEM Piet Gaspard Marcel, n gent le 10 septembre 1968, poux de Madame VANDAMME Caroline Augusta Agnes, domicili 9052 Gent, Hutsepotstraat, 145 boite A

Auquel ils transmettent tous les pouvoirs eux confrs par Messieurs Jacques PELERIN et Francis LEFEVRE,: prcits, en vertu de l'acte susvis sans aucune exception.

Voulant qu'au moyen des prsentes, Monsieur Piet VAN CAENEGEM puisse faire usage, de tous ses pouvoirs comme les comparants eux-mmes ont le droit de le faire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, Renaud PIRMOLIN et/ou France ANDRIS

notaires associs

Documents dposs en mme temps : expdition de l'acte ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2011- Annexes du Moniteur belge

13/10/2011
&an j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Mod 2.0

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0400106291

Benaming

(voluit) : ARCELORMITTAL BELGIUM

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KEIZERINLAAN 66 1000 BRUSSELS

Onderwerp akte : uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 20 Mei 2011 en de Algemene Vergadering van 24 Juni 2011. Bestuurders en Commissaris - Herbenoeming.

De Raad van Bestuur erkent het ontslag van hun mandaat van de Heren Jean-Christophe Kennel en Hedwig Vergote.

De vergadering vernieuwt met eenparigheid van stemmen voor drie jaar het mandaat van Deloitte, vertegenwoordigd door Kathleen De Brabander en Laurent Weerts.

Robrecht HIMPE Voorzitter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

41p

1110011111111111

*11154138*

ui

E SI

26/09/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 20.09.2011 11550-0145-211
23/08/2011
Copie publire aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

N d'entreprise : 0400106291

Dnomination

(en entier): ARCELORMITTAL BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : BOULEVARD DE L'IMPERATRICE 66 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : Extrait des dlibrations du Conseil d'administration du 20 mai 2011 et de l'assemble gnrale ordinaire du 24 Juin 2011 - dmission d'administrateurs et mandat du commissaire - renouvellement

Le Conseil d'administration prend acte de la dmission de leur mandat d'administrateur de MM. Jean-Christophe Kennel et Hedwig Vergote.

L'assemble renouvelle l'unanimit pour trois ans le mandat de Deloitte, reprsent par Mme Kathleen De Brabander et M. Laurent Weerts.

Robrecht HIMPE Prsident

. ....

Mentionner sur la dernire page du Volet El : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

naad 2.1

UI

*11128767*

R

Mo.

b

13/07/2011
Copie publire aux annexes du Moniteur beige aprs dpt de l'acte au greffe

Mai 2.1

*iiioeast *

t

R

Mo

b

BRUXELL~~

~ t 'r

r , ~,.1 _"

Greffe "

!1

N d'entreprise : Dnomination

(en entier) : Forme juridique : Sige : Objet de l'acte :

400106291

ARCELORMITTAL BELGIUM

SOCIETE ANONYME

BOULEVARD DE L'IMPERATRICE 66 1000 BRUXELLES

Dpt conformment l'article 556 du Code des socits

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rsolution unanime des actionnaires en date du 1% ion 2011

approuvant, conformment l'article 556 du Code des socits, les

dispositions d'un contrat de crdit de USD 500 Millions obtenu auprs de la ING Bank N.V. et d'autres qui entranent l'exigibiit anticipe des crdits, s'il se produit un changement de contrle de la socit et notamment la Clause 8.7 du contrat (mandatory prepayment - change of control).

ADMINISTRATEUR le Prsident

. c_.

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 30.06.2011 11251-0311-061
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 28.06.2011 11235-0288-060
28/06/2011
Ne d'entreprise : 0400.106.291.

Dnomination

(en entier): ARCELORMITTAL BELGIUM

Forme juridique : socit anonyme

Sige : 1000 Bruxelles, boulevard de l'Impratrice 66

Objet de l'acte : Fusion par absorption de la socit anonyme ARCELOR MITTAL GLOBAL FINANCE - Augmentation de capital Modification aux statuts

D'un procs-verbal dress par matre Johan KIEBOOMS, Notaire associ Antwerpen, le quatorze juin

deux mille onze ;

IL RSULTE QUE :

L'assemble gnrale extraordinaire de la socit anonyme "ARCELORMITTAL BELGIUM", tablie . 1000 Bruxelles, boulevard de l'Impratrice 66, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, inscrite dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des entreprises sous le numro d'entreprise 0400.106.291 et assujettie la TVA ;

A DECIDE ENTR'AUTRES :

I. A la proposition du conseil d'administration, conformment t'article 695, dernier alina du Code des

Socits, d'tre d'accord avec la renonce la rdaction par le commissaire

- de la dclaration concernant le rapport d'change cit dans le projet de fusion,

- et du rapport sur le projet de fusion,

dont il est question l'article 695, alina 1, 2, 3 et 4 du Code des Socits.

2. Conformment au projet de fusion, la fusion par absorption de ta socit anonyme "ARCELOR MITTAL GLOBAL FINANCE", tablie 1000 Bruxelles, boulevard de l'Impratrice 66, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, inscrite dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des entreprises sous le numro d'entreprise 0885.638.011 et assujettie partiellement la TVA (socit absorbe), par la socit anonyme "ARCELORM1TTAL BELGIUM", tablie 1000 Bruxelles, boulevard de l'Impratrice 66, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, inscrite dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des entreprises sous le numro d'entreprise 0400.106.291 et assujettie la TVA (socit absorbante), par absorption par cette dernire de l'intgralit du patrimoine, activement et passivement de la socit, rien except ni rserv, sur base d'un bilan cltur le 31 dcembre 2010.

Toutes les oprations ralises par la socit absorbe depuis le 1 janvier 2011 seront rputes avoir t faites du point de vue comptable pour le compte de la socit absorbante, charge pour cette dernire :

1/ d'attribuer l'actionnaire "ARCELOR INVESTMENT SA" sept cent cinquante et un mille quatre cent qurante-huit actions (751.448) nouvelles actions entirement libres de la socit absorbante, sans dsignation de valeur, qui auront les mmes droits et avantages que les actions existantes, sous rserve qu'elles ne donneront pas droit au dividende qui sera distribu sur le rsultat de l'exercice 2010; elles participeront aux rsultats partir du 1' janvier 2011; vu d'une part la faible valeur d'une action et d'autre part l'accord de l'actionnaire "VULCAIN HOLDING" ce sujet, il ne sera pas attribu d'action nouvelle celle-ci;

2/ de supporter tout le passif de la socit absorbe, de remplir tous ses engagements et d'excuter toutes ses obligations, de supporter tous les frais, impts et charges quelconques qui rsultent de la fusion et de garantir les administrateurs de la socit contre toutes actions.

3. D'augmenter te capital d'un montant de cinq cent quarante-deux millions cinq cent soixante et un mille cinq cent euros (E.542.561.500,00), pour te porter de sept cents cinquante millions six cent nonante-trois mille' trois euros cinquante-six cents ( .750.693.003,56) un milliard deux cent nonante-trois millions deux cent cinquante quatre mille cinq cent et trois euros cinquante-six cents (E.1.293.254.503,56) par cration de sept; cent cinquante et un mille quatre cent qurante-huit actions (751.448) nouvelles actions, sans dsignation de valeur nominale, qui auront les mmes droits et avantages que les actions existantes, sous rserve qu'elles ne: donneront pas droit au dividende qui sera distribu sur le rsultat de l'exercice 2010; elles participeront aux rsultats partir du ler janvier 2011.

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

naod 2.0

Voet B

Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Rserv

au

Moniteur

belge

1111111J111111111,11,1j1R111111111111

.16 -06- 2011

Greffe

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

4. D'acter que le patrimoine entier de la socit absorbe " ARCELOR MITTAL GLOBAL FINANCE " est transfr titre universel la socit absorbante " ARCELORMITTAL BELGIUM ".

5. De remplacer le texte de l'Article 5 : Capital social par le texte suivant:

"Le capital social est fix un milliard deux cent nonante-trois millions deux cent cinquante quatre mille

cinq cent et trois euros cinquante-six cents (.1.293.254.503,56).

Il est divis en quatre millions neuf cent septante-cinq mille cinq cent vingt-six (4.975.526) actions sans

dsignation de valeur nominale.

Le capital social est intgralement et inconditionnellement souscrit et entirement libr.".

- POUR EXTRAIT ANALYTIQUE -

- Johan KIEBOOMS, Notaire associ, -

Dpt simultan : Expdition du procs-verbal dd. 14 juin 2011,

avec en annexe : actifs et passifs, quatre procurations, statuts

coordonns et extrait..

Extrait sans mention de registration dlivr avec le seul but de dposer au greffe de tribunal de commerce.

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto " Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Rserv

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2011- Annexes du Moniteur belge

28/06/2011
f11.40`

`. ~ 1111111WCWNWVq'N~ItlW~tl~N~l

z,..e~, x11098873"

Mal 2.0

r ,

.. .~ .~

811

.16 -06- 2011

Griffie

Luik .B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400.106.291.

Benaming

(voluit) : "ARCELORMITTAL BELGIUM"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Keizerinlaan 66

Onderwerp akte : Fusie door overneming van de naamloze vennootschap "ARCELOR MITTAL GLOBAL FINANCE" Kapitaalverhoging - Statutenwiiziginq

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op veertien

juni tweeduizend en elf;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ARCELORMITTAL BELGIUM", gevestigd te 1000 Brussel, Keizerinlaan 66, in het gerechtelijk arrondissement Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0400.106.291 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Op voorstel van de raad van bestuur van de vennootschap, om overeenkomstig artikel 695, laatste lid van

het Wetboek van vennootschappen in te stemmen met de verzaking aan het opstellen door de commissaris

van de vennootschap

- van de verklaring betreffende de ruilverhouding vermeld in het fusievoorstel,

- en van het verslag over het fusievoorstel,

waarvan sprake in artikel. 695, lid 1, 2, 3 en 4 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Tot fusie, overeenkomstig het fusievoorstel, door overneming van het volledig actief en passief vermogen, niets voorbehouden noch uitgezonderd, van de naamloze vennootschap "ARCELOR MITTAL GLOBAL FINANCE", gevestigd te 1000 Brussel, Keizerinlaan 66, in het gerechtelijk arrondissement Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0885.638.011 en geregistreerd als gemengd B.T.W.-plichtige (overgenomen vennootschap), door de naamloze vennootschap "ARCELORMITTAL BELGIUM", gevestigd te 1000 Brussel, Keizerinlaan 66, in het gerechtelijk arrondissement Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0400.106.291 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige (overnemende vennootschap), op grond van een balans afgesloten per 31 december 2010.

Alle door de overgenomen vennootschap gestelde verrichtingen sedert 1 januari 2011 zullen vanuit boekhoudkundig standpunt worden geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap, op last voor deze vennootschap :

1/ om aan de aandeelhouder "ARCELOR INVESTMENT SA" zevenhonderd nenvijftig duizend vierhonderd achtenveertig (751.448) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de overgenomen vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde, toe te kennen, die dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de bestaande aandelen, onder voorbehoud dat zij geen recht zullen geven op het dividend dat zal worden uitgekeerd op het resultaat van het boekjaar 2010; zij zullen delen in de winst vanaf 1 januari 2011; gezien, enerzijds, de lage waarde van een aandeel, en anderzijds, het akkoord dienaangaande van de aandeelhouder "VULCAIN HOLDING", wordt er geen nieuw aandeel toegekend aan laatstgenoemde;

2/ al het passief van de overgenomen vennootschap te dragen, al haar verplichtingen na te komen en de verbintenissen uit te voeren, alle kosten, lasten en belastingen te dragen welke voortvloeien uit de fusie en de oude bestuurders te vrijwaren tegen elke vordering.

3. Om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vijfhonderd tweenveertig miljoen vijfhonderd eenenzestig duizend vijfhonderd euro ( .542.561.500,00), om het van zevenhonderd vijftig miljoen zeshonderd driennegentig duizend en drie euro zesenvijftig cent (E.750.693.003,56) te brengen op n miljard tweehonderd driennegentig miljoen tweehonderd vierenvijftig duizend vijfhonderd en drie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon hen aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

" aan het

Belgisch

Staatsblad

euro zesenvijftig cent (E. 1.293.254.503,56) door uitgifte van zevenhonderd eenenvijftig duizend vierhonderd achtenveertig (751.448) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde, die dezelfde rechten en voordelen zulten hebben als de bestaande aandelen, onder voorbehoud dat zij geen recht zullen geven op het dividend dat zal worden uitgekeerd op het resultaat van het boekjaar 2010; zij zullen delen in de winst vanaf 1 januari 2011.

4. Te notuleren dat het volledig vermogen van de overgenomen vennootschap "ARCELOR MITTAL GLOBAL FINANCE" overgaat onder algemene titel naar de overnemende vennootschap "ARCELORMITTAL BELGIUM".

5. Om de tekst van Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op n miljard tweehonderd driennegentig miljoen

tweehonderd vierenvijftig duizend vijfhonderd en drie euro zesenvijftig cent (.1.293.254.503,56).

Het is verdeeld in vier miljoen negenhonderd vijfenzeventig duizend vijfhonderd zesentwintig (4.975.526)

aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort."

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan KIEBOOMS, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen

dd. 14 juni 2011, met in bijlage : actief en passief, vier

volmachten, gecordineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/05/2011
Mod 2.1

Copie publire aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

1111111111111.11,11,1111IIIIIIIII

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au versa : Nom et signature

N d'entreprise : 0400106291

Dnomination

(en entier) : ARCELORMITTAL BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : BOULEVARD DE L'IMPERATRICE 66 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : Dpt du projet de fusion av$c Arcelor Mittal Global Financ dcid par le Conseil d'administration du `avril 2011

~' " ~

A~c nir.strateur

y J Ay GoyAL

Administrateur

GEER VAN Pa Ft. VOie..i,F

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

02/05/2011
Mod 20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

V A N PoE1r.VooRa

GEeR.

~~

~iky R. 2011

r

i 111111 llI liI IIiI IllI uh uh iIII 1111 IIi

" 11065936'

0400106291

ARCELORMITTAL BELGIUM

N.V.

KEIZERINLAAN 661000 BRUSSEL

Fusievoorstel voor fusie door overneming van ArcelorMittal Global Finance N.V. door ArcelorMittal Belgium N.V., opgesteld door de Raad van Bestuur op18April 2011

es urd er Bestuurder

V " Ay 6oyAL

tillommeme,

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit)

Rechtsvorm :

Zetel :

Onderwerp akte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

14/02/2011
Mod2.1

Copie publire aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe1111till!E11111111111

latiMUES

01 O22O11

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

N d'entreprise : 0400106291

Dnomination

(en entier): ARCELORMITTAL BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : BOULEVARD DE L'IMPERATRICE 66 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : Extrait des dlibrations du Conseil d'administration du 22 dcembre 2010 - dlgu la gestion journalire

1.Le Conseil prend acte de la dmission de Monsieur Marc VEREECKE de ses fonctions de dlgu la gestion journalire et lui retire tous les pouvoirs spciaux qui lui avaient t confrs, avec effet au 15 dcembre 2010.

2.Conformment l'article 20 des statuts, le Conseil nomme la date du 15 dcembre 2010 Monsieur Wim Van Gerven en qualit de dlgu la gestion journalire et lui dlgue la gestion journalire de la socit ainsi que la reprsentation de la socit en ce qui concerne cette gestion.

Les prcisions et restrictions suivantes sont rappeles concernant les pouvoirs de gestion journalire confrs Monsieur Wim Van Gerven :

a. ces pouvoirs sont limits aux domaines relevant de l'activit des clusters de Gent, Genk et Geel;

b. dans les matires relevant des clusters de Gent, Genk et Geel, la socit est valablement engage : i.par la signature conjointe de M. Wim Van Gerven et d'un dlgu de pouvoirs spciaux agissant lui-mme dans les limites de son mandat ;

ii.en l'absence de M. Wim Van Gerven , par la signature conjointe de deux dlgus de pouvoirs spciaux agissant eux-mmes dans les limites de leur mandat ;

iii.ou la signature conjointe de Monsieur Wim Van Gerven avec un autre dlgu ta gestion journalire,

c. pour les matires relevant conjointement des clusters de Gent, Genk et Geel ET Lige et La Praye, M. Wim Van Gerven engage la socit avec Monsieur Joao FELIX DA SILVA,

iv.soit en signant conjointement ;

v.soit par la signature conjointe d'un mandataire spcialement dsign cet effet par M. Joao da Silva pour le cluster de Lige et La Praye ET d'un mandataire spcialement dsign cet effet par te dlgu la gestion journalire des clusters de Gent, Genk et Geel pour les clusters de Gent, Genk et Geel.

3. Dlgation de pouvoirs spciaux : Monsieur Wim Van Gerven, conjointement avec un administrateur, est autoris confrer des pouvoirs spciaux toute personne qu'il dsignera concernant les clusters de Gent, Genk e Geel. Ces dlgations de pouvoirs spciaux seront notifies au Conseil d'administration.

Robrecht HIMPE

Prsident

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/02/2011
Mod 20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I Ill 1I 11111111 ff111 I 1II MI 1M Il

*11023835"

~~~~,,~,~

0 -02Q 20111

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0400106291

Benaming

(voluit) : ARCELORMITTAL BELGIUM

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KEIZERINLAAN 66 1000 BRUSSEL

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de raad van Bestuur van 22 december 2010 - Geledeerden aan het dageljks bestuur

1. De Raad neemt kennis van het ontslag van de Heer Marc VEREECKE als afgevaardigde van het dagelijks bestuur en trekt hem de verleende algemene en bijzondere volmachten voor het dagelijks bestuur in, met ingang vanaf 15 december 2010.

2.Overeenkomstig artikel 20 van de statuten benoemt de Raad van Bestuur, met ingang vanaf 15 december 2010, de Heer Wim Van Gerven als afgevaardigde van het dagelijks bestuur en draagt hem het dagelijks bestuur op van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat betreft dit dagelijks bestuur.

De volmachten voor het dagelijks bestuur van de Heer Wim Van Gerven worden als volgt verfijnd en beperkt

a.De volmachten worden beperkt tot die aangelegenheden die betrekking hebben op de activiteit van de clusters van Gent, Genk en Geel;

b.Voor de aangelegenheden die behoren tot de clusters van Gent, Genk en Geel, wordt de vennootschap geldig verbonden door :

i.de gezamenlijke handtekening van de Heer Wim Van Gerven en een bijzondere volmachthouder die binnen de beperkingen van zijn mandaat handelt;

ii.in afwezigheid van de Heer Wim Van Gerven, door de gezamenlijke handtekening van twee bijzondere volmachthouders die binnen de beperkingen van hun mandaat handelen;

iii.of de gezamenlijke handtekening van de Heer Wim Van Gerven en een andere afgevaardigde dagelijks bestuur.

c.Voor die aangelegenheden die behoren tot de clusters van Gent, Genk en Geel EN de clusters van Lige en La Praye, verbinden de Heer Wim Van Gerven en de Heer Joao FELIX DA SILVA de vennootschap geldig door,

i.hetzij gezamenlijk te tekenen;

ii.hetzij door de gezamenlijke ondertekening met een volmachthouder, die hiervoor speciaal werd aangesteld door de Heer Joao da Silva voor die aangelegenheden die behoren tot de cluster van Lige en La Praye EN van een volmachthouder, die hiervoor speciaal werd aangesteld door de afgevaardigde van het dagelijks bestuur voor de clusters van Gent, Genk en Geel voor die aangelegenheden die behoren tot de clusters van Gent, Genk en Geel.

3.Afvaardiging van bijzondere volmachten : de Heer Wim Van Gerven is gemachtigd om, met een bestuurder, bijzondere volmachten te verlenen aan elke persoon die hij hiervoor zal aanduiden, voor die aangelegenheden die behoren tot de clusters van Gent, Genk en Geel. Deze afvaardigingen van bijzondere vol =chteP-. n medegedeeld worden aan de Raad van Bestuur.

Robrecht HIMPE

Voorzitter

26/01/2011


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

" 11013433

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) : ArcelorMittal Belgium

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Keizerinlaan, 66

Ondememingsnr : 0400.106.291

Voorwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING - OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris France ANDRIS, te Lige, op 301122010, geregistreerd te Lige 1, dat :

EERSTE BESLUIT.

I. FUSIEVOORSTEL

De raden van bestuur van onderhavige vennootschap, zijnde de overnemende vennootschap, en de raden'. van bestuur van de twee overgenomen vennootschappen stelden op november 2010 het fusievoorstel op, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit fusievoorstel werd minstens zes weken voor onderhavig document neergelegd ter Griffies van de.:: Handelsrechtbanken van respectievelijk Brussel, Luik en Gent, door de raden van bestuur van de overgenomen. vennootschappen en van de overnemende vennootschap, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van: Vennootschappen, en werd gepubliceerd via uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van.. 241112010, onder de nummers 10170224 en 10170225, voor de ovememende vennootschap.

II. VASTSTELLING VAN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE DOCUMENTEN

De vergadering stelt vast dat elke aandeelhouder het recht had om kennis te nemen van het fusievoorstel: overeenkomstig artikel 720, paragraaf 2, van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT

GOEDKEURING VAN HET FUSIEVOORSTEL

De vergadering erkent een kopie te hebben ontvangen van het fusievoorstel en maakt er geen enkele' opmerking over.

De algemene vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgesteld door de beheerorganen van de overnemende en overgenomen vennootschappen en zoals het werd neergelegd ter Griffies van de' bevoegde Handelsrechtbanken, door de raden van bestuur van de overnemende en overgenomen!

vennootschappen. "

Bijgevolg, overeenkomstig dit fusievoorstel onder voorbehoud van de verwezenlijking van de fusie en van de overdracht, besluit de algemene vergadering tot de fusie door overneming door onderhavige vennootschap van; de naamloze vennootschap "ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM", met maatschappelijke zetel in 4400; Flmalle, rue de la Digue 22, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Luik en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer 403.940.662, en van de naamloze vennootschap SIDARFIN , met: maatschappelijke zetel in 9042 Gent, John Kennedylaan 51, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van: Gent en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer 0447.779.813, door middel van; overdracht door deze twee laatsten, tengevolge van hun ontbinding zonder vereffening, van hun geheel actief: en passief patrimonium, niets uitgezonderd noch voorbehouden met inbegrip van hun rechten en verplichtingen, zelfs intuitu personae op 1/1%2011 om nul uur (datum van inwerkingtreding van de fusie) aan: onderhavige naamloze vennootschap, die al houder is van alle aandelen van de overgenomen: vennootschappen.

BRUS

1.4dAN anu

' Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Alle door de overgenomen vennootschappen uitgevoerde handelingen vanaf 1/1/2011 om nul uur, zullen vanuit boekhoudkundig en juridisch oogpunt worden beschouwd als zijnde vervuld voor rekening van de ovememende vennootschap, daarvoor moet deze laatste wel het volledige passief van de overgenomen vennootschappen betalen, al hun verbintenissen en verplichtingen uitvoeren, alle onkosten, belastingen en eender welke lasten betalen en dragen die voortvloeien uit de fusie en de bestuurders van de overgenomen vennootschappen vrijwaren tegen elke vordering.

Overeenkomstig artikel 726, 2, van het Wetboek van Vennootschappen, leidt deze overdracht tot geen enkele toekenning van aandelen, aangezien alle aandelen van de overgenomen vennootschappen in handen zijn van de overnemende vennootschap.

BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN PATRIMONIUM EN VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT

Is hier tussengekomen, de heer DUBOIS Andr, hier boven vermeld.

Handelend overeenkomstig de delegaties van volmachten toegekend door de buitengewone algemene vergaderingen der aandeelhouders van de overgenomen naamloze vennootschappen ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM en SIDARFIN , waarvan het proces-verbaal vandaag werd opgesteld door ondergetekende notaris.

Die, na lezing te hebben gehoord van wat voorafgaat, verklaart dat het geheel actief en passief patrimonium van de overgenomen naamloze vennootschappen ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM en SIDARFIN wordt overgedragen in de boekhouding van de ovememende vennootschap, aan de waard waarvoor deze activa en passiva en de eigen vermogensposten vermeld staan in de boekhouding van deze overgenomen vennootschappen op 1/1/2011 om nul uur, datum van inwerkingtreding van de fusie.

A. RECHTEN OP ONROERENDE GOEDEREN

De onroerende goederen die worden gedetailleerd in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM die vandaag wordt gehouden voor ondergetekende notaris, en waarvan de naamloze vennootschap ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM houder is, ofwel van de volle eigendom, ofwel in de hoedanigheid van opstalhouder, erfpachter of lange termijn huurder, ..., zijn begrepen in de overgedragen patrimoniums.

(..-)

B. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT

1) De goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden. De vennootschap verklaart perfect op de hoogte te zijn van de overgedragen goederen en rechten en er geen gedetailleerdere beschrijving van te eisen.

2) De voornoemde overdracht wordt uitgevoerd op 1/1/2011 om nul uur, datum van juridische inwerkingtreding van de fusie. Alle door de overgenomen vennootschappen verrichte handelingen m.b.t. de overgedragen goederen vanaf deze datum, worden beschouwd als zijnde vervuld voor rekening van de ovememende vennootschap, meer bepaald vanuit het oogpunt van het recht op winstdeelneming en van de modaliteiten die betrekking hebben op dit recht.

Onderhavige vennootschap zal dus de eigendom en het genot van de overgedragen goederen bezitten vanaf 1/1/2011 om nul uur, onverminderd de uit te voeren formaliteiten om de tegenwerpbaarheid tegenover derden te waarborgen.

Vanuit boekhoudkundig standpunt wordt de overdracht van de patrimoniums geacht uitgevoerd te zijn op 1/1/2011 om nul uur.

3) De overdracht bevat het geheel actief en passief patrimonium van de overgenomen vennootschap, alle materile en immaterile bestanddelen en de ovememende vennootschap, die de begunstigde is van de overdracht, wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

4) In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, vorderingen, contracten, met inbegrip van de intuitu personae -contracten, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve beroepen, persoonlijke of zakelijke zekerheden en overige zekerheden waarvan de overgenomen vennootschappen om welke reden dan ook genieten of titularis zijn, tegenover derden, met inbegrip van de overheidsdiensten.

Alle, al dan niet gerechtelijke geschillen en rechtsvorderingen zonder onderscheid, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, die betrekking hebben op de overgedragen goederen in het kader van onderhavige fusie, zullen worden voortgezet door onderhavige ovememende vennootschap, die daaruit voordeel zal halen of de gevolgen daarvan zal dragen met volledige vrijstelling van de overgenomen vennootschappen en zonder verhaal tegenover deze laatsten.

5) Bij deze overdracht moet de overnemende vennootschap:

- al de passiva dragen van de overgenomen vennootschappen tegenover derden, alle verbintenissen en

verplichtingen van de overgenomen vennootschappen uitvoeren;

- alle overeenkomsten en verbintenissen respecteren en uitvoeren die de overgenomen vennootschappen

afgesloten zouden kunnen hebben met derden, hun personeel, hun directie, hun arbeiders en bedienden,

alsook alle andere overeenkomsten en verbintenissen die hen op de een of andere manier tot iets verplichten;

- alle belastingen, taksen, contributies, verzekeringsbijdragen en

-premies betalen, in het algemeen alle gewone en buitengewone lasten, die de overgedragen goederen

bezwaren of zouden kunnen bezwaren.

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

6) De onroerende goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden, . met alle erfdienstbaarheden die ze genieten of waarmee ze worden belast en zonder verhaal tegenover de overgenomen vennootschap ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM en zonder enige waarborg van deze laatste aangaande de erfdienstbaarheden, de slechte staat van de gebouwen en constructies, verborgen gebreken, tekortkomingen, verouderde staat, gebreken van de grond of ondergrond, met alle actieve en passieve, zichtbare en niet-zichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden waarvan ze zouden kunnen genieten of waarmee ze zouden kunnen belast zijn, zonder tussenkomst van de overgenomen vennootschap ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM , noch verhaal tegenover deze laatste.

Betreffende de erfdienstbaarheden en andere bijzondere voorwaarden voortvloeiende uit de eigendomstitels van de overgedragen onroerende goederen of vermeld in de akten van vervreemding die werden ondertekend door de overgenomen vennootschap en derden, verwijst de onderhavige vennootschap naar de daarop betrekking hebbende bepalingen, die worden geformuleerd in voornoemde titels, waarvan ze verklaart perfect op de hoogte te zijn en ze ontslaat ondergetekende notaris ervan om deze hierbij te beschrijven. De onderhavige vennootschap wordt uitdrukkelijk gesubrogeerd in alle uit deze bepalingen voortvloeiende rechten en verplichtingen.

De vermelde oppervlakten zijn niet gewaarborgd, de overschrijding of het tekort, zelfs bij een verschil groter dan n/twintigste, zal in het voor- of nadeel zijn van de overnemende vennootschap.

De kadastrale aanduidingen worden louter ter informatie vermeld en de overnemende vennootschap zal zich niet kunnen beroepen op een onnauwkeurigheid of weglating in deze aanduidingen.

De overnemende vennootschap, zijnde de begunstigde van deze overdracht, zal de huurovereenkomsten moeten respecteren die zouden kunnen bestaan, net zoals de overgenomen vennootschappen gehouden waren te doen, en moet het rechtstreeks eens worden met de huurders voor alles aangaande de wijze en voorwaarden van hun huur en aangaande de voorwerpen waarvan de huurders aantonen dat ze hen toebehoren, dit alles zonder enige tussenkomst van de overgenomen vennootschappen en zonder enig verhaal tegenover deze laatsten.

DERDE BESLUIT

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist artikel 2 aan te passen naar aanleiding van de overbrenging van de

maatschappelijke zetel, gepubliceerd als uittreksels in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19/5/2010

onder nummer 10072724, en bijgevolg de eerste zin als volgt te vervangen:

- in de Franstalige versie van de statuten:

- Artide 2 : (...)

- In de Nederlandstalige versie van de statuten:

- Artikel 2: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Keizeirinlaan, 66."

VIERDE BESLUIT

VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKING VAN DE FUSIE

De overgenomen naamloze vennootschappen ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM en SIDARFIN hebben krachtens het proces-verbaal van hun buitengewone algemene vergadering die vandaag plaatsvond, voor ondergetekende notaris, besloten tot hun ontbinding zonder vereffening, en hun fusie door overneming door onderhavige vennootschap volgens een fusievoorstel dat identiek is aan het bovengenoemde voorstel.

De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat, naar aanleiding van de eensluidende beslissingen genomen binnen de drie bij de fusie betrokken vennootschappen, de fusie verwezenlijkt is en dat, bijgevolg:

- de naamloze vennootschappen ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM , en SIDARFIN , zijnde de overgenomen vennootschappen, opgehouden hebben te bestaan;

- de volledige actieve en passieve patrimoniums van de overgenomen vennootschappen overgedragen zijn aan de overnemende vennootschap;

- de statuutwijzigingen definitief geworden zijn.

VIJFDE BESLUIT

I. JAARREKENING

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering der aandeelhouders van de overnemende vennootschap, van de eerste jaarrekening die na de fusie zal worden opgesteld, geldt als kwijting van de bestuurders en de commissarissen van de overgenomen vennootschappen.

li. BEVOEGDHEDEN

TOE TE KENNEN VOLMACHTEN

Luik B - Vervolg

De vergadering kent alle volmachten toe;- aan de raad van bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie, voor de uitvoering van de voorafgaande besluiten.

- aan de heer DUBOIS Andr, hier boven vermeld;

met mogelijkheid tot subdelegatie, om de formaliteiten te vervullen die nodig zijn om de inschrijvingen te wijzigen (schrappen) van de vennootschap bij alle bevoegde administraties, alsook om alle handelingen te vervullen, alle verklaringen af te leggen en alle akten, documenten en aangehechte stukken te ondertekenen ter uitvoering van deze besluiten en in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is in het kader van de verwezenlijking van de voomoemde fusie.

FISCALE NEUTRALITEIT

1. Meneer de Voorzitter verklaart dat deze fusie plaatsvindt onder toepassing van de artikelen 117 eerste paragraaf, 120 lid 3 van het Wetboek der Registratierechten, van artikel 211 en volgende van het Wetboek Inkomstenbelastingen en van artikel 11 en artikel 18 paragraaf 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

2. Voor de toepassing van artikel 211 van het Wetboek Inkomstenbelastingen verklaart de vergadering:

- dat de maatschappelijke zetel van de overnemende vennootschap gevestigd is in Belgi;

- dat de fusieverrichting verwezenlijkt is overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van

Vennootschappen;

- dat de fusie voldoet aan de voorschriften van artikel 183 bis van het WIB92 (Wetboek van de

Inkomstenbelastingen) en wordt uitgevoerd om geldige economische redenen die worden beschreven in het

proces-verbaal van de Raad van Bestuur die de fusie beslist.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL en in het

Renaud Pirmolin en/of France ANDRIS, geassocieerde notaris

Tegelijkertijd neergelegd : expeditie proces-verbaal, gecordineerde statuten in het Frans

Nederlands.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-behouelen y aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

26/01/2011
Rserv au

Moniteur _ belge

Zf

Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Beeue

$ ~

get2

Dnomination : ArcelorMittal Belgium

Forme juridique : socit anonyme

Sige : 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Impratrice, 66

N d'entreprise : 0400.106.291

Objet de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A FUSION PAR ABSORPTION - SOCIETE ABSORBANTE

D'un procs-verbal dress le 30/12/10 par Maitre France ANDRIS, notaire associ de la Socit. Prive Responsabilit Limite dnomme "Renaud PIRMOLIN et France ANDRIS Notaires; associs", ayant son sige social 4000 Lige, rue des Augustins, 38, enregistr Lige I, il a t; extrait ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION.

I. PROJET DE FUSION

Les conseils d'administration de la prsente socit, socit absorbante, et les conseilsF d'administration des deux socits absorbes, ont tabli en novembre 2010 le projet de fusion,I conformment l'article 719 du Code des Socits.

Ce projet de fusion a t dpos aux Greffes des Tribunaux de Commerce respectivement de Bruxelles, Lige, et Gent, au moins six semaines avant les prsentes, par les conseils; d'administration des socits absorbes et absorbante, conformment l'article 719 du Code des; Socits, et publi par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 2411112010, sous les numro& 10170224 et 10170225, pour la socit absorbante.

Il. CONSTATION DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS

L'assemble constate que tout actionnaire a eu le droit de prendre connaissance du projet de fusion l'article 720 paragraphe 2 du Code des Socits.

DEUXIEME RESOLUTION

APPROBATION DU PROJET DE FUSION

L'assemble reconnat avoir reu une copie du projet de fusion et ne fait aucune remarque: concernant ce projet.

L'assemble gnrale approuve le projet de fusion tel qu'il a t rdig par les organes dei gestion des socits absorbante et absorbes et dpos aux Greffes des Tribunaux de Commerce; comptents, par les conseils d'administration des socits absorbes et absorbante.

Par consquent, conformment ce projet de fusion et sous rserve de la ralisation de la fusion et du transfert, l'assemble gnrale dcide la fusion par absorption par la prsente socit de la socit anonyme "ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM", ayant son sige social 4400; Flmalle, rue de la Digue 22, inscrite au Registre des Personnes Morales de Lige et la Taxe sur' la Valeur Ajoute sous le numro 0403.940.662, et de la socit anonyme SIDARFIN , ayant son: sige social 9042 Gent, John Kennedylaan 51, inscrite au Registre des Personnes Morales de Gent et la Taxe sur la Valeur Ajoute sous le numro 0447.779.813, par voie de transfert par ces; deux dernires, par suite de leur dissolution sans liquidation, de l'intgralit de leurs patrimoines; actifs et passifs, rien except ni rserv - en ce compris leurs droits et obligations mme intuitu personae - la date du 1/1/2011 zro heure (date de prise d'effet de la fusion) la socit; prsente anonyme, dj titulaire de toutes les actions des socits absorbes.

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Toutes les oprations ralises par les socits absorbes depuis le 1/1/2011 zro heure seront considres, du point de vue comptable et juridique, comme accomplies pour le compte de la socit absorbante, charge pour cette dernire de payer tout fe passif des socits absorbes, d'excuter tous leurs engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, impts et charges quelconques rsultant de la fusion et de garantir les administrateurs des socits absorbes contre toutes actions.

Conformment l'article 726 2 du Code des socits, ce transfert ne donne lieu aucune attribution d'actions, toutes les actions des socits absorbes tant dtenues par la socit absorbante.

DESCRIPTION DU PATRIMOINE TRANSFERE ET CONDITIONS DU TRANSFERT

A l'instant intervient Monsieur DUBOIS Andr, prcit.

Agissant conformment aux dlgations de pouvoirs confres par les assembles gnrales extraordinaires des actionnaires des socits anonymes ARCELORMITTAL LiEGE UPSTREAM , et SIDARFIN , absorbes, dont le procs-verbal a t dress par le notaire soussign ce jour.

Lequel, aprs avoir entendu lecture de tout ce qui prcde, dclare que tout le patrimoine actif et passif des socits anonymes ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM , et SIDARFIN , absorbes, est transfr dans la comptabilit de la socit absorbante, la valeur pour laquelle ces lments d'actif et de passif et leurs lments de capitaux propres figurent dans la comptabilit des dites socits absorbes au 1/1/2011 zro heure, date de prise d'effet de la fusion.

A. Droits immobiliers

Se trouvent compris dans les patrimoines transfrs des biens immobiliers dtaills au procs-verbal de l'assemble gnrale extraordinaire des actionnaires de la socit anonyme ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM , tenue ce jour devant le Notaire soussign, dont la socit anonyme ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM est titulaire, soit en pleine proprit, soit en qualit de superficiaire, d'emphytote, ou d'occupant long terme,...

(" )

B. CONDITIONS GENERALES DU TRANSFERT

1) Les biens sont transfrs dans l'tat o ils se trouvent. La socit dclare avoir parfaite connaissance des biens et droits transfrs et ne pas en exiger une description plus dtaille.

2) Le transfert prdcrit est effectu la date du 1/1/2011 zro heure, date de prise d'effet juridique de la fusion. Toutes les oprations ralises par les socits absorbes partir de cette date sur les biens transfrs sont considres comme accomplies pour le compte de la socit absorbante, notamment du point de vue du droit de participer aux bnfices et des modalits relatives ce droit.

La prsente socit aura donc la proprit des biens transfrs et leur jouissance compter du 1/1/2011 zro heure, sans prjudice des formalits excuter en vue d'assurer l'opposabilit aux tiers.

D'un point de vue comptable, le transfert des patrimoines est rput ralis le 1/1/2011 zro heure.

3) Le transfert comprend la totalit du patrimoine actif et passif de la socit absorbe, tous les lments corporels et incorporels, et la socit absorbante, bnficiaire du transfert, est subroge dans tous les droits et obligations de la socit absorbe.

4) D'une manire gnrale, le transfert comprend tous les droits, crances, contrats, y compris les contrats intuitu personae , actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou relles et autres, dont bnficient ou sont titulaires pour quelque cause que ce soit les socits absorbes, l'gard de tous tiers, y compris les administrations publiques.

Les litiges et actions gnralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en dfendant se rapportant aux biens transfrs dans le cadre de la prsente fusion, seront suivis par la prsente socit, absorbante, qui en tirera profit ou en supportera les suites la pleine et entire dcharge des socits absorbes et sans recours contre elles.

5) Le prsent transfert est fait charge pour la socit absorbante de :

- supporter tout le passif des socits absorbes envers les tiers, d'excuter tous les engagements et obligations des socits absorbes;

- respecter et excuter tous accords ou engagements que les socits absorbes auraient pu conclure soit avec tous tiers, soit avec leur personnel, leur direction, leurs employs et ouvriers, ainsi que tous autres accords ou engagements les obligeant quelque titre que ce soit;

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

- supporter tous impts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, gnralement toutes les charges ordinaires ou extraordinaires, qui grvent ou pourront grever les biens transfrs.

6) Les immeubles sont transfrs dans l'tat o ils se trouvent, avec toutes les servitudes qui peuvent les avantager ou les grever et sans recours contre la socit ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM , absorbe, et sans aucune garantie de sa part raison soit de servitudes, soit de mauvais tat des btiments et constructions, soit de vices cachs, dfauts, vtust, vices du sol et du sous-sol, avec toutes servitudes actives et passives, apparentes et occultes, continues et discontinues dont ils pourraient tre avantags ou grevs, sans intervention de la socit ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM , absorbe, ni recours contre elle.

En ce qui concerne les servitudes et autres conditions spciales provenant des titres de proprit des immeubles transfrs ou dans les actes d'alinations signs entre la socit absorbe et un tiers, la prsente socit s'en rfre aux stipulations y relatives, nonces dans lesdits titres, dont elle dclare avoir parfaite connaissance et dispenser le notaire soussign de les reproduire aux prsentes. La prsente socit est expressment subroge dans tous les droits et obligations dcoulant de ces stipulations.

Les contenances exprimes ne sont pas garanties, la diffrence en plus ou en moins mme si elle dpasse un/vingtime fera profit ou perte pour la socit absorbante.

Les indications cadastrales ne sont donnes qu' titre de simples-renseignements et la socit absorbante ne pourra se prvaloir d'une inexactitude ou d'une omission dans lesdites indications.

La socit absorbante, bnficiaire de ce transfert, devra respecter les baux qui pourraient exister, comme les socits absorbes taient tenues de le faire, et s'entendre directement avec les

occupants pour tout ce qui concerne le mode et les conditions de leur occupation et les objets qu'ils justifieraient leur appartenir, le tout sans aucune intervention des socits absorbes ni recours contre elles.

TROISIEME RESOLUTION

MODIFICATION DES STATUTS

L'assemble dcide d'adapter l'article 2 suite au transfert du sige social publi par extraits aux

annexes du Moniteur belge du 19/5/2010 sous le numro 10072724, et en consquence remplacer

la premire phrase comme suit :

- Dans la version francophone des statuts :

- Article 2 : Le sige social est tabli 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Impratrice, 66.

- Dans la version nerlandophone des statuts :

- Artikel 2: (...)

QUATRIEME RESOLUTION

CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE LA FUSION

Les socits anonymes ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM , et SIDARFIN , absorbes, ont dcid, aux termes du procs-verbal de leur assemble gnrale extraordinaire tenue ce jour, devant le notaire soussign, leur dissolution sans liquidation, et leur fusion par absorption par la prsente socit suivant un projet de fusion identique celui relat ci-avant.

Les membres de l'assemble requirent le notaire soussign de constater que, suite aux dcisions concordantes intervenues au sein des trois socits concernes par la fusion, la fusion est ralise, et qu'en consquence :

- les socits anonymes ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM , et SIDARFIN , socits absorbes, ont cess d'exister;

- l'ensemble des patrimoines actif et passif des socits absorbes sont transfrs la socit absorbante;

- les modifications aux statuts sont devenues dfinitives.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemble dcide que l'approbation par l'assemble gnrale des actionnaires de la socit absorbante des premiers comptes annuels qui seront tablis aprs fusion vaudra dcharge aux administrateurs et commissaires des socits absorbes.

L'assemble confre tous pouvoirs ;

- au Conseil d'administration avec possibilit de subdlgation, pour l'excution des rsolutions qui prcdent.

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

- Monsieur DUBOIS Andr, prcit;

avec possibilit de subdlgation, pour accomplir les formalits ncessaires en vue de modifier (supprimer) fes inscriptions de la socit auprs de toutes les administrations comptentes, ainsi que d'accomplir tous actes, faire toutes dclarations, et signer tous actes, documents et pices y annexs en excution de ces dcisions et en gnral, faire tout ce qui est ncessaire ou utile dans le cadre de la ralisation de la fusion dont question ci-dessus.

NEUTRALITE FISCALE

1. Monsieur le Prsident dclare que la prsente fusion se fait sous le bnfice des articles 117 paragraphe premier, 120 alina 3 du Code des Droits d'Enregistrement, de l'article 211 et suivants du Code des Impts sur les Revenus et de l'article 11 et 18 paragraphe 3 du Code de la Taxe suris Valeur Ajoute.

2. Pour l'application de l'article 211 du Code des Impts sur les Revenus, l'assemble dclare :

- que la socit absorbante a son sige social en Belgique;

- que l'opration de fusion est ralise conformment aux dispositions du code des socits;

- que l'opration de fusion rpond au prescrit de l'article 183 bis du CIR92 et est effectue pour des

motifs conomiques valables dcrits au procs-verbal du Conseil d'administration qui a dcid la fusion.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Renaud PIRMOLIN et/ou France ANDRIS, notaire associ

Documents dposs en mme temps : expdition de l'acte; coordination des statuts en franais et en nerlandais.

06/10/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 30.09.2010 10563-0187-216
07/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.05.2010, DPT 28.05.2010 10145-0267-062
01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.05.2010, NGL 27.05.2010 10132-0072-060
24/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 17.07.2009 09443-0017-181
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 05.06.2009 09197-0258-068
08/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 28.05.2009 09184-0179-066
23/04/2015
MOD WORD 11.1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe11111111

*1505891 >

Dpcw2'. i :.azQu le 1 3 AVR. 2015

Greffe

N d'entreprise : 0400106291 ~13.t ex'df,": eCTI f ':~~bym-9,1 &e.3, comw.ftkrn

Dnomination " (en entier); ARCELORMITTAL BELGIUM

(en abrg) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : BOULEVARD DE L'IMPERATRICE 66 1000 BRUXELLES

(adresse complte)

Obiet(s) de l'acte :EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 31 DECEMBRE 2014 - NOMINATION.

L'assemble lit difinitivement Monsieur Wim VAN GERVEN, nomm Administrateur par le Conseil d'administration du 2 octobre 2014. Ce mandat sera exerc titre gratuit et viendra chance l'issue de l'assemble gnrale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.

Geert VAN POELVOORDE

Prsident

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

23/04/2015
Mod 'nord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111'!11.1101}1,1j11,11111111

Ondernemingsnr : 0400106291

Benaming

(voluit) : ARCELORMITTAL BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm ; NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KEIZERINLAAN 66 1000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 31 December 2014. Benoeming.

De Vergadering kiest permanent de Heer Wim VAN GERVEN, benoemd tot Bestuurder door de raad van bestuur van 2 oktober 2014. Dit mandaat zal kosteloos worden utigevoerd en komt te vervallen aan het einde van de algemene vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar 2014 goed dient te keuren.

Geert VAN POELVOORDE

Voorzitter

4

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

nepo,..C, r t1r;;.~t le 13 AVR. 201~

"

,.~ .'_~Y~:~~~_~~5.' w~~?='" .t,

Griffie

13/08/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 01.08.2008 08523-0009-271
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.05.2008, NGL 23.07.2008 08453-0184-057
20/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.05.2008, DPT 13.06.2008 08238-0146-058
28/05/2015
Moa Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 Keu le

1 8 MAl 2015

greffe du tribunal de commerce ; ~ricophoneceilBruxelles

Ondernemingsnr : 0400106291

Benaming

(voluit) : ARCELORMITTAL BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KEIZERINLAAN 661000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 3 April 2015. Fusievoorstel voor fusie door overneming van ArcelorMittal Belgium FCE Belgium N.V. door ArcelorMittal Belgium N.V., opgesteld door de Raad van Bestuur of 3 April 2015.

Neerlegging van het fusievoorstel.

FUSIEVOORSTEL

Opgesteld overeenkomstig art. 719 van het Wetboek van Vennootschappen daar de Raden van Bestuur van

ARCELORMITTAL BELGIUM N.V.. en ARCELORMITTAL FCE BELGIUM N.V.

Onderhavig FUSIEVOORSTEL betreft de fusie door het in n hand verenigd zijn van alle aandelen van de vennootschap ArcelorMittal FCE Belgium door de vennootschap ArcelorMittal Belgium.

1.Naam, rechtsvorm, doel en zetel van de te fuseren vennootschappen.

A.Overnemende vennootschap :

Naam ; ARCELORMITTAL BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de fabricatie van en de handel in alle metaalproducten, de exploitatie, het verhandelen en de amodiatie van alle mijnen, ijzerlagen en groeven alsmede de handel in de producten ervan, meer bepaald in alle brandstoffen ongeacht of ze al dan niet van eigen exploitaties voortkomen.

De vennootschap kan onder meer, zowel in Belgi als in het buitenland, alle fabrieken, mijnen, inrichtingen, werkplaatsen, handelskantoren en verkoophuizen oprichten, verkrijgen, omvormen, exploiteren of laten exploiteren, alle brevetten, vergunningen, nijverheidsprocds, modellen, fabrieksmerken bekomen, kopen,

" exploiteren en afstaan, voor zover zulks rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de door de vennootschap uitgeoefende bedrijvigheden,

De vennootschap kan in alle Belgische of vreemde vennootschappen of ondernemingen, ongeacht of deze een gelijkaardig doel nastreven of niet, op elke manier deelhebben, in 't bijzonder door middel van oprichting, ' inbreng, ruiling, afstand, deelneming, onderschrijving of aankoop van maatschappelijke rechten, verhuring, fusie, alliantie of associatie in deelneming.

In het algemeen kan zij zowel in Belgi als in het buitenland, alle nijverheids-, handels- en financile handelingen, transacties of operaties verrichten, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of ' onrechtstreeks, geheel of ten dele, betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn om haar bedrijvigheid of handel te vergemakkelijken, te begunstigen of uitte breiden.

" Ze kan zelfs haar maatschappelijk doel op een onrechtstreekse wijze nastreven, door bijvoorbeeld haar installaties of constructies in huur of in leen te geven of deze in n of meerdere andere vennootschappen geheel of ten dele in te brengen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Het maatschappelijk doel kan uitgebreid of beperkt worden door een wijziging van de statuten. Zetel : 1000 Brussel, Keizerinlaan, 66.

B.Over te nemen vennootschap :

Naam : ArcelorMittal FCE Belgium

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Doel :

De vennootschap heeft als doel het verrichten van handelingen als ondersteunende dienstverlener in de

volgende domeinen:

1.verzamelen van marketinginformatie, in het bijzonder met betrekking tot de commercile noden in de

diverse verkoopsgebieden;

2.informeren van de klanten met betrekking tot het productengamma en het gebruik ervan;

3.opvolging, cordinatie en sturen van commercile verrichtingen met betrekking tot verschillende

klantengroepen in diverse verkoopsgebieden;

4.inteme en externe communicatie;

5.toeleveringsbeheer in termen van commercile en operationele planning, orderbeheer en logistieke

optimalisatie;

6.technisch advies inzake kwaliteit en andere technische specificaties van producten;

7.klachtenbeheer;

8.financile en juridische administratie;

9.fiscale vertegenwoordiging;

10.informaticatechnologin en systemen;

11.personeelsbeheer;

12.performantie- en kwaliteitsbeheer;

13.projectbeheer.

Zij zal alle commercile, industrile, financile, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die,

rechtystreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houdend met haar doel of die van aard zouden

zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden,

Zetel : John Kennedylaan 51, 9042 Gent

2.Datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

1 januari 2015

3.Rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen:

Er worden geen enkel speciaal recht dat aan aandeelhouders wordt toegekend, en er zijn geen houders van andere titels dan aandelen.

4.Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuurs organen van de te fuseren vennootschappen

Er worden geen bijzondere voordelen aan de leden van de bestuurs organen van de te fuseren vennnootschappen toegekend.

Geert Van Poelvoorde

Voorzitter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/05/2015
N` d'entreprise : 0400106291

Dnomination

(en entier) . ARCELORMITTAL BELGIUM

(en abrg) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : BOULEVARD DE L'IMPERATRICE 66 1000 BRUXELLES

(adresse complte)

Obiet(s) de l'acte :DEPT DU PROJET DE FUSION D'ARCELORMITTAL BELGIUM FCE BELGIUM AVEC ARCELORMITTAL BELGIUM DECIDE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 3 AVRIL 2015

PROJET DE FUSION

tabli en application de l'article 719 du Code des Socits

par les conseils d'administration de :

ARCELORMITTAL BELGIUM S.A. et ARCELORMITTAL FCE BELGIUM N.V.

Le prsent PROJET DE FUSION concerne la fusion par runion de toutes les actions en une seule main de

la socit ArcelorMittal FCE Belgium

1.Dnomination sociale, forme, objet et sige social des socits participant l'opration :

A.Socit absorbante

Dnomination : ARCELORMITTAL BELGIUM

Forme : Socit anonyme

Objet social

La socit a pour objet, tant pour son compte que pour le compte de tiers, la fabrication et le commerce de tous produits mtallurgiques, l'exploitation, le commerce et l'amodiation de toutes mines, gisements de fer et de carrires, ainsi que le commerce de leurs produits, plus particulirement de tous combustibles, provenant ou non de ses propres exploitations.

La socit peut notamment, tant en Belgique qu' l'tranger, crer, acqurir, transformer, exploiter et faire exploiter toutes usines, mines, tablissements, ateliers, comptoirs et salles de vente, obtenir, acqurir, exploiter et cder tous brevets, licences, procds industriels, modles et marques de fabrique, pour autant que ceux ci se rapportent directement ou indirectement aux activits exerces par la socit.

La socit peut s'intresser de toute manire dans toutes socits ou entreprises, belges ou trangres, nonobstant le fait qu'elles poursuivent ou non un objet analogue, spcialement par voie de constitution, apport, change, cession, participation, souscription ou acquisition de droits sociaux, location, fusion, alliance ou association en participation,

Elle peut en gnral, tant en Belgique qu' l'tranger, faire toutes oprations industrielles, commerciales et. financires, effectuer toutes transactions et oprations, tant mobilires qu'immobilires se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, son objet social ou qui seraient de nature faciliter,' favoriser ou dvelopper son industrie ou son commerce.

Elle peut notamment poursuivre son objet d'une manire indirecte, par exemple en donnant en location ou prtant ses installations ou constructions ou en les apportant en tout ou en partie dans une ou plusieurs autres socits.

L'objet social peut tre tendu ou restreint par voie de modifications aux statuts.

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD tt.t

Copie publier aux annexes du Moniteur-belge:-. aprs dpt de l'acte au greffe

De ,-f-Rcu le

18 MM 2015

rr e: du trihUrfl& de Commerce

t~y~

III MIN III 11111

*15075083*

r

`C r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

serv au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Sige social : Boulevard de l'Impratrice 66 1000 Bruxelles

B.Socit absorbe

Dnomination : ArcelorMittal FCE Belgium

Forme : Socit Anonyme

Objet social

De vennootschap heeft als doet het verrichten van handelingen als ondersteunende dienstverlener in de

volgende domeinen:

1.verzamelen van marketinginformatie, in het bijzonder met betrekking tot de commercile noden in de

diverse verkoopsgebieden;

2.nformeren van de klanten met betrekking tot het productengamma en het gebruik ervan;

3.opvolging, cordinatie en sturen van commercile verrichtingen met betrekking tot verschillende

kiantengroepen in diverse verkoopsgebieden;

4.interne en externe communicatie;

5.toeleveringsbeheer in termen van commercile en operationele planning, orderbeheer en logistieke

optimalisatie;

6.technisch advies inzake kwaliteit en andere technische specificaties van producten;

7.klachtenbeheer;

8.financile en juridische administratie;

9.fiscale vertegenwoordiging;

10.infomiaticatechnologin en systemen;

11.personeelsbeheer;

12.performantie- en kwaliteitsbeheer;

13.projectbeheer.

Zij zal alle commercile, industrile, financile, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die,

recht-'streeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houdend met haar doel of die van aard zouden

zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Sige social : John Kennedylaan 51, 9042 Gent

2.Date partir de laquelle les oprations de la socit absorbe sont considres du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la socit absorbante :

ler janvier 2015

3.Droits assurs par la socit absorbante aux actionnaires de la socit absorbe qui ont des droits spciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposes leur gard

Il n'y a aucun droit spcial attribu des actionnaires et il n'y a pas de porteurs de titres autres que des actions,

4.Avantages particuliers attribus aux membres des organes de gestion des socits participantes

Aucun avantage particulier n'a t ou ne sera attribu aux membres des organes de gestion des socits participant l'opration dcrite ci-avant,

Geert VAN POELVOORDE

PrsidentMentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/08/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 27.04.2007, NGL 27.07.2007 07515-0252-177
05/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 30.05.2007 07172-0388-053
05/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 30.05.2007 07172-0387-055
25/07/2006 : GE089510
25/07/2006 : GE089510
25/07/2006 : GE089510
26/05/2006 : GE089510
26/05/2006 : GE089510
26/05/2006 : GE089510
29/06/2015
(alig MonwFet1.j

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

(en abrg) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : BOULEVARD DE L'IMPERATRICE 66 1000 BRUXELLES

(adresse complte)

Obiet(s) de l'acte :EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 MAI 2015 - RENOUVELLEMENT DE MANDAT D'ADMINISTRATEURS

L'assemble renouvelle l'unanimit pour trois ans les mandats des administrateurs, Messieurs Geert Van Poelvoorde, Marc Fisette, Vijay Goyal, Francis Lefvre et Wim Van Gerven. Ces mandats seront exercs titre gratuit et viendront chance l'issue de l'assemble gnrale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017.

Geert VAN POELVOORDE

Prsident

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter fa personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature/ Reu le

1

aa~ g rr,Dee d:, tailitela1 Ge commerce ia`" ,

_wLpxw'u,.~..A3,Q ;

N d'entreprise : 0400106291

Dnomination

(en entier); ARCELORM1TTAL BELGIUM

Rserv

au

Moniter

belge

~ 8 JUIN 2075

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

29/06/2015
tiiOf Wart

1.1ti(~ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor behouc

aan h.

Bolgis Staatsb

Dpos / Reu le n ,

~ ~ J~i~a!~ 2015

Griffie

~~ .- ._,

_ ~ 3~.~ ira_~~~talU'~`~B

~~ ~;~~opb.orie de Bruxelles

lillielgt118111

Ondernemingsnr : 0400106291 Benaming

(voluit) : ARCELORMITTAL BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KEIZERINLAAN 661000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 12 Mei 2015. Bestuurders - Herbenoeming.

De Vergadering herbenoemt met eenparigheid van stemmen ais Bestuurders de heren Geert Van Poelvoorde, Marc Fisette, Vijay Goyal, Francis Lefvre en Wim Van Gerven. Hun mandaat, dat kosteloos zal uitgeoefend worden, zal te vervallen na afloop van de algemene vergadering die zich over de rekeningen van het boekjaar 2017 zal uitspreken .

Geert VAN POELVOORDE

Voorzitter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/10/2005 : GE089510
05/08/2005 : GE089510
08/06/2005 : GE089510
02/06/2005 : GE089510
27/05/2005 : GE089510
24/05/2005 : GE089510
30/03/2005 : GE089510
23/07/2015
Mod Word 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iii

Dpos I Eefv31e07_ 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0400.106.291. au greffe du t-'7""r - de 0ommerce

Benaming r ,1 ter,

(voluit) : "ARCELORMITTAL BEL( MDDPhue (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Keizerinlaan 66

(volledig adres)

Onderwerp akte : Met fusie gelijkgestelde verrichting door overneming van de naamloze vennootschap "ARCELORMITTAL FCE BELGIUM"

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op dertig juni tweeduizend vijftien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ARCELORMITTAL BELGIUM", gevestigd te 1000 Brussel, Keizerinlaan 66, in het gerechtelijk arrondissement Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0400.106.291 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Tot met fusie gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig het voorstel, door overneming door de naamloze vennootschap "ARCELORMITTAL BELGIUM", gevestigd te 1000 Brussel, Keizerinlaan 66, in het gerechtelijk arrondissement Brussel, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 00400.106.291 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige (ovememende vennootschap), van het volledig actief en passief vermo-'gen, niets voorbehouden noch uitgezon-derd, van de naamloze vennootschap "ARCELORMITTAL FCE BELGIUM", gevestigd te 9042 Gent, John Kennedylaan 51, in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Gent, afdeling Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0453.787.675 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige (overgenomen vennootschap), dit met juridische uitwerking vanaf 1 juli 2015, 00:00 uur, en op grond van een balans afgesloten per nendertig december tweeduizend veertien (31.12.2014).

Alle sedert n januari tweeduizend vijftien (01.01.2015) door de overgenomen vennootschap gestelde verrichtingen zullen vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, op last voor deze vennootschap al het passief van de overgenomen vennootschap te dragen, al haar verplichtingen na te komen en al haar verbintenissen uit te voeren, alle kosten, lasten en belastingen te dragen welke voortvloeien uit deze met fusie gelijkgesteld verrichting en de bestuurders van de overgenomen vennootschap te vrijwaren tegen elke vordering.

Aangezien aile aandelen van de overgenomen vennootschap in bezit zijn van de ovememende vennootschap zullen in vergoeding voor de overgang van het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap geen nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap worden gecreerd.

2. Te notuleren dat het volledig vermogen van de overgenomen vennootschap "ARCELORMITTAL FCE

BELGIUM" overgaat onder algemene titel naar de ovememende vennootschap "ARCELORMITTAL BELGIUM",

dit met Juridische uitwerking vanaf 1 Juli 2015, 00:00 uur.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 30 juni 2015, met in bijlage : balans, vier volmachten, en uittreksel,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

23/07/2015
idoo WOAD 11.1

i= 1 Copie publier aux annexes du Moniteur belgeaprs dpt de l'acte au greffe

VI

*15105937

pos / Reu le

1 3 -07- 2015

Greffe "

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

au greff d.b: tabianal de commerce francophone de 33xmi: ellea

N d'entreprise : 0400.106.291. Dnomination

(en entier) : "ARCELORM1TTAL BELGIUM"

(en abrg) :

Forme juridique : socit anonyme

Sige : 1000 Bruxelles, boulevard de l'Impratrice 66

(adresse complte)

Obiet(s) de l'acte :Opration assimile la fusion par absorption de la socit anonyme "ARCELORMITTAL FCE BELGIUM"

D'un procs-verbal dress" par matre Johan Kiebooms, notaire associ Antwerpen, le trente juin deux mille quinze;

IL RESULTE QUE :

L'assemble gnrale extraordinaire de la socit anonyme "ARCELORMITTAL BELGIUM", tablie 1000, Bruxelles, boulevard de l'Impratrice 66, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, inscrite dans le registre: des personnes morales de la Banque-Carrefour des entreprises sous le numro d'entreprise 0400.106.291 et assujettie la TVA.;

A DECIDE ENTR'AUTRES:

1. Conformment au projet, de procder l'opration assimile la fusion par absorption par la socit' anonyme "ARCELORMITTAL BELGIUM", tablie 1000 Bruxelles, boulevard de l'Impratrice 66, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, inscrite dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des entreprises sous le numro d'entreprise 0400.106.291 et assujettie la TVA (socit absorbante) de l'intgralit du patrimoine, activement et passivement, rien except ni rserv, de la socit anonyme "ARCELORMITTAL FCE BELGIUM", tablie 9042 Gent, John Kennedylaan 51, dans te ressort du tribunal de commerce de Gent, division Gent, inscrite dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des entreprises sous le numro d'entreprise 0453.787.675 et assujettie la TVA (socit absorbe), ceci avec effet juridique partir du 1 juillet 2015, 00:00 heures, et sur base d'un bilan cltur le trente et un dcembre deux mille quatorze (31.12.2014).

Toutes les oprations ralises par la socit absorbe depuis le premier janvier deux mille quinze (01.01.2015) seront rputes avoir t faites du point de vue comptable et fiscal pour le compte de la socit absorban-'te, charge pour cette dernire de supporter tout le passif de la socit absorbe, de remplir tous ses engagements et d'excuter toutes ses obligations, de supporter tous les frais, impts et charges quelconques qui rsultent de cette opration assimile la fusion et de garantir les administrateurs de la socit absorbe contre toutes actions.

Etant donn que toutes les actions de la socit absorbe sont runies entre les mains de la socit absorbante, il ne sera pas cr de nouvelles actions de la socit absorbante en rmunration du transfert de l'intgralit du patrimoine de la socit absorbe.

2, D'acter que le patrimoine entier de la socit absorbe "ARCELORMITTAL FCE BELGIUM" est transfr titre universel la socit absorbante "ARCELORMITTAL BELGIUM", ceci avec effet juridique partir du 1 juillet 2015, 00:00 heures,

- POUR EXTRAIT ANALYTIQUE -

- Johan Kiebooms, notaire associ, -

Dpt simultan : Expdition du procs-verbal du 30 juin 2015, avec en annexe : bilan, quatre procurations, et extrait.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes dur Moniteur belge

20/10/2004 : GE089510
22/06/2004 : GE089510
22/06/2004 : GE089510
24/05/2004 : GE089510
31/12/2003 : GE089510
19/12/2003 : GE089510
10/07/2003 : GE089510
16/06/2003 : GE089510
16/06/2003 : GE089510
27/02/2003 : GE089510
28/05/2002 : GE089510
15/11/2001 : GE089510
28/07/2001 : GE089510
20/06/2001 : GE089510
06/06/2001 : GE089510
06/06/2001 : GE089510
10/03/2001 : GE089510
10/03/2001 : GE089510
09/06/2000 : GE089510
25/09/1999 : GE089510
28/05/1999 : GE089510
12/06/1997 : GE89510
25/04/1997 : GE89510
14/02/1997 : GE89510
15/06/1996 : GE89510
02/03/1995 : GE89510
01/01/1995 : GE89510
15/06/1994 : GE89510
15/06/1994 : GE89510
31/03/1994 : GE89510
14/01/1994 : GE89510
24/07/1993 : GE89510
24/02/1993 : GE89510
01/01/1993 : GE89510
01/01/1993 : GE89510
28/02/1992 : GE89510
11/01/1992 : GE89510
01/01/1992 : GE89510
01/01/1992 : GE89510
13/06/1991 : GE89510
13/06/1991 : GE89510
13/06/1991 : GE89510
27/02/1991 : GE89510
27/02/1991 : GE89510
27/02/1991 : GE89510
01/01/1989 : GE89510
01/01/1988 : GE89510
14/08/1987 : GE89510
31/07/1987 : GE89510
26/06/1986 : GE89510
11/04/1986 : GE89510
01/01/1986 : GE89510
19/03/1985 : GE89510

Coordonnées
ARCELORMITTAL BELGIUM

Adresse
BOULEVARD DE L'IMPERATRICE 66 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale