ABBELOOS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ABBELOOS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 401.062.930

Publication

12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 08.07.2012 12276-0306-013
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 17.07.2011 11307-0068-013
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 14.07.2010 10309-0256-015
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 26.06.2009 09304-0267-015
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 01.07.2008 08344-0340-016
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 02.07.2007 07342-0086-028
07/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 05.07.2006 06413-4922-028
03/07/2015
Ondernemingsnr : 0401.062,930

Benaming (voluit) : ABBELOOS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oostmoer 10

9950 Waarschoot

Onderwerp akte :Afsluiting vereffening

Uit de notulen verleden voor notaris Jan Delang te Duffel op twee april tweeduizend vijftien, geregistreerd, blijkt; dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'ABBELOOS', met zetel te 9950 Waarschoot, Oostmoer 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent. onder ondernemingsnummer BTW BE 0401.062.930, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen: trof:

[. EERSTE BESLISSING: Goedkeuring van het vereffeningsverslag en de verrekeningsverrichtingen;  kennisname van het "akkoord-vonnis"

De vergadering beslist de voorzitter en de vereffenaar te ontslaan van de voorlezing van het vereffeningsverslag, de vereffeningsrekeningen/sluitingsrekening en de daarbij horende stavingstukken, zoals deze documenten werden voorgelegd door de vereffenaar.

De vergadering beslist de voorzitter en de vereffenaar tevens te ontslaan van de voorlezing van het; "akkoord-vonnis" over het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers afgeleverd; door de rechtbank van Koophandel overeenkomstig artikel 194 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en documenten, om er; voorafgaandelijk deze een afschrift van te hebben ontvangen en verklaart geen opmerkingen te willen; formuleren.

De vergadering verklaart zonder enig voorbehoud of reserve het vereffeningsverslag en de; vereffeningsrekeningen goed te keuren.

'? ]l. TWEEDE BESLISSING: Kwijting aan de vereffenaar

De vergadering verklaart zonder enig voorbehoud of reserve kwijting te verlenen aan de vereffenaar voor de.

door hem vervulde vereffeningsopdracht.

Ill. DERDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening

De vergadering beslist tot de definitieve sluiting van de vereffening van de vennootschap. Vervolgens stelt

de vergadering vast dat de naamloze vennootschap `ABBELOOS' in vereffening definitief opgehouden heeft te

bestaan.

IV. VIERDE BESLISSING: Bewaring van de boeken en bescheiden

i; De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en; bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn van vijf jaar op volgende adres: Oude Mechelsestraat 165,:

1853 Strombeek-Bever.

Voor ontledende uittreksel

Jan Delang, notaris

Gelijktijdig neergelegd:

- verslag van de vereffenaar

- sluitingsrekening van de vereffening

- akkoordvonnis

1.

- uitgifte akte afsluiting dd 02/04/2015

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11,1

~i ~4 le- ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

~~-~:~~. ~~ 1J g~ p~

na neerlegging ter griffie van de akte

r

E.iG

II1.~~r~ii57N~im

5095

~I

2 4 JUNI 2015

RECHTBANK VAN KOOPHANQ,EL,T.E GENT

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

30/11/2005 : KO105525
06/07/2005 : KO105525
25/08/2004 : KO105525
28/07/2004 : KO105525
30/06/2004 : KO105525
04/07/2003 : KO105525
29/06/2002 : KO105525
21/06/2002 : KO105525
07/03/2002 : KO105525
13/07/2000 : KO105525
01/08/1997 : KO105525
01/01/1988 : KO105525
27/09/1985 : KO105525

Coordonnées
ABBELOOS

Adresse
OOSTMOER 10 9950 WAARSCHOOT

Code postal : 9950
Localité : WAARSCHOOT
Commune : WAARSCHOOT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande