1ABP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 1ABP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 820.926.440

Publication

25/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 20.09.2014, NGL 23.09.2014 14594-0406-012
17/10/2014
Mal Won' 11.1

Llk B- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteRECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN afrIelincr HASSELT

I 111V hfl111 11111111111

*14190402*Voo

behou

aan I

Belgi

Staats

lVll

08 OKT. 2014

Griffie

Ondemerningsnr : 0820.926.440

Benaming

(voluit) : lABP

(verkort) :

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel KURINGERSTEEN WEG 504/6, 3511 KURINGEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING

"

De Vergadering neemt kennis van het ontslag ingediend op 30 juni 2014 van volgende bestuurder en

gedelegeerd bestuurder: "

- De heer Baudouin D BOOSER, wonende te 3550 HEUSDEN-ZOLDER, Zandstraat 221; _ .

De Vergadering aanvaardt dit ontslag, en verleent kwijting aan de heer DE BOOSER voor de uitoefening van zijn mandaat.

" Vervolgens benoemt de Vergadering als nieuwe bestuurder met ingang op 30 juni 2014, en tot de eerstvolgende jaarvergadering in 2020

- Mevrouw Ingrid ENGELS, wonende" te 3540 HERK-DE-STAD, Gasterbosstraat 6; Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocatenassociatie "Nelissen Grade", evenals aan: haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid van indeplaatstelling om tot neerlegging over te gaan van de notulen van de vergadering met een uittreksel ter publicatie in de bijlagen van het Belgischi Staatsblad op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

(Get.) Joris De Roo

Lasthebber

Tegelijk hiermee neergelegd : Kopie verslag

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 20.09.2013, NGL 24.09.2013 13592-0454-014
02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 20.09.2012, NGL 27.09.2012 12585-0440-011
29/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 20.09.2011, NGL 26.09.2011 11554-0218-010
21/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 21.09.2015, NGL 14.10.2015 15649-0161-016

Coordonnées
1ABP

Adresse
KURINGERSTEENWEG 504, BUS 6 3511 KURINGEN

Code postal : 3511
Localité : Kuringen
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande