ARAB WOMEN'S SOLIDARITY ASSOCIATION-BELGIUM, AFGEKORT : AWSA-BE

Association sans but lucratif


Dénomination : ARAB WOMEN'S SOLIDARITY ASSOCIATION-BELGIUM, AFGEKORT : AWSA-BE
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 881.718.815

Publication

18/04/2014
Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte MOD 2.2

I i

Rserv 1101111*II,IMI11111111111

au

Monnet.

belge

1- 8 APR 20141

BRUXELLES

Greffe

N d'entreprise : 0881.718.815

Dnomination

(en entier) : Arab Women's Solidarity Association-Belgium

(en abrg) : AWSA-Be

Forme juridique : ASBL

Sige : 6, Avenue de l'Eternit 1070 Bruxelles

Oblat de l'acte : P.V. de l'assemble gnrale du 2 mars 2014. Modification du Conseil d'Administration et traduction des statuts de l'ASBL en nerlandais.

La modification du Conseil d'Administration a t faite lors de l'Assemble Gnrale du 2 mars 2014,

L'Assemble Gnrale constate que le Conseil d'Administration est compos de:

I. Transfert de sige social:

MO<

2. Dmission(s) d'administrateur(s):

- Edward Wuilquot, domicili au 14, Avenue Gnral Kellerman 1420 Braine l'Alleud et n le 20 novembre

1950 Jemappes.

Au cours de sa sance du 02/03/2014, l'Assemble gnrale a act la dmission d'Edward de son poste

d'administrateur.

- Renata Clement, domicilie Avenue Breughel 7, bote 52, 1970 Wezembeek-Oppem.

Au cours de sa sance du 02/03/2014, l'Assemble gnrale a act le non renouvellement du mandat de

Renata Clement qui marque toutefois son accord pour prolonger son mandat jusqu' son remplacement

3. Rlection(s) d'administrateur(s):

- Noura Amer domicilie avenue de l'Etemit 6 1070 Bruxelles.

Au cours de sa sance du 02/03/2014, l'Assemble gnrale a approuv le renouvellement du mandat de

Noura Amer

- Nadia Bouhdide domicilie rue Osseghern 165/1 1080 Bruxelles

Au cours de sa sance du 02/03/2014, l'Assemble gnrale a approuv le renouvellement du mandat de

Nadia Bouhdide

- Rachida Mokhtari domicilie au 263, Avenue Paul Deschanel 1210 Bruxelles.

Au cours de sa sance du 02/03/2014, l'Assemble gnrale a approuv le renouvellement du mandat de

Rachida Mokhtari

- Khadija Ounchif domicilie au 368, avenue de l'Exposition 1090 Bruxelles bte 27.

Au cours de sa sance du 02/03/2014, l'Assemble gnrale a approuv le renouvellement du mandat de

Khadija Ounchif

4. Nomination(s) d'administrateur(s):

>0000C

5. Changement(s) de fonction(s):

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

eltserv

au e Morsiteur belge

Volet B - Suite

)0000(

....... ..... " ..........

6. Le conseil d'administration est donc compos des personnes suivantes, aux fonctions de:

- AMER Nou ra, prsidente

- BOUHDIDE Nadia, administratrice

- CLEMENT Renata, administratrice

MOKHTAR1 Rachida, administratrice

OUNCHIF Khadija, administratrice

MQD 2.2

Sibl-d:I870472014:-Knikid Moniteur belge

13rjlgebirli-d-Bagisch

La traduction des statuts de l'ASBL en nerlandais a galement t approuve lors de l'Assemble Gnrale du 2 mars 2014. Suite cette approbation, il a t dclar que l'on va publier la traduction des statuts en nerlandais.

IlkliultIcinmsfiteaelemsgseldueblgle31: gli-reell\rdenrettlqutitlecicluirratiferieetarmiettetayateleleppreennnexel- elereeeneas aeentleoveleterepratzetterMosecteiteldertreeinnateticgzeimc 'esellitlefeens

Ameese Migieb@Weline

18/04/2014
MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-behoudei 11111111M1)1111pj!11111

aan het

BelgIscl Staatshla

- 8 APR 2f1M

BRUSSEU

Griffie

-

Ondernemingsnr : 0881.718.815

Benaming

(voluit): Arab Womeres Solidarity Association-BeIgium

(verkort) : AWSA-Be

Rechtsvorm VZW

Zetel: Eeuwigheidslaan 6, 1070 Brussel

Onderwerp akte: Vertaling van de statuten van de VZW naar het Nederlands.

De vertaling van de statuten van de VZW naar het Nederlands werd goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering op 2 maart 2014.

Op de Algemene Vergadering van 02/03/2014 is besloten hetgeen volgt,

TITEL 1- BENAMING - HOOFDZETEL - DOEL

Artikel 1  De vereniging is genaamd "Arab Wornen's Sol idarity Association- Belg ium vzw", afgekort "AWSA-Be vzvv).

Artikel 2 - Haar statutaire zetel is gevestigd in de Eeuwigheidslaan 6 te 1070 Brussel, in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Tot de verplaatsing van de statutaire zetel kan enkel besloten worden door de Algemene Vergadering me een tweederde meerderheid van de leden die aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn en met een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De vereniging is opgericht voor een onbeperkte duur.

Artikel 3 - AWSA Belgium is een tak van AWSA International, opgericht in Egypte in 1982 door Nawal EL SAADAWL De vereniging is in overeenstemming met de doelstellingen zoals gedefinieerd door AWSA International en heeft dus ais doel de rechten van Arabische vrouwen (en daarmee gelijkgestelde) te bevorderen en hun situatie, zowel in het land van oorsprong als in het gastland, te verbeteren.

De vereniging kan aile handelingen verrichten die direct of indirect met het doel verband houden. Zij kan met name bijstand verlenen aan en belangstelling tonen voor elke activiteiteit die strookt met haar doel. Zij implementeert elke actie en dienst die haar in staat stelt haar doelstellingen te verwezenlijken en haar doelen te bereiken.

TITEL il - DE LEDEN

Artikel 4 - De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en aangesloten leden. Het ledenaantal is onbeperkt Het aantal effectieve leden mag niet minder dan drie bedragen.

Om lid te worden moet men voldoen aan de volgende voorwaardere. meerderjarig zijn, zich houden aan onderhavige statuten en aan het maatschappelijk doel zoals dit hier beschreven wordt.

Afgezien van de wettelijke voorschriften, genieten de effectieve en aangesloten leden de rechten en zijn zij onderworpen aan de verplichtingen die gepreciseerd zijn in het kader van deze statuten.

Artikel 6  Over de toelating van nieuwe leden wordt beslist door de Raad van Bestuur. Bij de toetreding zal het lid in het formulier preciseren of hij/zij effectief of aangesloten lid wil worden. Elk lid, effectief of aangesloten, is verplicht om een jaarlijkse bijdrage te betalen.

--

Op de laatste blz. van Luik B vermelden; Recto; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

De effectieve leden zijn:

1) op hun verzoek, de bij de opstelling van dit document verschenen personen, oprichters;

2) elke natuurlijke of rechtspersoon die als zodanig is toegelaten door de Raad van Bestuur.

Rechtspersonen wijzen n of twee natuurlijke personen aan om hen te vertegenwoordigen in de vereniging.

De aangesloten leden komen in aanmerking voor de activiteiten van de vereniging en nemen er aan deel in overeenstemming met de statuten. Ze genieten evenwel geen stemrecht en zijn niet verplicht om de Algemene Vergaderingen bij te wonen.

De Raad van Bestuur kan de titel van erelid verlenen aan elke natuurlijke of rechtspersoon die de vereniging wenst te helpen en te ondersteunen. Deze hoedanigheid kan worden gecombineerd met die van effectief of aangesloten lid van de vereniging.

Artikel 6 - De leden betalen een jaarlijkse bijdrage waarvan het bedrag iwordt voorgesteld door de Raad van Bestuur en wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

Artikel 7 - Elk lid is vrij om zich terug te trekken uit de vereniging door een brief te sturen naar de voorzitter van de Raad van Bestuur. De brief moet gedateerd zijn. Flet aftreden gaat in op de in de brief aangegeven datum, of bij gebrek daaraan, op de datum van de brief,

Als aftredend wordt beschouwd het lid (zowel effectief als aangesloten) dat de verplichte bijdragen niet betaalt binnen een maand na de hem per brief gestuurde aanmaning..

Over de uitsluiting van een lid wordt een besluit genomen door de Algemene Vergadering met een tweederde meerderheid van de aanwezige of wettelijk vertegenwoordigde effectieve leden. De betrokkene wordt naar behoren gehoord of verzocht zijn of haar opmerkingen kenbaar te maken.

Artikel 8 - Flet aftredend, geschorst of uitgesloten lid, evenals de schuldeisers, erfgenamen of rechthebbenden van een overleden of failliet lid, hebben geen recht op de activa van de vereniging. Zij kunnen geen rekeningoverzicht, rekeningverantwoording, terugbetaling van de bijdragen, verzegeling, inventarisatie vorderen of opeisen.

Artikel 9 - Op de statutaire zetel van de vereniging wordt een register van de leden gehouden, met de data van toe- en aftreden. Dit register bevat de namen, voornamen en adressen van de leden. Aile besluiten over toelating, uittreding of uitsluiting van leden worden in dit register opgenomen door de secretaris van de Raad van Bestuur, binnen acht dagen na het besluit van de Algemene Vergadering of het tijdstip waarop hij/zij kennis heeft genomen van het aftreden.

Aile leden kunnen bij de zetel van de vereniging de documenten betreffende de administratie hiervan alsmede het ledenregister raadplegen, evenwel zonder deze te verplaatsen.

Artikel 10 - De leden gaan geen persoonlijke verplichting met betrekking tot de verbintenissen van de vereniging aan.

TITEL III - DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11 - De Algemene Vergadering is samengesteld uit aile effectieve leden van de vereniging.

Artikel 12 - De Algemene Vergadering heeft bevoegdheden die haar uitdrukkelijk worden toegekend door de wet of deze statuten. Tot haar bevoegdheid behoren met name:

1) het wijzigen van de statuten;

2) het benoemen en ontslaan van bestuurders;

3) indien van toepassing, het benoemen en ontslaan van commissarissen en het vaststellen van hun bezoldiging in de gevallen waarin een bezoldiging wordt toegekend;

4) het verlenen van kwijting aan bestuurders en, indien van toepassing, commissarissen;

5) het goedkeuren van begrotingen en rekeningen;

6) het vrijwillig ontbinden van de vereniging;

7) het uitsluiten van leden;

8) het omvormen van de vereniging tot een vennootschap met sociaal oogmerk;

9) aile gevallen waarin de statuten zulks vereisen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Artikel 13 - Er moet minstens nmaal per jaar een Algemene Vergadering worden gehouden, voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De vereniging kan te allen tilde worden bijeengeroepen op een bijzondere Algemene Vergadering bij besluit van de Raad van Bestuur, met name op verzoek van ten minste n vijfde van de leden. Een dergelijk verzoek wordt ten minste drie weken van tevoren per aangetekende brief aan de Raad van Bestuur verstuurd.

Artikel 14 - Alle leden moeten door de Raad van Bestuur worden uitgenodigd om de Algemene Vergadering bij te wonen, door middel van een gewone bief, e-mail of fax die ten minste acht dagen voor de vergadering is verzonden.. Een gewone brief of fax moet ondertekend zijn door de secretaris of de voorzitter van de Raad van Bestuur. De e-mail door de secretaris of de voorzitter wordt verzonden met ontvangstbewijs. De uitnodiging vermeldt de dag, tijd en plaats van de vergadering, in het bericht wordt ook de agenda vermeid. Elk voorstel dat door n vijfde van de leden ondertekend is, moet op de agenda worden gezet.

Artikel 15 - Elk lid heeft het recht om de Algemene Vergadering bij te wonen. Alleen effectieve leden hebben stemrecht in de Algemene Vergadering, elk heeft slechts n stem en ieder kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid door middel van een geregistreerde volmacht. Elk lid kan houder van slechts n volmacht zijn. Aangesloten leden hebben geen stemrecht Zij kunnen wel over een raadgevende stem beschikken. Het bestuur kan personen uitnodigen om de hele of een deel van de Algemene Vergadering bij te wonen als waannemer of adviseur. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij zijn/haar afwezigheid, door een bestuurder die door de Raad van Bestuur is aangewezen.

Artikel 16 - De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de uitzonderlijke situaties Mals bepaald door de wet en deze statuten. De besluiten van de Algemene Vergadering worden aangenomen met een gewone meerderheid van wettig uitgebrachte stemmen, behalve in gevallen waar door de wet of deze statuten anders wordt bepaald.

De Algemene Vergadering zal, in ieder geval, jaarlijks gevraagd worden om zich uit te spreken over: 1 de kwijting die aan de bestuurders en commissarissen moet worden verleend; 20 de goedkeuring van de jaarrekening van het verstreken boekjaar en de begroting voor volgend jaar.

Een besluit van de Algemene Vergadering met een meerderheid (50% van de stemmen plus n) van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden is vereist voor de volgende aangelegenheden: 10 het verkiezen van de bestuurders; 2 het goedkeuren van het activiteitenverslag; 3 het goedkeuren van de rekeningen en begrotingen; 4 het bepalen van de bevoegdheden van de vereffenaars; 5 het verdelen van de eigendom van de vereniging in geval van ontbinding en vereffening; 6 het benoemen en ontslaan van commissarissen; 70 het verlenen van kwijtingen aan bestuurders en commissarissen; 8 het goedkeuren van een intern reglement.

Een besluit van de Algemene Vergadering met een tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden is vereist voor hetgeen volgt; 1 de uitsluiting van een lid; 2 het wijzigen van de statuten, met inbegrip van het veranderen van de hoofdzetel; 3 het ontslaan van bestuurders.

Een besluit van de Algemene Vergadering met een viervijfde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden is vereist voor hetgeen volgt: 1 de wijziging van de statuten die betrekking heeft op het doel of de doelen waarvoor de vereniging is opgericht; 20 het ontbinden van de vereniging.

In het geval van een gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter of directeur die hem/haar vervangt doorslaggevend. In het geval van een gelijk aantal stemmen in een geheime stemming wordt het voorstel verwoipen. Blanco en ongeldige stemmen, alsmede onthoudingen, tellen niet mee voor het stemquorum of voor het bepalen van de meerderheid.

Wanneer het aanwezigheidsquorum bij de eerste naar behoren bijeengeroepen Algemene Vergadering niet wordt bereikt, mag er pas na minstens 15 dagen na de verzending van de tweede kennisgeving een tweede bijeenkomst van de Algemene Vergadering worden gehouden. Het besluit wordt dan definitief, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden op de Algemene Vergadering, onder voorbehoud van de toepassing, in voorkomend geval, van wettelijke bepalingen.

Artikel 17  Op de statutaire zetel van de vereniging wordt een register bewaard van de notulen en besluiten die genomen zijn in de Algemene Vergadering, ondertekend door de voorzitter of door twee leden van de Raad van Bestuur. Leden kunnen dit register op de statutaire zetel raadplegen.

TITEL IV - DE ADMINISTRATIE VAN DE VERENIGING

Artikel 18 - De vereniging wordt bestuurd door een Raad bestaande uit ten minste drie personen, die door de Algemene Vergadering worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van vier jaar, die op elk moment herroepen kan worden door de Algemene Vergadering. Het aantal bestuurders moet in ieder geval lager zijn dan het aantal leden van de vereniging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

De kandidaatstelling voor de functie van bestuurder moet worden gestuurd naar de voorzitter van de Raad van Bestuur, vergezeld van een presentatie- en motivatiebrief, binnen de tijd die wordt bepaald door bijeenroeping van de Algemene Vergadering die de aanwijzing zal verlichten. De leden van de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering worden gekozen uit de leden die ten minste n jaar eerder met een meerderheid (50% van de stemmen plus n) van de aanwezige of vertegenwoordigde leden als effectief !id zijn toegelaten.

Artikel 19 - De Raad van Bestuur is aan de Algemene Vergadering verantwoording verschuldigd voor zijn handelen. Hij kan, op elk moment, geheel of gedeeltelijk, worden ontslagen, nadat de betrokkenen zijn gehoord of naar behoren zijn verzocht hun opmerkingen kenbaar te maken.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door een brief te richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. In de brief dient een datum te warden vermeld. Het ontslag gaat in op de in de brief aangegeven datum of, bij gebreke daarvan, op de datum van verzending.

Elk jaar worden geacht te zijn afgetreden, de bestuurders die niet hebben deelgenomen aan ten minste de helft van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en die zich niet hebben laten vertegenwoordigen. Een aftredend bestuurder kan voor de resterende looptijd van zijn mandaat worden vervangen.

Artikel 20 - De Raad van Bestuur kiest een voorzitter, en eventueel, een secretaris en penningmeester. Hij kan ook onder zijn leden n of twee vice-vaarzitter(s) en een gedelegeerd bestuurder aanwijzen.

Bij afwezigheid van de voorzitter, worden zijn/haar functies overgenomen door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De Raad van Bestuur kan op zijn vergaderingen elk persoon uitnodigen wiens aanwezigheid noodzakelijk lijkt, en uitsluitend in een raadgevende hoedanigheid..

Artikel 21 - De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als de behoeften van de vereniging zulks vereisen en elke keer als n van haar leden daarom vraagt. De uitnodigingen worden minstens 8 kalenderdagen vc56r de vergaderdatum verzonden door de voorzitter of, bij gebreke daarvan, door een bestuurder, per brief, fax, e-mail of zelfs mondeling,. Zij bevatten de agenda, de datum en de plaats waar de vergadering zal worden gehouden. Aan deze briefwisseling worden de stukken ter bespreking in de Raad van Bestuur toegevoegd, Als uitzonderlijk blijkt dat zij niet beschikbaar zijn op het tijdstip van de bijeenroeping, moeten zij var die raadsvergadering kunnen worden geraadpleegd.

De besluiten van de Raad van Bestuur vereisen dat ten minste n derde van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen ten vroegste binnen 8 dagen en kan deze op geldige wijze belissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde !edam. De leden van de Raad van Bestuur kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder die in het bezit is van een schriftelijke volmacht. Over alle aangelegenheden die onder zijn bevoegdheid vallen, besluit de Raad van Bestuur met een meerderheid (50% plus n) van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De besluiten worden vastgelegd in de vorm van notulen, ondertekend door de voorzitter en in een speciaal register ingeschreven. Dit register wordt op de statutaire zetel bewaard. Elk lid met een legitiem belang kan hiervan kennis nemen zonder verplaatsing van het register.

Artikel 22 - De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer en het bestuur van de vereniging. Alleen de handelingen die door de wet of deze statuten aan de Algemene Vergadering worden toegekend, zijn uitgesloten van haar bevoegdheid.

Artikel 23  De Raad van Bestuur beheert alle aangelegenheden van de vereniging, De Raad van bestuur kan evenwel, onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks bestuur van de vereniging delegeren aan een bestuursorgaan dat over de op dit bestuur betrekking hebbende bevoegdheid tot ondertekening beschikt en bestaat uit n of gedelegeerde bestuurders ten behoeve van het dagelijks bestuur  indien zij deel uitmaken van de Raad van Bestuur  en/of gedelegeerden ten behoeve van het dagelijks bestuur  indien zij geen deel uitmaken van genoemde Raad, en waarvan hij de bevoegdheden, en eventueel de bezoldiging, de stipendia of de honoraria vaststelt.

De handelingen van het dagelijks bestuur hebben betrekking op de verwezenlijking van de in de Algemene Vergadering vastgelegde doelstellingen van de vereniging , de uitvoering van de door de Raad van Bestuur genomen besluiten, die regelmatig moeten worden genomen om de goede werking van de vereniging en haar vertegenwoordiging te verzekeren,

De Raad van Bestuur kan de delegatie op elk moment beindigen.

MOD 2.2

..

9

. De besluiten betreffende benoeming of ontslag van gedelegeerden ten behoeve van het dagelijks bestuur

moeten worden ingediend bij de rechtbank.

Artikel 24 - De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij kan evenwel de vertegenwoordiging van de vereniging in rechte, onder zijn verantwoordelijkheid, aan de voorzitter/voorzitster delegeren. Naast de voorzitter/voorzitster, die automatisch over deze bevoegdheid beschikt, kunnen twee gezamenlijk optredende bestuurders de door de Raad van Bestuur regelmatig genomen besluiten op geldige wijze ondertekenen; zij behoeven hun bevoegdheid niet jegens derden te rechtvaardigen.

Artikel 26 - De Raad van Bestuur, de gedelegeerden ten behoeve van het dagelijks bestuur, evenals de personen die bevoegd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen gaan vanwege hun positie geen enkele persoonlijke verplichting aan jegens de vereniging; ze zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

TITEL VII - DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 26 - Door de Raad van Bestuur kan aan de Algemene Vergadering een intern reglement worden voorgesteld . Wijzigingen in dat reglement kunnen worden aangebracht door de Algemene Vergadering, met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Artikel 27  Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december, Bij wijze van afwijking kan het eerste boekjaar evenwel op 5 juni 2006 beginnen.

Artikel 28 - De vereniging houdt een boekhouding bij, overeenkomstig de bij de wet van 27 juni 1921 opgelegde regels, zoals gewijzigd bij die van 2 mei 2002 en haar uitvoeringsbestuiten.

Artikel 29 - De boekhoudkundige documenten warden bewaard op de hoofdzetel waar alle leden er kennis van kunnen nemen, evenwel zonder het register te verplaatsen, na een schriftelijk verzoek aan de Raad van Bestuur waarmee het lid de datum en het tijdstip van de raadpleging moet overeenkomen.

Artikel 30 - ln geval van ontbinding van de vereniging, wijst de Algemene Vergadering de vereffenaars aan, bepaalt zij hun bevoegdheden en vermeldt zij de toewijzing van de netto activa van de vennootschap. Deze toewijzing dient ten gunste van een belangeloos doel plaats te vinden.

Alle besluiten met betrekking tot de ontbinding, de voorwaarden van de vereffening, de benoeming en de beindiging van de taken van de vereffenaar(s), de voltooiing van de vereffening, alsook de toewijzing van de netto activa, moeten worden neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en gepubliceerd worden door de griffier in de bijlagen van het Belgische Staatsblad zoals vermeld in de artikelen 23 en 26 van de wet uit 1921 betreffende vzw1&

Artikel 31  Alle aangelegenheden waarin deze statuten niet voorzien, worden geregeld door de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk. Tijdens dezelfde Algemene Vergadering is besloten tot benoeming van de bestuurders:

Laatste wijziging van de Raad van Bestuur tijdens de Algemene Vergadering van 2 maart 2014.

Afgetreden bestuurders:

-Edward Wuitquot, d.d. 1910612012

-Renata Clament, d.d, 02/03/2014, stemt in met verlenging van mandaat totdat vervanging plaatsvindt

Herbenoeming van bestuurders:

Noura Amer d.d. 15/01/2010

Nadia Bouhdide d.d. 02/03/2012

Khadija Ounchif d.d. 15/01/2010

Rachida Molchtari d.d. 8/7/2010

Benoeming van bestuurders:

XXXX

MOD 2.2

Luik B Vervolg

De Algemene Vergadering neemt waar dat de Raad van Bestuur als volgt is opgesteld:

1. Verplaatsing van de sociale zetel;

XXXX

Ontslag van bestuurder(s):

- Edward Wuliquot, gedomicilieerd in Avenue Gnral Kelierman 14, 1420 Bi-aine l'Alleud en geboren op 20 november 1950 te Jemappes.

Tijdens de sessie op 02/03/2014, heeft de Algemene Vergadering akte genomen van het ontslag van Edward van zijn functie als bestuurder.

3. Herverkiezing(en) bestuurder(s);

- Noura Amer, gedomicilieerd in Eeuwigheidsfaan 6, 1070 Brussel.

Tijdens de sessie op 02/03/2014, heeft de Algemene Vergadering de vernieuwing van Noura Amers

mandaat goedgekeurd.

- Nadia Bouhdide, gedomicilieerd in Osseghemstraat 165/1, 1080 Brussel.

Tijdens de sessie op 02/03/2014, heeft de Algemene Vergadering de vernieuwing van Nadia Bouhdide's

mandaat goedgekeurd.

- Rachida Mokhtari, gedomicilieerd in Pau! Deschanel Lean 263, 1210 Brussel.

Tijdens de sessie op 02/03/2014, heeft de Algemene Vergadering de vernieuwing van Rachida Mokhtarl's

mandaat goedgekeurd.

- Khadija Ounchiff gedomicilieerd in Tentoonstellingslaan 368 gebouw 27, 1090 Brussel,

Tijdens de sessie op 02/03/2014, heeft de Algemene Vergadering de vernieuwing van Khadija Ounchifs

mandaat goedgekeurd.

4. Benoeming(en) van bestuurder(s):

XXXXX

5. Verandering(en) functie(s):

6. De Raad van Bestuur is bijgevolg opgesteld uit de volgende personen, met hun functie;

- AMER Noura, presidente

- BOUHDIDE Nadia, bestuurster

- CLEMENT Renata, bestuurster

MOKHTARI Rachida, bestuurster

- OUNCHIF Khadija, bestuurster

- - f , , y - " -

Op de laatste biz. van Luik B vermelden:Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, fietzil van de persoMn(en} bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Beigisch

Staatsblad

24/07/2012
" ' y MOD 20

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

u

R~ IIIIII~III~VIAIIIV

MI *12130538*

~ 3 Ail. 2012

Greffe

Dnomination

(en entier) : Arab Women's Solidarity Association-Belgium

Forme juridique : ASBL

Sige : 6, Avenue de l'Eternit 1070 Bruxelles

N d'entreprise : 0881/18.815

Objet de L'acte : P.V. des assembles gnrales du 15 janvier 2010, du 8 juillet 2010, du 2 mars 2012 et du 19 juin 2012. Modification du Conseil d'Administration

1. Transfert de sige social:

XXXX

2. Dmission(s) d'administrateur(s):

- Ghezata Cherifi domicilie rue de Sude 36/31060 Bruxelles.

Au cours de la sance du 15/01/2010, l'Assemble gnrale a act la dmission de Ghezala de son poste

d'administratrice.

- Anne-Franoise Bocken domicilie rue David Van Bever 43, 1150 Bruxelles.

L'Assemble genrale du 02/03/2012 acte la dmission d'Anne-Franoise de sa fonction d'administratrice

en date du 02104111.

- Renata Clement domicilie Avenue Breughel 7, boite 52, 1970 Wezembeek-Oppem.

Au cours de sa sance du 02/03/2012, l'Assemble gnrale acte le non renouvellement du mandat de

Renata Clement qui marque toutefois son accord pour prolonger son mandat jusqu' son remplacement.

3, rtelection(s) d'administrateur(s):

- Noura Amer domicilie avenue de l'Etemit 61070 Bruxelles.

Au cours de sa sance du 15/01/2010, l'Assemble gnrale a approuv le renouvellement du mandat de

Noura Amer

- Nadia Bouhdide domicilie rue Osseghem 165/1 1080 Bruxelles,

Au cours de sa sance du 02/03/2012, l'Assemble gnrale a approuv le renouvellement du mandat de

Nadia Bouhdide

4. Nomination(s) d'administrateur(s):

- Khadija Ounchif, domicilie au 368, avenue de l'Exposition 1090 Bruxelles bte 27 et ne le 17 octobre 1955 Boubeker (Maroc).

Au cours de sa sance du 15/01/2010, l'Assemble gnrale approuve la nomination au Conseil d'administration de Khadija Ounchif avec prise de fonction immdiate

- Rachida Mokhtari, domicilie au 263, Avenue Paul Deschanel 1210 Bruxelles et ne le 20 avril 1967

1000 Bruxelles.

Au cours de sa sance du 08/07/2010, l'Assemble gnrale a approuv la nomination de

Rachida Mokhtari au Conseil d'administration avec prise de fonction immdiate.

- Edward Wuilquot, domicili au 14, Avenue Gnral Kellerman 1420 Braine l'Alleud et n le 20 novembre

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter l'association ou ta fondation l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

i Y r

r

MDD 2.0

Volet B - Suite

1950 Jemappes.

Au cours de sa sance du 19/06/2012, l'Assemble gnrale a approuv la nomination

au Conseil d'administration d' Edward Wuilquot, n le 20 novembre 1950 Jemappes avec prise de fonction

immdiate.

5. Changement(s) de fonction(s):

>00 00(

6. Le conseil d'administration est donc compos des personnes suivantes, aux fonctions de:

- AMER Noura, prsidente

- BOUHDIDE Nadia, administratrice

- MOKHTARI Rachida, administratrice

- OUNCHIF Khadija, administratrice

- WILQUOT Edward, administrateur

Mentionner sur ia dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter l'association ou la fondation l'gard des tiers

A varan " Man' ai cinnaf ra

Rserv

.-~ au

Moniteur belge

Coordonnées
ARAB WOMEN'S SOLIDARITY ASS.-BELGIUM, AFGEKO…

Adresse
EEUWIGHEIDSLAAN 6 1070 BRUSSEL

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale