@ YOUR SERVICES

Société en commandite simple


Dénomination : @ YOUR SERVICES
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 508.825.079

Publication

22/08/2013
~ ASodword 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

11111

Vod behou aan I Belgl staag

Oudenaarde

t 2 AIG. 2013

Griffie

*13130938x

Ondernemingsnr : 0508.825.079

Benaming

(voluit) : @ your services

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Hessestraat 2A, 9667 Horebeke (volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging maatschappelijke zetel

De zaakvoerster heeft beslist om het maatschappelijk adres van de vennootschap op 15 juli 2013 te wijzigen naar:

Tervuurse steenweg 113 1160 Brussel

Annick Stock zaakvoerster

14/01/2013
Ilzoilr MOD 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II Oudenaarde

"Grin 2013V

*13008283*Ondernemingsnr.: d 50$ 59.5 D ~ Benaming (voluit) x @ Your services

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap Zetel : Hessestraat 2A, 9667 Horebeke

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Onderwerp( en) akte

"@ your services"

Gewone commanditaire vennootschap,

te 9667 Horebeke, Hessestraat 2AOPRICHTING  STATUTEN  BENOEMINGENOp heden, twintig december tweeduizend en twaalf. Te 9667 Horebeke, Hessestraat 2A

Zijn samengekomen.

1, Mevrouw Stock Annick geboren te Gent op 13/05/1965, nationaal nummer, 650513 240 91

2, De Heer Hellebuvck Oair, geboren te Gent op 10/01/1994 , nationaal nummer,940110 233 90

TITEL 1. OPRICHTING

RECHTSVORM  NAAM  ZETEL

Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een Gewone Commanditaire

Vennootschap en met de naam "@ your services".

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 9667 Horebeke, Hessestraat 2A.

KAPITAAL  AANDELEN  VOLSTORTING

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt 500 EURO ( 500,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen op naam, zonder een nominale waarde, die

ieder een / honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven door Mevrouw Stock Annick, voornoemd, ten

belope van tachtig (80) aandelen, die zij op heden volledig volstort en door de heer Hellebuyck Ogir twintig

(20) aandelen, die hij op heden volledig volstort.

BAN KATTEST

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, gedeponeerd op een bijzonder rekening

nummer 363-1146056-41 bij ING, zoals blijkt uit een door voormelde financile instelling op 21/12/2012

afgeleverd bankattest, dat aan de huidige overeenkomst wordt gehecht. De vennootschap beschikt bijgevolg

over een bedrag van vijfhonderd euro ( 500,00).

DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, en begint te werken op datum van 01/01/2013,

TITEL 2. STATUTEN NAAM-ZETEL-DUUR-DOEL

Artikel 1

De vennootschap wordt als gewone commanditaire vennootschap , met handelsaard, opgerichtonder de

naam "@ your services".

Deze naam zal in beide landstalen gebruikt worden.Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

L'ert l - vervc . Moo 91.1

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is thans gevestigd te 9667 Horebeke, Hessestraat 2A.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in Belgi binnen het Nederlandse taalgebied en het

tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder(s).

ledere verplaatsing van de vennootschapszetel zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad, door de zorgen van het bestuursorgaan.

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en

agentschappen oprichten, zowel in Belgi als in het buitenland.

Artikel 4

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel in Belgi als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in

deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, alle verrichtingen die

rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het zelf uitvoeren van openbare of privatieve werken, zowel in nieuwbouw als in vernieuwbouw, meer

bepaald in bouwwerken, zoals daar zijn: alle ruwbouwwerken, het waterdicht maken van bouwwerken, dakwerken, metsel- en betonwerken, slopingswerken, grond- en nivelleringswerken, voegwerken en gevelreiniging, vloeren en tegelzetting (in diverse materialen), het plaatsen van schrijnwerk in hout, metaal en kunststoffen, het uitvoeren van schilder- , pleister- en behangwerken, elektriciteitswerken en sanitaire werken, het plaatsen van centrale verwarming, asfalteren, schoorsteenvegen, het optreden in de bouw in het algemeen (in de zin van opvolging van bouwwerken). Hiertoe behoren tevens het laten uitvoeren van bovenstaande werken door derden.

 Het organiseren van evenementen en het uitbaten van feestzalen.

 Tussenpersoon in handel

- Nationaal en internationaal goederenvervoer met getuigschriftnummer van vakbekwaamheid: 13599.

-- Vervoercommissionair met vakbekwaambeidsnummer B.2934.

- Verhuizingen

- Aan-en verkoop van tweedehands voertuigen.

 Uitgeven van media, ontwerp, realisatie.

- Advies in het algemeen.

- Verkoop van roerend en onroerend goed en tussenpersoon in verkoop in het algemeen. Marketing.

- Uitbating van horeca gelegenheden.

 Handel in het algemeen.

Alle dienstverrichtingen die verband houden met de hiervoor vermelde activiteiten.

Deze opsomming is niet beperkend," maar enkel van indicatieve aard en dient genterpreteerd te worden in de ruimste zin.

Behoudens voor deze activiteiten waarvoor een wettelijke vergunning vereist is, zal de vennootschap haar maatschappelijk doel mogen uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels- , nijverheids- , financile, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel, die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede ten voordele van derden, zaakvoerder en/of vennoten, alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, aile onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak, Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Indien door de zaakvoerder(s) handelingen zijn verricht buiten het doel, is de vennootschap erdoor verbonden, hetzij zij bewijst dat de medecontracterende partijen) op de hoogte was/waren of niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.

Het doel van de vennootschap kan' enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 4

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Behoudens een rechterlijke beslissing, kan zij niet worden ontbonden dan door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vorm en de regels gesteld voor een wijziging van de statuten,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

><iIi]S e vervolg

KAPITAAL-AANDELEN-

OVERDRAAGBAARHEID VAN DE AANDELEN

Artikel 5

Het geplaatst kapitaal bedraagt vijfhonderd euro ( 500) en is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen op naam, zonder een nominale waarde, elk met een fractiewaarde van n 1 honderdste (1/100 ste) van het kapitaal. Elk aandeel geeft recht op een stem.

Artikel

Kapitaalverhoging en -vermindering

Het geplaatst kapitaal kan worden verhoogd of verminderd bij een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de wettelijke bepalingen dienaangaande, Voor de verhoging van het geplaatst kapitaal moeten de formaliteiten en de voorwaarden voorgeschreven voor de oprichting van de vennootschap eveneens worden vervuld.

Ingeval van kapitaalverhoging door geldelijke inbreng hebben de vennoten de voorkeur om in te tekenen naar verhouding van het getal aandelen dat ze reeds bezitten.

De wijze waarop dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend, zal door de algemene vergadering bepaald worden, doch de termijn om dit recht uit te oefenen bedraagt minstens vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving; dit alles wordt ter kennis gebracht aan de vennoten in de bij aangetekende brief verzonden oproeping.

Ingeval er zou overgegaan worden tot verhoging van het kapitaal docr een inbreng van een derde rietvennoot, zal deze laatste echter slechts vennoot kunnen worden indien alle vennoten van de vennootschap hiermee instemmen.

Bij iedere kapitaalvermindering moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

Artikel 7: aandelen -- ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn steeds op naam.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die in geval van onverdeeldheid het recht heeft de aan de aandelen verbonden rechten te schorsen totdat jegens haar n van de mede-eigenaars schriftelijk wordt aangeduid als de enige eigenaar.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, en pandhoudende schuldeisers eh schuldenaars dienen zich respectievelijk te laten vertegenwoordigen door n en dezelfde persoon. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gemeenschappelijke gerechtigden.

Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst,

Enkel de blote eigenaar heeft het recht in te schrijven op nieuwe aandelen gecreerd naar aanleiding van een kapitaalverhoging en het voorkeurrecht uit te oefenen behoudens andersluidende overeenkomst tussen hem en de vruchtgebruiker bij aangetekende brief bekendgemaakt aan de vennootschap in haar zetel.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgeno(o)t(e) gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgeno(o)t(e) op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn /haar persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem/haar en zijn/haar echtgeno(o)t(e).

Tot de aandeelhouders behoort ten minste n stille venncot en n beherende vennoot. Oprichter r Hellebuyck Ogir is ten deze stille vennoot en oprichter Stock Annick is beherende vennoot. In gevolge de overdracht van aandelen kunnen ook derden stille vennoot of beherende vennoot worden. Het aandelenregister zal de hoedanigheid van elke aandeelhouder beschrijven.

Een stille vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten zelfs niet krachtens een volmacht.

Adviezen en raadgevingen, daden van controle, alsmede machtigingen aan zaakvoerders gegeven voor handelingen die buiten hun bevoegdheid liggen, verbinden de stille vennoot niet. Een stille vennoot is ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap, waaraan hij heeft meegewerkt met overtreding van de hiervoor staande verbodsbepaling. Hij is ook voor verbintenissen waaraan hij niet heeft meegewerkt, hoofdelijk aansprakelijk jegens derden, indien hij er een gewoonte van gemaakt heeft de zaken van de vennootschap waar te nemen of indien zijn naam in de naam van de vennootschap voorkomt.

Artikel 8: rechten van de vennoot - certificaat

De rechten van iedere vennoot blijken uit de oprichtingsakte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit het register van aandelen dat gehouden wordt in de zetel van de vennootschap overeenkomstig het wetboek van = vennootschappen,

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en derden pas vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Dit certificaat, ondertekend door het bestuursorgaan, maakt melding van de naam, de voornaam, woonplaats van de vennoot, van het aantal en de volgnummers van de hem toebehorende aandelen

Artikel 9: grens van de overdraagbaarheid van de aandelen

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met de toestemming van tenminste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

De toestemming waarvan sprake in het eerste lid van dit artikel is niet vereist wanneer de aandelen worden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

MOD 111

Voor

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

}

-/oor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

il7jt n - vervolg MOD 14.1

overgedragen of overgemaakt aan een vennoot.

De toestemming waarvan sprake in het eerste lid van dit artikel is eveneens vereist wanneer de aandelen

worden overgedragen of overgemaakt aan de echtgeno(o)t(e) van de overdrager of van de erflater, of aan de

bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING

Behoudens hetgeen bepaald is in het hoofdstuk "Bestuur  enige vennoot" ingeval de vennootschap slechts

n vennoot telt, gelden de hierna volgende regels.

Artikel 10: benoeming van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de

bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd.

Tot statutair zaakvoerder wordt aangesteld Mevrouw Stock Annick,

Artikel 11: bevoegdheden van hetbestuursorgaan

Iedere zaakvoerder is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van

beschikking als van bestuur, te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk

doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering zijn voorbehouden door de wet,

Echter voor het kopen, verkopen en hypothekeren van alle onroerende goederen alsmede voor het aangaan

van leningen en kredietopeningen moeten alle zaakvoerders gezamenlijk optreden,

Indien er meerdere vennoten zijn, moet de enige zaakvoerder, vooraleer n van de handelingen vermeld in

de voorgaande alinea te verrichten, een algemene vergadering samenroepen die hem een speciale volmacht

dient te verstrekken om genoemde handelingen geldig te kunnen verrichten.

Beperkingen inzake bevoegdheden kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen en gelden niet

voor de statutaire zaakvoerder.

Artikel 12: verslagen van het bestuursorgaan

De beraadslagingen van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen, die worden ondertekend door

de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren. Die notulen worden

opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. De lastgevingen alsook de

schriftelijk of per e-mail uitgebrachte adviezen en stemmingen worden eraan toegevoegd.

De in rechte of elders voor te leggen afschriften of uittreksels worden door de voorzitter of door de

zaakvoerder ondertekend,

Artikel 13: volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte

volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden

verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de

verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Geen volmacht kan worden gegeven aan de stille vennoot,

Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen of te

verminderen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen.

Artikel 14: vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte,

behoudens de hierboven vermelde beperkingen.

TOEZICHT

Artikel 15: toezicht

Voor wat het toezicht over de verrichtingen van de vennootschap en de bevoegdheid van de .

commissarissen betreft zal de vennootschap zich richten naar de wettelijke bepalingen terzake.

De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant overeenkomstig de wet. '

DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16: bevoegdheid

De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerders vallen. Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en

de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen en te besluiten zijn nageleefd. "

Artikel 17: jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt jaarlijks gehouden op 1 maart om 14 uur op de

zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op

hetzelfde uur,

Artikel 18: bijeenroepingen

Wanneer alle vennoten en zaakvoerders aanwezig zijn kan de algemene vergadering op geldige wijze

beraadslagen en besluiten, zonder dat de formaliteiten inzake oproeping voorzien in het wetboek van

vennootschappen werden nageleefd, voor zover de vennoten er unaniem mee instemmen de algemene

vergadering te houden zonder oproeping en akkoord gaan met de voorgestelde agenda.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

MOD 11.1

Artikel 19: taakverdeling

De algemene vergadering kan onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen een voorzitter en een secretaris alsmede stemopnemers aanstellen.

Artikel 20: beslissingen

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij ' de vergadering moet beraadslagen over wijziging van de statuten waarvoor een bijzondere meerderheid moet in acht worden genomen, voorzien bij wet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

4

foor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

INVENTARIS-JAARREKENING-RESULTAATBESTEMMING

Artikel 21: boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar. Het eerste boekjaar begint op 01 januari 2013 en loopt tot 31 december 2013.

Op het einde van het boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op alsmede de jaarrekening } (balans, resultatenrekening en toelichting), Voor het opmaken van deze stukken zal het bestuursorgaan zich gedragen naar de voorschriften van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 22: bestemming van het resultaat

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten over de verdere resultaatsbestemming.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden, alsook met het bedrag van de nog niet-afgeschreven oprichtingskosten en kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ONTBINDING-VEREFFENING

Artikel 23: ontbinding

Bij vervroegde ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om n of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen. De benoeming moet wel nog bevestigd worden door de rechtbank van koophandel. Werd hun bevoegdheid niet bepaald, dan , beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden.

Artikel 24: vereffening

Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het batig saldo verdeeld worden naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

TITEL 3. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van ' Vennootschappen.

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichter in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden, conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt, hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Voor alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar het wetboek van vennootschappen. De clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van dit wetboek, worden als ongeschreven beschouwd.

De statutaire bepalingen die een tekstuele weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het wetboek van vennootschappen, worden enkel vermeld ten titel van inlichting en zullen geacht worden van rechtswege te zijn aangepast bij wijziging van het wetboek van vennootschappen.

BENOEMING VAN ZAAKVOERDER

Onmiddellijk heeft de oprichter beslist te benoemen tot statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur en met de machten voorzien in de voormelde statuten: mevrouw Stock Annick , voornoemd, die aanvaardt.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de ; periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen overgaat (overgaan) tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vr de ondertekening van de oprichtingsakte.

COMMISSARIS

Gezien de vennootschap voldoet aan de criteria van een "kleine vennootschap", geciteerd in het wetboek van vennootschappen, wordt geen commissaris aangesteld. Bijgevolg wordt het toezicht op de verrichtingen van ._

Op de laatste blz. van Luik l vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam handtekening

"

/oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

jl B ^ vervolg M0D 11.1

de vennootschap uitgeoefend door de vennoten overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van

vennootschappen.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op 1 januari 2013 en zal worden afgesloten op 31 december 2013.

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2014,

KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenar, die in Belgi geen werkelijke of gekozen woonplaats heeft, aanzien als hebbende woonst gekozen ter zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig gedaan kunnen worden.

Onderhavige overeenkomst werd gesloten op 20/12/2012 in zoveel exemplaren als er ondertekenaars  oprichters zijn, die verklaren elk n exemplaar te hebben ontvangen. 4 bijkomende exemplaren werden opgesteld om te dienen voor de verrichting van de formaliteiten van publicatie.

Tegelijk wordt hierbij de oprichtingsakte neergelegd.

Stock Annick

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 30.08.2016 16542-0237-008

Coordonnées
@ YOUR SERVICES

Adresse
TERVUURSE STEENWEG 113 1160 BRUSSEL

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale