ADSON

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ADSON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 474.221.914

Publication

29/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 22.08.2014 14463-0277-012
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.05.2012, NGL 30.08.2012 12521-0239-012
12/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 31.08.2011 11537-0127-012
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.08.2010, NGL 24.08.2010 10458-0366-009
10/04/2015
Mod 'Nord 11.1

_j. _j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akteGRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

30 KWT 2015

AFDELINGbERMONDE

ICI 117111111VI

>150522fi9~

iii

0

17

Ondernemingsnr : 0474.221.914

Benaming

(voluit) : ADSON

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Zetel : 9260 Wichelen, Doornweg, nummer 19.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bevestiging ontslag niet-statutaire zaakvoerder en benoeming van een nieuwe niet-statutaire zaakvoerder - bekrachtiging bestuursdaden - wijziging (volledige vervanging) doel - verslag bestuursorgaan - volledige herwerking van de statuten van de vennootschap, naar aanleiding van de genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht en ingevolge voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap - machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht(en):

Het jaar tweeduizend vijftien.

Op vijfentwintig maart.

Voor Ons, Meester Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris met standplaats te 9340 Lede (Oordegem).

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap "ADSON", met

maatschappelijke zetel thans gevestigd te 9260 Wichelen, Doornweg, nummer 19, Belasting over de;

" Toegevoegde Waarde-nummer 0474.221.914, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) onder het ondernemingsnummer 0474.221.914 RPR (rechtspersonenregister) Dendermonde.

Opgericht blijkens akte verleden door notaris Alfred DUERINCK, met standplaats te Nevele, op n maart. tweeduizend en n, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien maart daarna, onder referentie nummer 20010310-456, en waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.

Het Voorzitterschap wordt waargenomen door: Mevrouw VANDENHEEDE Ann Clara Remi, nagenoemd. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn alhier aanwezig, de volgende vennoten van de vennootschap:

1) De Heer K1MPE Christophe Joseph Helena, geboren te Gent op vier december negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 9260 Wichelen, Doornweg, nummer 19.

Gehuwd met Mevrouw VANDENHEEDE Ann Clara Remi, nagenoemd, voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Wetteren op negen juli tweeduizend en vijf, en dit onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan huwelijkscontract, tot op heden niet gewijzigd, aldus verklaard.

Dewelke verklaart eigenaar te zijn van vijftig procent (50 %) van de aandelen van de vennootschap, hetzij. negentien (19) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

2) Mevrouw VANDENHEEDE Ann Clara Remi, geboren te Gent op negentien oktober negentienhonderd tweentachtig, echtgenote van de Heer K1MPE Christophe Joseph Helena, hogergenoemd, eveneens wonende te 9260 Wichelen, Doornweg, nummer 19,

Dewelke verklaart eigenares te zijn van vijftig procent (50 %) van de aandelen van de vennootschap, hetzij: negentien (19) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

Voornoemde verschijners, beiden alhier aanwezig, vertegenwoordigend de totaliteit van de maatschappelijke aandelen van voormelde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ADSON",' zijnde achtendertig (38) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, verklaren vervolgens te weten dat de wet straffen stelt op het zich wetens aanmelden ais eigenaar van aandelen welke hen niet toebehoren en aldus deel te nemen aan de stemming in de vergadering.

SAMENSTELLING VAN HET HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:

-Mevrouw VERBEKE Marijke Rita Angelique, geboren te Aalter op dertien augustus negentienhonderd zesenvijftig, echtgenote van de Heer BRESSELEERS Jan Frans Maria Alfons, wonende te 9850 Nevele, " Kippendonkstraat, nummer 3, werd naar aanleiding van hogervermelde oprichting benoemd tot niet-statutair;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de porso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

zaakvoerder van de vennootschap; het benoemingsbesluit ervan werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad zoals voorzegd.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten, gehouden op achttien februari tweeduizend vijftien, werd aan voornoemde Mevrouw VERBEKE Marijke Rita Angelique ontslag verleend als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf achttien februari tweeduizend vijftien, waarbij niet in haar vervanging werd voorzien; een uittreksel van deze beslissing werd evenwel tot op heden niet neergelegd ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad,

-Mevrouw VANDENHEEDE Ann Clara Remi, hogergenoemd, werd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap, gehouden op nentwintig september tweeduizend en acht, benoemd tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap; het benoemingsbesluit ervan werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf december daarna, onder referentie nummer 08192124.

DE VOORZITTER ZEF VERVOLGENS UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:

A) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda: AGENDA VAN DE VERGADERING:

1) Bevestiging ontslag van Mevrouw VERBEKE Marijke Rita Angelique, te 9850 Nevele, Kippendonkstraat, nummer 3, als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, met kwijting over haar beheer, en dit ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering, gehouden op achttien februari tweeduizend vijftien.

2) Benoeming van een nieuwe niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

3) Bekrachtiging bestuursdaden, individueel ofwel gezamenlijk gesteld door de zaakvoerders van de vennootschap.

4) Voorlegging en voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato twintig februari tweeduizend vijftien, ter verantwoording van de door te voeren wijziging aan het doel van de vennootschap (volledige vervanging ingevolge nieuwe activiteiten), met aangehechte staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden - vervanging van de bestaande statutaire omschrijving van het doel van de vennootschap.

5) Volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen bestissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, en dit op vocrstel van het bestuursorgaan van de vennootschap.

6) Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen bestissing(en) - volmacht(en).

B) Verzaking:

Voornoemde vennoten en het bestuursorgaan van de vennootschap, allen alhier aanwezig, hebben voor zoveel ais nodig bij deze en/of voorafgaandelijk dezer verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, alsmede aan de nietigheidsgrond, zoals bedoeld in artikel 64 van zelfde Wetboek.

C) De Voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en dat er geen commissaris in functie is.

D) Aangezien de leden van deze vergadering de totaliteit van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en samen met het bestuursorgaan van de vennootschap alhier aanwezig zijn, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over gemelde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige verdere rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en de agenda.

Na deze vaststellingen, die juist worden bevonden door de leden van deze vergadering, wordt er overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met nparigheid van stemmen genomen:

AFHANDELING AGENDA:

PUNT 1: BEVESTIGING ONTSLAG VAN MEVROUW VERBEKE MARIJKE RITA ANGELIQUE, TE 9850 NEVELE, KIPPENDONKSTRAAT, NUMMER 3, ALS NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER VAN DE VENNOOTSCHAP, MET KWIJTING OVER HAAR BEHEER, EN DIT INGEVOLGE BESLISSING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN OP ACHTTIEN FEBRUARI TWEEDUIZEND VIJFTIEN:

-De vergadering bevestigt de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap, gehouden op achttien februari tweeduizend vijftien, waarbij aan voornoemde Mevrouw VERBEKE Marijke Rita Angelique ontslag werd verleend als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf achttien februari tweeduizend vijftien, met verlening van kwijting over haar beheer tot op achttien februari tweeduizend vijftien, zonder daarbij in haar vervanging te hebben voorzien.

PUNT 2: BENOEMING VAN EEN NIEUWE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER VAN DE VENNOOTSCHAP:

-De vergadering beslist om de hiemagenoemde persoon te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur, met name: de Heer KIMPE Christophe Joseph Helena, geboren te Gent op vier december negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 9260 Wichelen, Doomweg, nummer 19, dewelke alhier verklaart het aan hem toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

-Het mandaat van deze niet-statutaire zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap.

V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

PUNT 3: BEKRACHTIGING BESTUURSDADEN, INDIVIDUEEL EN/OF GEZAMENLIJK GESTELD DOOR DE ZAAKVOERDERS VAN DE VENNOOTSCHAP:

De algemene vergadering bekrachtigt hierbij en voor zoveel als nodig alle bestuurshandelingen die door de hiernagenoemde personen tijdens hun mandaat als zaakvoerder zijn/werden gesteld, alleen ofwel gezamenlijk optredend, met name:

-Mevrouw VANDENHEEDE Ann Clara Remi, voornoemd;

-Mevrouw VERBEKE Marijke Rita Angelique, eveneens voornoemd.

PUNT 4: VOORLEGGING EN VOORLEZING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP DE DATO TWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND VIJFTIEN, TER VERANTWOORDING VAN DE DOOR TE VOEREN WIJZIGING AAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP (VOLLEDIGE VERVANGING INGEVOLGE NIEUWE ACTIVITEITEN), MET AANGEHECHTE STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF, NIET OUDER DAN DRIE MAANDEN - VERVANGING VAN DE BESTAANDE STATUTAIRE OMSCHRIJVING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP:

-De vergadering verklaart voorlezing gekregen te hebben van het voorgelegd verstag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato twintig februari tweeduizend vijftien, waarin het voorstel tot navermelde wijziging aan het doel van cie vennootschap (volledige vervanging ingevolge nieuwe activiteiten) wordt toegelicht, met aangehechte staat van activa en passiva, niet ouder dan drie maanden.

Zij heeft hierover geen opmerkingen,

-Alle leden van de vergadering verklaren eveneens een afschrift van gezegd verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben, met aangehechte staat van activa en passiva niet ouder dan drie maanden.

-De vergadering beslist vervolgens de bestaande statutaire omschrijving van het doel van de vennootschap volledig te vervangen door de volgende, nieuwe statutaire omschrijving, met name:

Nieuwe statutaire omschrijving van het doel van de vennootschap:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of als tussenpersoon:

" Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van van planning, organisatie, efficintie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort (code 7022001).

"Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficientie, enzovoort (code 7022002).

"Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd (code 82990).

" Samenstelling van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen, uurroosters, industrile catalogi, wetenschappelijke gegevens, enzovoort (code 6131011).

-Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant; het invoeren van gegevens; volledige verwerking van gegevens (code 6311001).

" Permament beheren van en werken met de gegevensverwerkende aparatuur van derden (code 6311002).

"Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's (code 62010).

"Computer consultancy activiteiten (code 62020),

"Groothandel in computer, randapparatuur en software (code 46510).

"Net geven van seminaries (code 85599),

"Het organiseren van seminaries (code 82300),

" Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken (code 90023).

"Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunst (code 90029).

"Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers (code 77330).

"Verhuur en lease van motorhomes & caravans (code 77393).

Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak en dergelijke verrichten en aile handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerende patrimonium in bezit, in huur of leasing,

Alle mandaten, beheershandelingen en of commissieverrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen.

De vennootschap mag voor eigen rekening overgaan tot het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, enzovoort), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobilin, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen en betrekkende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voorvermelde roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vcrm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Wetten en Koninklijke besluiten op de financile transacties en de financile markten en over het vermogensbeheer en beleggingsadvies

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doel te interpreteren,"

-De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna weergegeven.

PUNT 5: VOLLEDIGE HERWERKING VAN DE STATUTEN NAAR AANLEIDING VAN DE GENOMEN BESLISSING(EN), DE RECENTE WIJZIGINGEN AAN HET VENNOOTSCHAPSRECHT, EN DIT OP VOORSTEL VAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP

-De vergadering heeft bij deze kennis genomen van het voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap om, in het kader van de tegenwoordige buitengewone algemene vergadering, de daarbij genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, en rekening gehouden met de onderlinge verhouding tussen de vennoten van de achtendertig (38) aandelen van de vennootschap, de bestaande statuten van de vennootschap volledig te herwerken.

-Na bespreking en beoordeling van voormeld voorstel, beslist de vergadering om de bestaande statuten van de vennootschap volledig te herwerken als volgt:

STATUTEN:

Artikel n - naam:

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt de naam: "ADSON".

Artikel twee - maatschappelijke zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9260 Wichelen, Doornweg, nummer 19.

De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de Bijlage tot" het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig Brussel.

De vennootschap mag ook bij beslissing van de zaakvoerder(s) exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in Belgi of het buitenland oprichten.

Artikel drie - doel:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of als tussenpersoon:

"Net verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van van planning, organisatie, efficintie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort (code 7022001).

"Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficientie, enzovoort (code 7022002).

.Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd (code 82990).

.Samenstelling van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen, uurroosters, industrile catalogi, wetenschappelijke gegevens, enzovoort (code 6131011).

"Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant; het invoeren van gegevens; volledige verwerking van gegevens (code 6311001),

" Permament beheren van en werken met de gegevensverwerkende sparatuur van derden (code 6311002).

"Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's (code 62010),

'Computer consultancy activiteiten (code 62020).

.Groothandel in computer, randapparatuur en software (code 46510).

" Het geven van seminaries (code 85599),

" Het organiseren van seminaries (code 82300).

.Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken (code 90023).

.Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunst (code 90029).

" Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers (code 77330),

" Verhuur en lease van motorhomes & caravans (code 77393).

Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak en dergelijke verrichten en aile handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerende patrimonium in bezit, in huur of leasing.

Alle mandaten, beheershandelingen en of commissieverrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen.

De vennootschap mag voor eigen rekening overgaan tot het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, enzovoort), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobilin, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen en betrekkende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voorvermelde roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven dcor inschrijving of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten op de financile transacties en de financile markten en over het vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doel te interpreteren.

Artikel vier - duur:

De vennootschap is opgericht voor ONBEPAALDE DUUR.

Artikel vijf - maatschappelijk kapitaal - winstbewijzen, warrants, converteerbare obligaties en certificaten: Maatschappelijk kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentienduizend vijfhonderd EUR ( 19.500,00) en is verdeeld in achtendertig (38) gelijke aandelen zcnder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk n/achtendertigste (1/38e) deel in het kapitaal.

Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker van dit aandeel.

Winstbewijzen, warrants, ccnverteerbare obligaties en certificaten:

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 242 van het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

Artikel zes - aandelen en effecten:

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Er wordt op de zetel een register van aandelen gehouden, waarin wordt aangetekend:

1 de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen; 2 de gedane stortingen;

3 de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder(s) en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

De overdrachten en de overgang en van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat n enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen, behoudens de toepassing van artikel tweehonderd zevenendertig van het Wetboek van Vennootschappen bij overlijden van de enige vennoot.

Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote eigendom en in vruchtgebruik, dan zal alleen de vruchtgebruiker de aan dit aandeel verbonden rechten mogen/kunnen uitoefenen.

Artikel zeven - overdracht en overgang van aandelen:

Behoudens ingeval de vennootschap slechts n enkele vennoot telt, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet afgestaan worden onder de levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met de voorafgaande, bijzondere en geschreven toestemming van alle vennoten, n aftrek van de rechten waarvan de afstand of overdracht is voorgesteld.

Ingeval van voorafgaande toestemming, zal (zullen) de zaakvoerder(s) van de vennootschap op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, ofwel op verzoek van de erfgena(a)(m)(e)(n), legatarissen of rechthebbende(n) van een overleden vennoot, binnen de maand een algemene vergadering moeten bijeenroepen, teneinde te beslissen over de voorgestelde overdracht of overgang van aandelen.

Het voorstel tot afstand van aandelen onder de levenden moet melding maken van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de overdrager en de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen of effecten die voorwerp zijn van de afstand onder levenden, alsmede de prijs en voorwaarden waartegen de afstand van aandelen zal gebeuren.

Ingeval van weigering van afstand of overgang van aandelen, zullen de weigerende vennoten gehouden zijn om binnen een termijn van twee (2) maanden te rekenen vanaf de datum van de vergadering, de aandelen die het voorwerp zijn van de voorgestelde afstand of overgang in te kopen.

De inkoop zal, behoudens andersluidende overeenkomst, geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit.

De afkoopwaarde van de aandelen zal bepaald worden in onderlinge overeenstemming, op basis van de waarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

In geval echter geen akkoord wordt bereikt, dan zal de waardebepaling gebeuren door toedoen van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, op verzoek van de meest gerede partij.

Ingeval de vennoten toestemmen in de voorgestelde afstand of overgang van aandelen en evenwel zelf geen aandelen wensen in te kopen, dan zal de vennoot, die aandelen wenst over te dragen, ze rechtsgeldig aan derden kunnen verkopen tegen de voorwaarden vermeld in het door hem gedane voorstel en/of zullen de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot de aandelen van de overleden vennoot kunnen overnemen.

De weigering van toestemming van een overdracht onder de levenden of van een overgang wegens overlijden sluit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks ieder verhaal uit.

Artikel acht - bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of dcor de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomit, van een directieraad of van een raad van toezicht, dan benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechterlijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen, Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een enkele kennisgeving gericht aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van n van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om n of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Artikel negen - bevoegdheid van de zaakvoerder(s):

Interne bestuursbevoegdheid:

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij steeds gezamenlijk het bestuur vormen,

Indien er drie of mr zaakvoerders zijn, vormen zij een college, dat een Voorzitter aanstelt en waarbij verder wordt gehandeld zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in reohte als eiser of verweerder.

Volmachten:

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel tien - bezoldiging van de zaakvoerder(s):

Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens bezoldigd worden.

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel elf - controle:

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan n of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de vennoten:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge I -hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel twaalf - algemene vergadering:

1) Algemene beginselen:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de

vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts n vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan

de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De algemene vergadering heeft het recht zijn statuten uit te leggen.

2) Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die n/vijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen nparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de

vennoten, de commissarissen) en de zaakvoerder(s).

3) Volmachten:

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vomi van de volmachten bepalen.

4) Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene

vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest

twee (2) stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van

de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming,

5) Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op n stem. Het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door n of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten nparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van aile vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme gcedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6) Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de

laatste maandag van de maand mei, om twintig (20) uur.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de

jaarrekening,

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de

aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de

stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone

meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7) Buitengewone algemene vergadering:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verstag dat in de agenda vermeld wordt, Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen), indien benoemd, brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3f4den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5den) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel dertien - boekjaar:

Het boekjaar begint op n januari en eindigt op nendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel veertien - winstverdeling:

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve n/tiende (1110e) van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om n of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen,

Artikel vijftien - ontbinding:

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, n of meer andere vereffenaars aanstelde, dit alles onder voorbehoud van bevestiging of homologatie door de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Artikel zestien - woonstkeuze:

Iedere houder van aandelen op naam, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats en of zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden, Een kopie van deze betekeningen en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde in het buitenland.

Artikel zeventien - verwijzing:

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

De statutaire bepalingen die een tekstuele weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, worden enkel vermeld ten titel van inlichting en worden en zullen geacht worden van rechtswege te zijn aangepast bij een wijziging van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel achttien - gerechtelijke bevoegdheid:

Voor eik betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerder(s), commissaris(sen) en vereffenaar(s), wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel negentien - bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts n vennoot telt:

-Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere Besloten Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en de derde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overtijden aan hem zijn overgegaan.

-Wanneer de vennootschap slechts n vennoot telt, zijn alle bepalingen van deze statuten toepasselijk in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna voor een eenhoofdige vennootschap gestelde regels.

-Omtrent de overdracht van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen beslist de enige vennoot alleen. -Als de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 237 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

-Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

-Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

-Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de

N, i " Y

4Voor' behouden aan het Belgisch Staatsbladnalatenschap. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

-indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld, zijn de bepalingen betreffende het voorkeurrecht, vermeld in artikel vijf (5) van deze statuten niet van toepassing.

-Indien geen zaakvcerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder worden benoemd. Benoeming van een opvolgend statutair zaakvoerder is toegestaan.

-Indien een derde ais externe zaakvoerder is benoemd, is een besluit van de algemene vergadering vereist voor elke zetelverplaatsing en voor de opvraging van elke bijstorting op of volstorting van aandelen.

-Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan hij te allen tijde worden ontslagen door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd met opzeggingstermijn.

-Zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd is, bestaat geen controle in de vennootschap.

-De enige vennoot oefent aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

-Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

-Is een derde als zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij die zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder bij aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Maar laatstgenoemde formaliteit behoeft niet te worden vervuld wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

PUNT 6: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSING(EN) - VOLMACHT(EN):

-De vergadering machtigt hierbij het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van alle genomen beslissingen.

-De vergadering verleent hierbij aan ondergetekende notaris alle machten om voor zoveel als nodig de gecordineerde tekst van de statuten van de vennootschap (volledige herwerking) op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

-De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de hiernavolgende persoon (personen), en dit voor zoveel als nodig, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook voor zoveel als nodig al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten en/of administraties.

Identiteit van de lasthebber:

De Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VAN HERREWEGHE & 0, Accountants & Belastingconsulenten, te 9420 Erpe-Mere (Burst), Oudenaardsesteenweg, nummer 908, Belasting over de Toegevoegde Waarde BE 0885.766.980, en gekend onder het ondernemingsnummer 0885.766.980, evenals aan haar zaakvoerder(s), bedienden, aangestelden en lasthebbers.

De vergadering verklaart bovendien dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht,

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT:

Ondergetekende notaris bevestigt dat de namen, voornamen, datum en plaats van geboorte voor de natuurlijke personen en/of de naam, de oprichtingsdatum en de maatschappelijke zetel voor de rechtspersonen gelijkvormig zijn aan de meldingen in de officile stukken hem vertoond, De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijke instemming van de betrokkenen, die tevens de juistheid van de voormelde identiteitsgegevens bevestigen,

KOSTEN:

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, van welke aard ook, die ten laste van de vennootschap vallen ingevolge onderhavige akte, bedragen in totaal de som van duizend honderd vierentwintig EUR en achtenzeventig CENT ( 1.124,78).

Aangezlen voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin Van Hauwermeiren, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-verslag bestuursorgaan + staat van actief en passief;

-cordinatie van de statuten (volledige herwerking).Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.10.2009, NGL 13.10.2009 09809-0393-008
11/12/2008 : GE198707
06/09/2006 : GE198707
25/10/2005 : GE198707
12/09/2005 : GE198707
09/06/2004 : GE198707
18/08/2003 : GE198707
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.05.2015, NGL 26.08.2015 15481-0016-011
10/03/2001 : GEA025227
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 30.08.2016 16529-0044-012

Coordonnées
ADSON

Adresse
DOORNWEG 19 9260 WICHELEN

Code postal : 9260
Localité : WICHELEN
Commune : WICHELEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande