KOEN BAERT SANITAIR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KOEN BAERT SANITAIR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 525.715.155

Publication

20/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 12.08.2014 14423-0590-010
15/04/2013
Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 4 APR 2013

oENDERURNDE

v

*13 58576"

Ondernemingsnr : ,~ S ' Y .5 S

Benaming (voluit): KOEN BAERT SANITAIR

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :9260 Wichelen (Schellebelle), Dorp 25

(volledig adres)

Onderwerp akte :OPRICHTING

Tekst :

Uit een akte, verleden voor ons, Annelies DE BOUVER, plaatsvervangend notaris te Sint-Lievens-Houtem, op

29 maart 2013, blijkt dat

Het jaar tweeduizend dertien, op achtentwintig maart.

I. OPRICHTINGSAKTE

ZIJN VERSCHENEN:

1. De heer BAERT Koen Eddy Laurette, geboren te Wetteren op 27 mei 1975, nationaal nummer 74.05.27 127-70, echtgenoot van nagenoemde Mevrouw Verhaegen Angelique, wonende te Wichelen (Schellebelle), Dorp 25.

2. Mevrouw VERHAEGEN Angelique Andr Agnes Flavie Gaston, geboren te Wetteren op 22 mei 1982, nationaal nummer 82.05.22 174-50, echtgenote van voornoemde Heer Baert Koen, wonende te Wichelen (Schellebelle), Dorp 25.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel der gemeenschap bij ontstentenis van huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zoals zij verklaren.

Ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van opzoekingen in het rijksregister. De rijksregistemummers werden vermeld met uitdrukkelijke instemming van de betrokkenen. Voornoemde verschijners worden verder genoemd "DE OPRICHTERS".

Welke oprichters de ondergetekende notaris Annelies DE BOUVER, verzocht hebben de statuten authentiek vast te stellen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zij verklaren op te richten onder de naam: KOEN BAERT SANITAIR.

A. FINANCIEEL PLAN

Voorafgaandelijk het verlijden van de oprichtingsakte hebben de oprichters aan ondergetekende notaris Annelies DE BOUVER een financieel plan overhandigd, opgemaakt op 26 maart 2013 en ondertekend door hen of hun gemachtigde, waarin zij het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap, groot TWINTIGDUIZEND EURO (E 20.000,00) verantwoorden.

Dit financieel plan zal door ons, Notaris, bewaard worden.

De oprichters erkennen dat de notaris hen ingelicht heeft over de aansprakelijkheid der oprichters bij faillissement ingeval van kennelijk ontoereikend kapitaal.

B. ONDERSCHRiNING - VOLSTORTING

Het kapitaal bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (E 20.000,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk n/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven in specin. De honderd (100) aandelen werden als volgt onderschreven:

11. door de heer Baert Koen voor vijfduizend vijfhonderd tachtig euro (E 5.580,00), hetzij voor negenti 90)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

jlagen bij het Belgisch Staatsblad

"

Luik B - vervolg

aandelen.

2. door mevrouw Verhaegen Angelique voor zeshonderdtwintig euro ( 620,00), hetzij voor tien (10) aandelen.

Totaal : honderd (100) aandelen, zijnde het totaal der aandelen.

De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volgestort zijn ten belope van n/vijfde.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO ( 6.200,00)

Het geheel van de inbreng in specin werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE84 1430 8628 7059, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap Pintro, met zetel te Brussel.

Een bankattest, gedateerd op 26 maart 2013, werd als bewijs van de storting aan Ons, instrumenterende notaris, overhandigd.

Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

C. QUASI-INBRENG

De oprichters verklaren dat ondergetekende notaris hen ingelicht heeft over de verplichting om een verslag op te steIIen bij elke inbreng die niet in specin wordt gedaan of voor elke verkrijging binnen een periode van twee jaar vanaf de oprichting van een goed dat toebehoort aan een oprichter, een vennoot of een zaakvoerder.

D. OPRICHTINGSKOSTEN

Het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de

vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering duizend euro (

1.000,00).

II. STATUTEN

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel n -NAAM

Er wordt een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht Haar naam luidt "KOEN BAERT

SANITAIR".

De naam moet in aIIe akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het

woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de

rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van

haar ondernemingsnummer.

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd te 9260 Wichelen (Schellebelle), Dorp 25

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in Belgi bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die

zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder, bijkantoren en agentschappen vestigen.

Artikel drie - DOEL

De Vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in Belgi als In het buitenland, voor eigen rekening of voor

rekening van derden en/of als tussenpersoon:

Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezien, plinten, staaflijsten, enzoverder, uit kunststof;

Vervaardiging van badkamermeubels;

Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;

Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen;

Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten graven van mijnschachten;

Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden , enzovoort;

Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,

verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;

Loodgieterswerk;

Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;

Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas, of

stookolieapparatuur, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enzoverder;

Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);

Isolatiewerkzaamheden;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Voor- Luik B - vervolg

behouden aan het e g:sc

Staatsblad

Overige installaties (inclusief accessoires);

Algemene bouwinstallatie;

Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;

Reinigen van nieuwe gebouwen na beindiging van de bouwwerkzaamheden;

Dakwerkzaamheden;

Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;

Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;

Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;

Groothandel in sanitair;

Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;

Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels;

Lappen van ramen;

Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming,

ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;

Andere reinigingsactiviteiten;

Snoeien van bomen en heggen;

Badkamers: renovatie en nieuwbouw;

Installatie en onderhoud zonneboilers en warmtepompen;

plaatsen van vloer- en wandtegels.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van een aanwijzende aard. De vennootschap zal

alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen kopen, in pacht nemen, huren, bouwen,

verkopen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze,

mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend

doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar

maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende

handelingen mogen verrichten in rechtstreeks, of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar

maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De zaakvoerders zijn bevoegd in deze draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland op alle wijzen en manieren

die zij het best geschikt zou achten.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

liet kapitaal bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO ( 20.000,00).

liet is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk

nhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes - AARD VANDE AANDELEN

De aandelen zijn op naam.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens

betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de

aantekening van de gedane stortingen.

laar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd.

Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden

stemrecht geschorst totdat n enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien

van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de

vruchtgebruiker.

Artikel acht - OVERDRACHTEN OVERGANG VAN AANDELEN

De aandelen of effecten van een vennoot mogen, op straf van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden,

noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met toestemming van ten minste de helft van de vennoten, in

het bezit van ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten, waarvan deVoor- Luik B - vervolg

behouden [ afstand is voorgesteld.

aan het I Deze toestemming is echter niet vereist wanneer de aandelen of effecten worden afgestaan of overgedragen aan een medevennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, voor zover er geen feitelijke scheiding bestaat en aan de bloedverwanten in de rechte lijn.

Staatsblad TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan n of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of

rechtspersonen, vennoten of niet.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor

eigen rekening zou vervullen.

Wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder: voornoemde heer Baert Koen, die verklaart te aanvaarden. Deze

opdracht wordt verleend voor onbepaalde duur.

i Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en hij onthouding van n of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders, Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder. De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volnacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Ingeval er slechts n zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel elf BEZOLDIGING VANDE ZAAKVOERDERS

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de

algemene vergadering.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens

bezoldigd worden.

De bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij kan ten

allen tijde worden aangepast.

Artikel twaalf CONTROLE

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan n of meer commissarissen, benoemd door de

algemene vergadering van de aandeelhouders:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel dertien - ALGEMENE BEGINSELEN

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de

vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene

vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel veertien - BITENROEPING

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij

moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die n/vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen, het vragen.Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

r

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de

commissarissen en de zaakvoerders.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de

commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen

moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen,

wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd, Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na

de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het

ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel vijftien - VOLMACHTEN

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

Artikel zestien .- BUREAU

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene

vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest twee

stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de

aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

Artikel zeventien -- VERLOOP VANDE ALGEMENE VERGADERING

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn tenzij I/ alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn (in dit laatste geval indien de volmacht dit toelaat) en 2/ de beslissing, wat deze punten betreft, met unanimiteit van stemmen genomen wordt. Elk aandeel geeft recht op n stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door n of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten nparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

Artikel achttien  GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel de laatste

vrijdag van de maand juni van ieder jaar, zelfs indien die dag een wettelijke feestdag is om 20 uur.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de

Voor-

behouden

aan het

Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

e "

Voor-

behouden

" aan het `reTila

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de

zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de

stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel negentien  BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het

kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4) van de stemmen heeft verkregen, of

vier/vijfden (4/5) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij

staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel twintig - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van ieder zelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar zal/zullen de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken,

overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel eenentwintig - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste ntwintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds n/tiende van het kapitaal

heeft bereikt.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending

ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel tweentwintig - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit

door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, n of meer andere vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring (bevestiging of homologatie) door de bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel drientwintig - GEMEEN RECHT

Voor aI hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van

Vennootschappen.

DI. OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt,

en eindigt het op 31 december 2013.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend veertien, overeenkomstig de statuten.

3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de

tussentijd

De comparanten) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de

vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.

Luik B - vervolg

g De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Plaatsvervangend Notaris Annelies DE BOUVER. Tegelijkertijd neergelegd: kopie van oprichtingsakte de dato 29 maart 2013, kopie bankaftest.

Voor,

' behouden

aan het ``"1nTsch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 20.07.2016 16349-0522-010

Coordonnées
KOEN BAERT SANITAIR

Adresse
DORP 25 9260 SCHELLEBELLE

Code postal : 9260
Localité : Schellebelle
Commune : WICHELEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande